course-details-portlet

MGLU1103 - Matematikk 1 (1-7) emne 1A

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

I emnet arbeides det med sentrale didaktiske og faglige sider ved matematikkundervisning på trinn 1-7. Viktig i emnet er arbeid med ulike aspekt ved tall og tallbehandling, og utvikling av grunnleggende tallforståelse er sentralt. Kunnskap om multiplikative strukturer knyttes til arbeid av varierte strategier i arbeid med tall og regneoperasjoner. Videre arbeides det med utforskning av sammenhenger mellom tall, og hvordan generalisering av egenskaper ved tall legger til rette for algebraisk tenking. Grunnleggende begrepsmessig forståelse for brøk behandles grundig.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om matematiske lærings- og utviklingsprosesser og hvordan legge til rette for at elever kan ta del i slike prosesser
 • har kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk og om ulike syn på læring av matematikk
 • har kunnskap om ulike representasjoner, og hvilken betydning bruk av representasjoner kan ha for elevers læring
 • har begynnende kunnskap om forskningsmetoder i matematikkdidaktikk og etikk knyttet til forskning som involverer elever.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 1-7 med fokus på variasjon og elevaktivitet
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon
 • kan kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking
 • kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • har innsikt i matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

I undervisninga vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer som for eksempel forelesning, gjennomgåing av eksempler og oppgaver, verksted- og stasjonsundervisning, eget arbeid med oppgaver og episoder og caser hentet fra praksis, undersøkelsesvirksomhet, presentasjoner for medstudenter og undervisning i praksisfeltet. Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon. For en stor del vil undervisninga foregå prosessorientert der en induktiv arbeidsform med stor grad av studentaktivitet er sentralt. Noe arbeid vil være individuelt og noe vil være arbeid i grupper med varierende sammensetning. I løpet av studiet vil det bli gitt et visst antall arbeidsoppdrag av ulik karakter, som skal resultere i skriftlige innleveringer eller muntlige framføringer. Det vil bli gitt ulike former for veiledning og respons underveis i dette arbeidet, både fra faglærere og medstudenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Inntil 5 obligatoriske arbeidskrav. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen: Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Alle hjelpemidler tillatt.

Ved utsatt eksamen kan eksamensformen endres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

-Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. -Minimum 35 skolepoeng. -Et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk (224 årstimer) og karakteren 3 i norsk (393 årstimer, gjennomsnitt av karakteren hovedmål, sidemål og muntlig). Karakterkravet i matematikk vil alternativt dekkes av bestått programfag S1, S2, R1 eller R2.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU11100 15.0 HØST 2017
MGLU1503 7.5 HØST 2020
LGU51014 7.5 HØST 2020
LGU11004 15.0 HØST 2021
SKOLE6023 3.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
06.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
23.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU