course-details-portlet

MGLU5216 - Motorisk læring og utvikling i kroppsøving

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I dette emnet lærer studenten anvendelse av ulike teoretiske perspektiver på motorisk utvikling og læring i forhold til praksis i kroppsøving, med spesielt fokus på utvikling av allsidig motorisk kompetanse, ferdigheter og physical literacy hos elever. Studenten får gjennom emnet erfaring med å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ved hjelp av sentrale begrep og perspektiver. Emnet tar opp nye perspektiver på motorisk utvikling og læring, og hvordan analyse og refleksjon med grunnlag i disse tilnærmingene kommer til uttrykk innenfor didaktiske problemstillinger i kroppsøving.

Læringsutbytte

Kunnskap, kandidaten forventes ved avsluttet emne å:
- ha inngående kunnskap om innovative undervisning- og arbeidsformer i kroppsøvingsfaget
- ha inngående kunnskap om nye teorier og perspektiv på motorisk utvikling og læring med relevans for kroppsøvingsfaget
- ha innsikt i perspektiver på individuelle og omgivelsesmessige faktorer som begrenser eller muliggjør elevers aktivitet i kroppsøving

Ferdigheter, kandidaten forventes ved avsluttet emne å:
- kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
- kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
- foreta faglige diskusjoner innen relevante tema på et høyt analytisk nivå, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse, kandidaten forventes ved avsluttet emne å:
- Ha kompetanse til å lese, forstå og vurdere ny litteratur som publiseres innen fagfeltet og bruke denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
- kunne bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
- kunne anvende avansert teoretisk kunnskap ut fra forståelse for fagets egenart

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger, veiledning og seminarer. Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i fagområdet.

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: Planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning med basis i teori som undervises i emnet. Presenteres muntlig og som skriftlig rapport.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU