course-details-portlet

MGLU4104 - Perspektiver på tallbegrepet (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Det sentrale tema i dette emnet er tallbegrepet og ulike perspektiver ved det som er relevante for undervisning på barnetrinnet. I emnet vil den historiske utviklingen av tallbegrepet tas opp, spesielt utvikling av ulike tallmengder (som for eksempel negative tall) og ulike tallsystemer og regning innenfor dem. Emner fra matematikkens filosofi som epistemologisk og ontologisk grunnlag for matematikk vil også tas opp i forbindelse med dette arbeidet. Begrepsutvikling er et annet sentralt tema i emnet. Spesielt vil rollen til matematiske definisjoner og ulike semiotiske representasjoner drøftes i denne sammenhengen. I emnet vil vi også se på ulike aspekter ved tallbegrepet i et begynneropplæringsperspektiv. Rollen til historisk utvikling og ontologisk grunnlag for et gitt begrep vil også være naturlig å se på i forhold til begrepslæring. Videre vil det arbeides med ulike tema innen tallteori, som for eksempel delelighet, primtall, primtallsfaktorisering, diofantiske ligninger, kongruens. Arbeidet med tallteori relateres til matematikkfaget på barnetrinnet, men også sees på som et eksempel på oppbygging av et matematisk område, både historisk og filosofisk. MGLU4104 er ett av to valgbare emner i masterstudieretning matematikk 1.- 7. trinn. Studenter som velger MGLU4104 fortsetter med MGLU5103 i 5. studieår.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om den historiske utviklingen av ulike aspekter knyttet til tallbegrepet
 • har inngående kunnskap om epistemologisk og ontologisk grunnlag for tallbegrepet
 • har inngående kunnskap om ulike grunnleggende tema innen tallteori som er relevante for arbeid på barnetrinnet
 • har inngående kunnskap om barns utvikling av tallbegrepet i et begynneropplæringsperspektiv
 • har inngående kunnskap om betydningen av ulike representasjoner i matematikk, spesielt i arbeid med tall

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre greie for betydning av tallbegrepets historiske utvikling og dets epistemologiske og ontologiske grunnlag for matematikkundervisning på barnetrinnet
 • kan bruke kunnskap innen tallteori til å planlegge og analysere undervisning innen tall på barnetrinnet
 • kan sette seg inn i forskning om begrepslæring i matematikk, og bruke denne til å analysere episoder fra praksis
 • kan anvende matematiske begrep som er sentrale i emnet i praktiske og teoretiske situasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om matematikk som et fag i utvikling
 • har kunnskap om betydningen av forskningsbasering av lærerprofesjonen
 • kan bruke aktuell matematikkdidaktisk forskning til å planlegge, gjennomføre og analysere undervisningsopplegg

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen. Deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • To muntlige presentasjoner
 • Fem innleveringer, der tre må være godkjent
 • Individuell fagtekst

Mer om vurdering

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av en individuell skriftlig eksamen. Karakterskala A-F. Obligatoriske arbeidskrav:

 • En obligatorisk, individuell fagtekst
 • To muntlige fremlegg. Det ene muntlige fremlegget er individuelt og knyttet til fagteksten. Det andre muntlige fremlegget er knyttet til et gruppearbeid.
 • Det blir gitt fem innleveringer i løpet av semesteret. Minimum tre av disse må være godkjent. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende og gjennomført matematikk 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMM14001 15.0 HØST 2018
DID3402 10.0 HØST 2020
SKOLE6212 12.0 HØST 2020
MGLU4105 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 ALLE 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 ALLE 24.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 44
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU