course-details-portlet

MGLU5212 - Masteroppgave i KRLE

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av masteroppgaven og et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. Studenten legger i tillegg opp et individuelt pensum som består av faglitteratur med relevans for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert innsikt i et avgrenset KRLE-faglig område (masteroppgaven)
 • har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst innen KRLE-didaktisk forskning
 • har kunnskap om referansestandarder for vitenskapelige tekster

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om KRLE-fagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsretta kunnskap i KRLE til utforskning av nye problemområder
 • kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt med relevans for KRLE-didaktikk i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter / empiriske undersøkelser
 • kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
 • kan analysere relevante problemstillinger knyttet til KRLE-undervisning i skolen
 • kan formidle resultater fra omfattende selvstendig arbeid og behersker KRLE-didaktikkens fagspråk og fagsjangre
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i KRLE-faget i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med individuell veiledning og felles veiledningsseminarer

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: Ingen.

VURDERING: Individuell masteroppgave. Karakterskala A-F.

Masteroppgaven skrives normalt i monografiform. Oppgaven leveres individuelt eller som et fellesarbeid for to studenter. Hvis oppgaven leveres som fellesarbeid skal det vedlegges et dokument som beskriver den enkelte kandidats bidrag. Dette vil normalt innebære individuell vurdering av kandidatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått KRLE 1 og KRLE 2 (totalt 60 studiepoeng). Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende. Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Religion, Livssyn og etikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 ALLE

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU