course-details-portlet

MGLU4213 - Kunst og håndverksfeltet i kontekst

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Dette emnet belyser aktuell teori og begreper innenfor både det interdisiplinære og det spesifikke på kunst-, håndverks- og designområdet. Emnet presenterer perspektiver som er sentrale på det estetiske feltet i samtiden, og gjennom samtaler og diskusjoner knyttes disse til kunst- og håndverksfaglig undervisningspraksis, fagtradisjoner og forskning.

Emnet danner et historisk bakteppe for tenkning omkring visuell kunst, håndverk, design, læring, danning og undervisning, og legger derigjennom grunnlag for en fordypet fag-didaktisk forståelse. Gjennom å analysere og drøfte utdanning og læreplaner innen feltet i lys av historie, samtid og framtid, bygges et styrket fundament for utøvelsen av lærerrollen, i samspill med utdanning og samfunn. Et samfunns-etisk perspektiv på utdanning innen kunst og håndverk vil dessuten bli problematisert, i forhold til enkeltindividers valg og samfunnets utvikling, eksempelvis via et bærekrafts-perspektiv på utvikling av vår visuelle- og materielle kultur.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kjennskap til diverse kunst og håndverkspraksiser i et mangfold av kontekster
 • har inngående kunnskap om kunst og håndverksdidaktikk som fag-, forsknings- og profesjonsfelt
 • har innsikt i hvordan kunst og håndverk som fag har utviklet seg som forskningsfelt
 • kan analysere kunst og håndverksfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har bred kunnskap om teoretiske perspektiv på det interdisiplinære estetiske feltet

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere selvstendig og kritisk rundt ulike ideer om kunst og håndverksundervisning og -læring, samt analysere og drøfte kunst og håndverksdidaktiske problemstillinger
 • kan analysere aktuelle teorier innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere undervisningsopplegg på et faglig reflektert nivå
 • kan reflektere over mangfold og ulike etiske perspektiv i det estetiske feltet
 • kan vurdere og kritisk reflektere over teknologiens innflytelse på det estetiske feltet

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for og er i stand til kritisk å vurdere sammenhenger mellom tradisjoner og ideologier i kunst og håndverkspedagogisk praksis
 • kan bidra i innovasjonsprosesser og nytenkning innen faget
 • kan kommunisere med ulike målgrupper om problemstillinger, analyser og konklusjoner innen det interdisiplinære estetiske feltet

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene i emnet har hovedsakelig teoretisk karakter, men også noe praktisk. Undervisningen har gjennomgående stor grad av studentaktiv læring, og innebærer utstrakt bruk av ‘flipped classroom’, der presentasjoner, refleksjon og dialog knyttet til teori og praksis står sentralt. Studentene forbereder seg gjennom lesing av oppgitt litteratur og deltar på bakgrunn av dette i undervisningen og i gruppearbeid.

Forøvrig er aktiviteter i emnet miniforelesninger, individuelle-/gruppeoppgaver og utvikling av undervisningsopplegg.

Undervisningen dekker ikke alle områder av pensum. Det forventes således at studentene arbeider selvstendig med pensum og deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Sammendrag og presentasjon av pensumtekst (i gruppe) for medstudenter og lærer(e)
 • En tekst om interesseområde innenfor kunst- og håndverksfeltet som reflekterer gjennomgått pensum og eventuell selvvalgt litteratur

Obligatoriske aktiviteter vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Kun når disse er vurdert som godkjent er det mulighet for å fremstille seg til eksamen.

Til eksamen leveres beskrivelse av et undervisningsopplegg, med dertil hørende undervisningsmateriale og praktisk eksempelarbeid. Dette følges av en didaktisk refleksjonstekst som tar utgangspunkt i en problemstilling knyttet til undervisningsopplegget og litteratur behandlet i emnet. Eksamensoppgaven kan leveres når øvrige obligatoriske aktiviteter/ arbeidskrav er godkjent.

Vurdering og eksamen

Eksamen er individuell skriftlig/praktisk og har form av en semesteroppgave. Oppgaven vil bli gitt vurderingen bestått eller ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kunst og håndverk 1 og gjennomført kunst og håndverk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU