course-details-portlet

MGLU2114 - Musikk 1 (1-7) emne 2: Musikklæreren som leder og tilrettelegger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 51/100 0 minutter A
Oppgave 49/100

Faglig innhold

Emnet har disse hovedkomponentene: Utøvende, lyttende og skapende virksomhet i musikk og dans, i didaktiske perspektiv, basert på praktisk musikalsk arbeid sammen med andre studenter og barn. Emnet forholder seg til Innføring i skolefaget musikk slik det er forma for trinnene 1-7 i gjeldende læreplan, og didaktisk arbeid knytta til disse trinnene. Det vil være et særlig fokus på de yngste i skolen, overgang fra barnehage og lekbaserte multimodale tilnærminger. Arbeidet med faget vil være forankret i forskningsbasert kunnskap, metode og teori. Undervisningsstoff og arbeidsmåter skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem fortrolig med å undervise i, og legge til rette for barns uttrykksbehov og kunstneriske tilstedeværelse i verden, gjenom sensitiv kulturforståelse, skaping, opplevelse og utøving av musikalske og musikkroppslige uttrykk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har forskningsbasert kunnskap om undervisning og estetiske og kreative læringsprosesser knytta til begynneropplæring i musikk
 • har kunnskap om hvordan musikk blir brukt og integrert i ulike samfunns-kontekster og medier
 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, kritiske perspektiv på tilhørende sosiokulturelle kontekster, gjeldende læreplan og dens utvikling
 • har kunnskap om digitale og analoge læringsverktøy for musikkfaget.
 • har kunnskap om ulike didaktiske metoder og læringsprosesser,

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lytte aktivt til et bredt utvalg av musikk fra ulike sjangrer, historiske perioder og ulike kulturer og vise kunnskap om denne musikken gjennom muntlige, skriftlige og andre uttrykksformer
 • kan kritisk ta stilling til, og mestrer ulike innfallsvinkler til begynneropplæring og progresjon i musikkfaget og er fortrolig med grunnleggende ferdigheter og kompetanser i skolefaget musikk
 • kan planlegge, bruke og kritisk vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer som bidrar til tilpassa musikkopplæring
 • kan fasilitere læringsprosesser i samspill og samsang for ulike ensemblegrupper, og kan tilrettelegge musikkundervisning basert på musikkrepertoar fra ulike sjangre, ulike land og kulturer for elever på de aktuelle aldersnivå i barneskolen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre helhetlig undervisningsforløp og reflektere over sammenhenger mellom mål, innhold og vurderingsformer i musikkfaget
 • kan initiere faglig samarbeid og legge til rette for musikkfaglig læring i flerfaglige tema- og prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene skifter mellom gruppeundervisning, forelesninger, gruppearbeid og praktisk musisering. Studentene skal delta i en læringsprosess der de i arbeid med produksjon, tolking og formidling av musikk utvikler kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i faget. Dette omfatter stor grad av egeninnsats. Studentene vil få veiledning på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det blir lagt vekt på prosessorientert undervisning og utvikling av kritiske perspektiver, med studentaktive arbeidsformer med musisering, skaping og utforsking i sentrum

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Mer om vurdering

8 obligatoriske arbeidskrav:

 • En ekskursjon
 • Workshop i tverrestetiske læringsprosesser
 • Musikkultur (akademisk fagtekst)
 • Lytting (hybrid innlevering i gruppe)
 • Musikkskaping (2 oppgaver)
 • Samsangledelse (praktisk)
 • Musikkens dag (praktisk og skriftlig fagtekst)
 • Samspill (praktisk)

Oppmøte:

 • Oppmøte til undervisning ved aktiviteter som krever samarbeid: 80 % av samlet timeantall.
 • Gruppeframlegg og individuelle prøver 100%.

Ved for høy fraværsprosent kan arbeidet til dels erstattes av kompensatoriske arbeidskrav. De obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Eksamen

 • Praktisk eksamen i didaktisk samsang- og samspilledelse
 • Skriftlig oppgave

Vurdering gis med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1110 7.5 HØST 2020
MGLU1510 7.5 HØST 2020
MGLU2110 7.5 HØST 2020
LGU14003 15.0 HØST 2020
LGU54003 15.0 HØST 2020
LGU12006 7.5 HØST 2020
LGU11006 7.5 HØST 2020
LGU52004 7.5 HØST 2020
LGU51003 7.5 HØST 2020
MGLU2514 15.0 HØST 2020
SKOLE6018 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 49/100

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
05.12.2023


09:00


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen (1) 51/100 A

06.12.2023 - 08.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 49/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praktisk eksamen 51/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Eksamensdato:06-09.12.2023 . Datoene er generelle. Du vil få tildelt individuelt oppmøtetidspunkt senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU