MGLU5216 - Hovedinstrument

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Faget inneholder arbeid med å utvikle musikalitet og musikalsk uttrykksevne knyttet til instrumentale eller vokale ferdigheter. Det legges vekt på å utvikle evnen til å bruke instrumentet i praktisk pedagogisk arbeid med elever.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten:
- har inngående kjennskap til et repertoar innen et hovedområde eller en sjanger
- har inngående kunnskap om framføringspraksis innen en eller flere sjangre
- har spesialisert kunnskap om hvordan instrumentet kan brukes i pedagogisk arbeid med elever.
- har avansert forskningsbasert kunnskap om instrumentundervisning

Ferdigheter:
Studenten:
- kan kombinere musikalitet, instrumental teknikk, stil- og sjangerforståelse til å skape musikalske uttrykk
- kan tolke og framføre et repertoar fra et hovedområde eller en sjanger
- kan anvende spesialiserte ferdigheter på hovedinstrument til å opparbeide nye musikkfaglige kunnskaper og ferdigheter
- kan drive selvstendig kunstnerisk utvikling relatert til hovedinstrumentet
- kan på avansert vis bruke instrumentet i pedagogisk arbeid med elever
- kan velge, variere og lære bort hensiktsmessige teknikker for øving, lytting og framføring.

Generell kompetanse:
Studenten:
- kan anvende og overføre sine kunnskaper og ferdigheter på hovedinstrument til nye kunstneriske og didaktiske områder

Læringsformer og aktiviteter

Individuell undervisning med obligatorisk oppmøte.
Egenstudier av pensumlitteratur

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav:
• Delta som musiker på en huskonsert, der de må vise solo spill på hovedinstrument, alene og/eller i ensemble.
• En refleksjonslogg om egen øving for hvert semester.
• En skriftlig oppgave om instrumentundervisningsdidaktikk
• 80 % oppmøte på all undervisning

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERING
Individuell praktisk eksamen.
Varighet: 10-15 minutter
Alle hjelpemiddel tillatt.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått Musikk 1.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.