course-details-portlet

MGLU5216 - Motorisk læring og utvikling i kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

I dette emnet lærer studenten anvendelse av ulike teoretiske perspektiver på motorisk utvikling og læring i forhold til praksis i kroppsøving, med spesielt fokus på utvikling av allsidig motorisk kompetanse hos elever. Studenten får gjennom emnet erfaring med å planlegge, gjennomføre, diskutere og evaluere undervisning i kroppsøving ved hjelp av sentrale begrep og perspektiver. Emnet tar opp nye perspektiver på motorisk utvikling og læring, og hvordan analyse og refleksjon med grunnlag i disse tilnærmingene kommer til uttrykk innenfor didaktiske problemstillinger i kroppsøving.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten forventes ved avsluttet emne å

 • ha inngående kunnskap om innovative undervisning- og arbeidsformer i kroppsøvingsfaget
 • ha inngående kunnskap om nye teorier og perspektiv på motorisk utvikling og læring med relevans for kroppsøvingsfaget
 • ha innsikt i perspektiver på individuelle og omgivelsesmessige faktorer som begrenser eller muliggjør elevers aktivitet i kroppsøving

Ferdigheter

Kandidaten forventes ved avsluttet emne å

 • kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte - foreta faglige diskusjoner innen relevante tema på et høyt analytisk nivå, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

Kandidaten forventes ved avsluttet emne å

 • ha kompetanse til å lese, forstå og vurdere ny litteratur som publiseres innen fagfeltet og bruke denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kunne bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kunne anvende avansert teoretisk kunnskap ut fra forståelse for fagets egenart

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, workshops, arbeid i grupper, individuelt arbeid, forelesninger, og praktisk aktivitet i ulike miljø. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i fagområdet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Inntil 6 obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskravene kan være individuelle og/eller i gruppe, i form av deltakelse i læringsaktivitet, skriftlige rapporter eller fagtekster i skriftlig eller multimediale former. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen, vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU