course-details-portlet

MGLU5239 - Kunstfagdidaktisk forskning: vitenskapsteori, metode og analyse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 176 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om vitenskapsteori, metodologi, metoder til innhenting og generering av materiale og analytiske tilnærminger innen kunstfagdidaktisk forskning. Emnet har i tillegg et søkelys på forskningsdesign og sammenhengene mellom valg av tema med problemstilling og forskningsspørsmål knytt til vitenskapsteori, metodologi, metoder for datainnhenting/ datagenerering og analyse. Studentene vil lære å navigere i et bredt kunstdidaktisk forskningsfelt.

Emnet skal forberede studentene til å arbeide med egen masteroppgave ved å gi en dypere ontologisk og epistemologisk innsikt og forståelse i vitenskapsteori og metodologi. En oversikt over hvilke vitenskapstradisjoner/ forskningsparadigmer (teoretisk, metodologisk og metoder) som finnes og kan brukes - og hvordan disse henger sammen med en problemstilling/ forskningsspørsmål og analyse i en masteroppgaves forskningsdesign. Med andre ord, hva som kjennetegner et godt vitenskapelig arbeid og sammenhengene mellom forsking, forsker, fag og samfunn.

Emnet skal videreutvikle studentenes verktøykasse til å selvstendig gjennomføre og analysere sitt forskningstema og empiri/ kildemateriale for egen masteroppgave og mulighet til å sette eget masterprosjekt inn i en vitenskapsteoretisk og metodologisk sammenheng. Faget skal bidra til utvikling av et kritisk og forskningsetisk blikk - og gjøre studenten i stand til å se sammenhengene mellom problemstilling, teori, metodologi og metoder i kunstfagdidaktisk forskning, bl.a. gjennom å utvikle en egen prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave. Emnet skal styrke studentenes ferdigheter og trygghet til å kunne analysere sitt forskningsmateriale på nye og kreative måter. Aktiviteter og vurderinger i emnet knytter an til internasjonale teorier og praksiser innenfor kunstfagdidaktisk forskning. Studentene deltar i workshops med studentbasert fagfellevurdering og støtte i emnet og får erfaring med å presentere og utvikle egne forskningsideer. I deler av emnet vil vi gjennom seminar/ workshopsfordype oss i konkrete teoretiske og metodologisk/ metodiske tilnærminger i verksted knyttet opp til eksempler på problemstillinger eller en første prosjektskisse i masteroppgava.

Læringsutbytte

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om ulike vitenskapsteorier, forskningsfelt/ tradisjoner, vitenskapsparadigmer med utviklingstrekk og kontroverser samt forskningsetikk. Grunnleggende kunnskap innen metodologier og metoder, herunder også kunnskap i analytiske tilnærminger og resonnementer innen kunstfagdidaktisk forskning. Studenten skal også ha relevant kunnskap om begrepsbruk innen ulike metodologiske tradisjoner og kunne reflektere selvstendig rundt disse i sammenheng med sitt masterarbeid.
 • Ferdigheter til å anvende, reflektere, definere og kritisk diskutere vitenskapsteoretiske posisjoner/ felt/ tradisjoner samt metodologiske valg og analyser. Kritisk vurdere, tolke og forstå sammenhengene mellom teoretisk posisjon, metodologisk valg opp mot problemstilling (med forskningsspørsmål) og hvilke resultat dette har for forskingsarbeidet. Utforme en gjennomførbar prosjektbeskrivelse for et forskningsarbeid på masternivå. Ta begrunnede valg om forskningsdesign i eget masterarbeid og vise ferdighet i å reflektere selvstendig.
 • Generell kompetanse for å kunne analysere og vurdere forholdet mellom empirisk kunnskap, teoretiske og metodologiske problemstillinger på både en teoretisk og praktisk/ konkret måte. Anvende kritisk skjønn og vurdere relevante forskningsarbeider herunder evaluere muligheter, utfordringer og begrensninger ved hjelp av ulike vitenskapsteoretiske posisjoner og analytiske tilnærminger. Ha innsikt i sentrale ideer bak teorier og metoder og hvordan disse henger sammen med sosial, samfunnsmessige, økonomiske og politiske endring i samtiden. Vurdere faglige avgrensinger og sammenhenger i problemstilling/ tematikk knyttet til empiri/ data/ kildemateriale og bruk av teori, aktuelle metodologier/ metoder - samt vurdere forskningsetikk i egen og andres forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Studenten vil lære gjennom følgende aktiviteter:

 • Seminar, arbeid i grupper, individuelt arbeid og forelesninger
 • Workshops knyttet til skapende og utøvende prosjekter
 • Samarbeid og delta i utviklingen av et forskningsfellesskap
 • Lese, analysere og delta i medstudentresponser/ fagfellediskusjoner
 • Utvikle egen masteroppgaves prosjektbeskrivelse og analytiske design
 • Selvorganisert læring

Studenten vil lære gjennom undervisning, arbeid med litteratur og fagstoff, praktiske eksempler og aktiviteter beskrevet under obligatoriske aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav 1 (presentasjon)
 • Arbeidskrav 2 (presentasjon)
 • Arbeidskrav 3 (skriftlig oppgave)

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

I løpet av kurset skal studentene gjøre tre obligatoriske aktiviteter (arbeidskrav). Arbeidskrav 1 og 2 gjøres som gruppearbeid og relateres til et tenkt masterprosjekt som presenteres muntlig. Arbeidskrav 3 er en individuell skriftlig oppgave.

 • Presentasjon av en eksisterende relevant masteroppgave der søkelyset er rettet mot valgt problemstilling med forskningsspørsmål veiledet av forskningsdesign
 • Presentasjon av en eksisterende relevant masteroppgave der søkelyset er rettet mot problemstilling med forskningsspørsmål knyttet til vitenskapsteoretisk- og metodologisk/ metodisk posisjonering
 • Beskrivelse og refleksjon rundt egen planlagt vitenskapsteoretisk- og metodologisk/ metodisk posisjonering veiledet av egen valgt problemstilling med forskningsspørsmål

Alle aktiviteter og arbeidskrav må være gjennomført og bestått før studenten kan framstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen

Det er en eksamensoppgave for summativ vurdering for emnet: Skriftlig prosjektbeskrivelse for eget masterprosjekt (8-10 sider) med vekt på vitenskapsteoretisk- og metodologisk/ metodisk posisjonering veiledet av egen valgt problemstilling med forskningsspørsmål. Skriftlig eksamen utføres som en individuell hjemme-eksamen.

Vurderingen gis som bokstavkarakter jf. NTNUs karakterskala, A-F. A-E betyr bestått, og F betyr ikke-bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Følgende emner må være bestått:

MGLU1111, MGLU2111 og MGLU3118

eller

MGLU1511, MGLU2511 og MGLU3518

eller

MGLU1114, MGLU1114 og MGLU3108

eller

MGLU1514, MGLU1514 og MGLU3508

Kursmateriell

Pensum er lærebøker, vitenskapelige antologier, artikler og avhandlinger på skandinavisk og engelsk. Pensum legges ut på BlackBoard før semesterstart og kan søkes opp på Innsida NTNU. Liste og eventuelt tilleggsmateriell blir lagt ut på BlackBoard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
07.12.2023

Innlevering
14.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU