Doktorgradsutdanning (ph.d.)


En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad kommer raskt i ledende stillinger. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.

Opptak og finansiering

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha finansiering og en mastergrad med god karakter.

NTNU legger kontinuerlig ut ledige stipendiatstillinger. Det er også mulig å ha andre finansieringskilder enn NTNU.


Studiets oppbygging

Ph.d.-utdanningen er en ferdig strukturert grad som er normert til tre års fulltidsstudier. Noen stipendiatstillinger inkluderer et fjerde år med pliktarbeid, normalt i form av undervisning.

  • Utdanningen består av en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid normert til 2,5 år.
  • En ph.d.-utdanning krever stor grad av selvstendighet og gjennomføringsevne.
  • Den avsluttende avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen fagområdet.
  • Doktorgradsutdanningen ved NTNU er internasjonalt rettet
  • Det forventes at du deltar aktivt på internasjonale konferanser og publiserer i internasjonale tidsskrift.
  • Det er muligheter til å gjennomføre deler av studiet i utlandet, enten i form av lengre forskningsopphold eller ved å avlegge deler av opplæringsdelen i utlandet.

Dr.philos.-graden

Det er mulig å ta en doktorgrad også utenom den strukturerte ph.d.-utdanningen. Denne graden heter dr.philos. og er et fullstendig selvstendig studium der man først kommer formelt i kontakt med universitetet ved innlevering av avhandlingen.