Innovasjon

Innovasjon og nyskaping ved NTNU

Vindtunnel

Samarbeid, ekspertise, utdanning

Bedrifter, offentleg sektor og investorar finn NTNUs kontaktpunkt for innovasjon og nyskaping på denne portalsida.

Forskingsmiljøa ved NTNU har eit godt og velutvikla samarbeid og partnarskap med næringslivet og det offentlege om forskarutdanning, studentprosjekt, utveksling av kunnskap og konkret kompetanse. Økosystemet for innovasjon og nyskaping ved NTNU omfattar ei lang rekkje aktørar og tenester. NTNU er partnar i fleire nasjonale klyngesamarbeid.

Kontakt

Regionale kontaktar

Vi samarbeider med nærings- og samfunnsliv om nyskaping og fornying, skaper arenaer for samarbeid, og jobbar med nyskapingsprosessar og nyskapande prosjekt. Ta gjerne kontakt med oss:

For deg som er investor

Ønskjer du å investere i oppstartsbedrifter frå NTNU? Her kan du få oversikt over selskap som søkjer investorar og samarbeidspartnarar:

Studentinnovasjon:
Spark NTNU
NTNUs Entreprenørskole

Tilsettinnovasjon: 
TTO – NTNU Technology Transfer AS (ny adresse, sjå på kart).

Samarbeid, fagmiljø og ekspertise, økosystem, klyngesamarbeid

NTNUs økosystem, fotoillustrasjon

Økosystem

Aktørar og tenester innanfor innovasjon, nyskaping og næringslivssamarbeid ved NTNU.

Fagmiljø og ekspertise, laboratorium

Ekspertise

Få tilgang på ekspertise og møteplassar ved NTNU for fagleg utveksling.

Samarbeid med NTNU, fotoillustrasjon

Samarbeid

Bedrifta, organisasjonen eller etaten din kan samarbeide med NTNU. Det er gode utsikter for samarbeid med studentar.

Klyngesamarbeid, fotoillustrasjon

Klyngesamarbeid

NTNU itts partnerskap i Norwegian Innovations Clusters: Arena, Arena Pro og GCE.

Korleis styrkje bidraga frå SFI-a til innovasjon?

Korleis styrkje bidraga frå SFI-a til innovasjon?

NTNU og SINTEF i fellesskap har utfordra åtte av våre SFI-leiarane våre til å dele sine erfaringar og beste praksis knytte til utsiktene for auka innovasjon og verdiskaping frå forskingsaktiviteten i SFI-a. 

Erfaringane er oppsummerte i ein rapport:

Korleis styrkje bidraga frå SFI-a til innovasjon? (PDF, ny versjon 28.08.23)

Nytt om innovasjon

 

 

Relevante samfunnsbidrag

21.03.2023 - Nedanfor finn du lenkjer til to nye rapportar, utarbeidde ved NTNU, som tek føre seg korleis universitet betre kan dokumentere og kommunisere bidraga deira til innovasjon og samfunnsnytte:


30.10.2021 - Prorektor for forsking Tor Grande og prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes i debattinnlegg (Khrono 30. oktober 2021) seier blant anna:

«Vi har et stort påtrykk fra norsk arbeidsliv om samarbeid med oss. Senest denne høsten har vi undertegnet en samarbeidsavtale med NHO. /.../ NTNU samarbeider med en hel rekke norske og internasjonale bedrifter gjennom mange ulike virkemidler som bachelor og masteroppgaver, forskingssamarbeid via prosjekter finansiert delvis eller helt av næringslivet og ikke minst meget viktige virkemidler og støtteordninger fra Forskingsrådet.»

Nytt om innovasjon

 

Nytt om innovasjon

Nytt om nyskaping og innovasjon ved NTNU og SINTEF


Kartlegging av innovasjon og entreprenørskap i utdanning ved NTNU

Ny rapport utarbeida av SFU Engage ved NTNU på oppdrag av prorektor for nyskaping og innovasjon:

Kartlegging av innovasjon og entreprenørskap i utdanning ved NTNU (pdf, 2022)

Hovudmålet med dette arbeidet har vore å undersøke status quo i undervisning. Rapporten summerer opp funn og konklusjonar frå arbeidet, og foreslår tiltak for å i større grad implementere innovasjon og entreprenørskap i undervisning ved NTNU. Gjennom arbeidet er det også oppdaga at begrepsbruk har kome i vegen for god og tydeleg kommunikasjon om innovasjon og entreprenørskap i undervisning.


Heilskapleg plan for innovasjonskompetanse ved NTNU

Ny rapport frå arbeidsutval oppnemnt av prorektor for nyskaping og innovasjon "Helhetlig plan for innovasjonskompetanse ved NTNU" (pdf, juni 2023)

Arbeidsutvalet gjev tilrådingar til utvikling av innovasjonskompetanse, og korleis innnovasjonskompetansen kan styrkjast ved NTNU for å realisere målsetnadene NTNU har innanfor innovasjon.


Dokumentasjon og synleggjerring av innovasjon og nyskaping ved NTNU

Rapport: Dokumentasjon og synliggjøring av innovasjon og nyskaping ved NTNU – Fokus på samfunnseffekt og samarbeid med arbeidsliv (pdf, november 2020)

Regjeringa, stortingsmeldingar, NOU-ar og omgjevnader forventar at UH-sektoren bidreg til auka nyskaping, kompetanseutvikling og omstilling for arbeidslivet. Rapporten gjev eit godt utgangspunkt for vidare arbeid med eit tydelegare meritterings- og incentivsystem for vitskapleg tilsette.


Ny IPR-politikk 

NTNUs IPR-politikk - enkelt illustrert og forklart

IPR-politikken ved NTNU (frå 1. januar 2021) har til føremål å:

  • oppfylle det lovfesta føremålet til universitetet, styrkje rolla som kunnskapsforvaltar og sikre akademiske fridom for tilsette og studentar
  • skape føreseielege vilkår internt og eksternt om universitetet si handtering av IPR
  • bidra til incentiv for tilsette og studentar for at resultata i verksemda i størst mogleg grad blir spreidde spres og utnytta effektivt for nærings- og samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt

Retningslinjer for IPR-politikk ved NTNU.

IPR: Intellectual Property Rights. På norsk: Immaterielle rettar.

Leiing

Leiing

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leier arbeidet ved NTNU med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å vareta strategiske samarbeidsrelasjonar med næringslivsaktørar regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik Gro Iren Kvanli Dæhlin representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund Anne Lise Sagen Major representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Tiltak for innovasjon

Større tiltak

NTNU er vertskap for 12 SFI og partnar i 14 SFI – Senter for forskingsdriven innovasjon. SFI-ordninga er nasjonal og finansiert av Noregs Forskingsråd.

NTNU er vertskap for 3 og partner i 7 FME – Forskingssenter for miljøvenleg energi. FME-ordninga er nasjonal og finansiert av Noregs Forskingsråd.

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI) med fleire innovasjonsleiarar. Programmet er NTNUs eiga satsing for å omsetje meir forsking til nytte.

For studentar og tilsette

For studentar og tilsette

Finn informasjon på Innsida:

Om verdiskaping

Om verdiskaping

Frå NTNUs strategi:

NTNU er ein viktig bidragsytar til berekraftig verdiskaping, omstilling og auka konkurransekraft. NTNU skaffar til vegar kunnskap og bidreg til at forsking resulterer i nye innovative løysingar til nytte for samfunn og arbeidsliv. Gjennom samarbeid kombinerer vi teori og praksis for å løyse utfordringar og bidreg til omstilling og utvikling av eksisterande næringsliv og offentleg sektor.

Vi stimulerer til og realiserer næringsverksemd basert på idear frå våre tilsette og studentar. Kunnskap blir teken i bruk, og vi fremjr innovasjon og entreprenørskap gjennom eit velfungerande økosystem for innovasjon. Saman med andre aktørar bidreg vi til at våre nyetableringane våre skaper verdiar i samfunnet.