course-details-portlet

MGLU5239 - Kunstfagdidaktisk forskning: vitenskapsteori, metode og analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om forskningsdesign og sammenhengene mellom valg av tema, problemstilling og forskningsspørsmål knyttet til vitenskapsteori, metodologi, metoder for datainnhenting/ datagenerering og analyse.

Emnet skal forberede studentene til å arbeide med egen masteroppgave ved å gi en dypere innsikt og forståelse i vitenskapsteori og metodologi.

Faget skal bidra til utvikling av et kritisk og forskningsetisk blikk - og gjøre studenten i stand til å se sammenhengene mellom problemstilling, teori, metodologi og metoder i kunstfagdidaktisk forskning. Studentene får erfaring med å presentere og utvikle egne forskningsideer.

Læringsutbytte

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om ulike vitenskapsteorier, forskningsfelt/ tradisjoner, vitenskapsparadigmer med utviklingstrekk og kontroverser samt forskningsetikk, og kunne reflektere selvstendig rundt disse i sammenheng med sitt masterarbeid.
 • Ferdigheter til å anvende, reflektere, definere og diskutere vitenskapsteoretiske posisjoner/ felt/ tradisjoner samt metodologiske valg og analyser. Ta begrunnede valg om forskningsdesign i eget masterarbeid og vise ferdighet i å reflektere selvstendig.
 • Generell kompetanse for å kunne analysere og vurdere forholdet mellom empirisk kunnskap, teoretiske og metodologiske problemstillinger på både en teoretisk og praktisk/konkret måte. Vurdere forskningsetikk i egen og andres forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Studenten vil lære gjennom følgende aktiviteter:

 • Seminar, arbeid i grupper, individuelt arbeid og forelesninger
 • Lese, analysere og delta i medstudentresponser/ fagfellediskusjoner
 • Utvikle plan for eget masteroppgaveprosjekt/ Selvorganisert læring

Studenten vil lære gjennom undervisning, arbeid med litteratur og fagstoff, praktiske eksempler og aktiviteter beskrevet under obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivselsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

I løpet av kurset skal studentene gjøre et antall obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav) som gjøres dels som gruppearbeid, dels individuelt. Arbeidet presenteres muntlig og/eller skriftlig. Arbeidskrav vil bli beskrevet nærmere i semesterplanen.

Alle aktiviteter og arbeidskrav må være gjennomført og bestått før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen

Det er en eksamensoppgave for summativ vurdering for emnet:

En prosjektbeskrivelse for eget masterprosjekt med vekt på vitenskapsteoretisk og metodologisk posisjonering veiledet av egen valgt problemstilling med forskningsspørsmål skal presenteres som muntlig eksamen med framlegg og samtale.

Vurderingen gis som bestått, ikke-bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Følgende emner må være bestått:

MGLU1111, MGLU2111 og MGLU3118

eller

MGLU1511, MGLU2511 og MGLU3518

eller

MGLU1114, MGLU2114 og MGLU3108

eller

MGLU1514, MGLU2514 og MGLU3508

Kursmateriell

Pensum er lærebøker, vitenskapelige antologier, artikler og avhandlinger på skandinavisk og engelsk. Pensum legges ut på BlackBoard før semesterstart og kan søkes opp på Innsida NTNU. Liste og eventuelt tilleggsmateriell blir lagt ut på BlackBoard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU