course-details-portlet

MGLU4215 - Musikk, teknologi og didaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 40 minutter G

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse i musikkfaget og gi en helhetlig innføring i skjæringspunktet mellom musikkteknologi, musikkfaget og musikkpedagogikk. Hovedkomponenter er bruk av hardware og software til produksjon, komposisjon og utøvelse av musikk i ulike læringsrom, kritisk vurdering av teknologiens muligheter og begrensninger i undervisningssammenheng, utvikling av undervisningsopplegg med musikkteknologi samt forskningsbasert kunnskap om musikkteknologiens plass og rolle i skolen, samtidens barne-, ungdoms- og skjermkultur og på det profesjonelle musikkfeltet. Studiet tar også sikte på å utvikle relevant lyttekompetanse, forståelser for teknologiens påvirkning på elevers læring og kunnskapspresentasjoner samt perspektiver på teknologi, tilgang og tilgjengelighet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående forskningsbasert kunnskap om teknologi i musikk i og utenfor skolen
 • har avansert kunnskap om ulike typer software og hardware som kan benyttes i musikkundervisning
 • har inngående forskningsbasert forståelse for perspektiver på musikkdidaktikk og musikkteknologi i samtiden, knyttet til barne- og ungdomskultur, skjermkultur, læring og kunnskapspresentasjoner samt tilgang og tilgjengelighet

Ferdigheter

Studenten

 • kan produsere, komponere og utøve musikk med et utvalg teknologi på en selvstendig måte
 • kan kritisk vurdere ulike teknologier og digitale hjelpemidlers muligheter og begrensninger i musikkundervisning
 • kan planlegge, gjennomføre, analysere og forholde seg kritisk til undervisning med musikkteknologi i ulike læringsrom på en selvstendig måte
 • kan forholde seg kritisk til opphavsrett og åndsverkslov i planlegging av undervisning
 • kan reflektere over teknologiens påvirkning på og endring/utvikling av musikkfaget i skolen
 • kan reflektere over og drøfte sammenhenger mellom teknologi, tilgang og tilgjengelighet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse og holde seg oppdatert gjennom sin yrkeskarriere
 • kan samarbeide om innovasjonsprosesser med elever, kolleger og foresatte for å opprettholde musikkfagets relevans i takt med den teknologiske utviklingen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, praktisk arbeid, fremføringer, workshops, selvstudier

Obligatoriske aktiviteter

 • Produkt
 • Konsert
 • Skriftlig oppgave
 • Workshop

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Selvstendig produksjons- eller komposisjonsprodukt laget i valgfri software
 • Fremføring hvor musikkteknologi anvendes
 • Pensumrelatert, fagdidaktisk refleksjonstekst knyttet til produkt eller fremføring
 • Workshop for elevgruppe eller gruppe av medstudenter

Alle arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Undervisning knyttet til obligatoriske aktiviteter krever 80% godkjent oppmøte. Ved for høy fraværsprosent kan det gis kompensatorisk arbeid.

Vurdering (eksamen):

Studenten skal designe et læringsrom og undervise med/gjennom/i musikkteknologi for en gruppe medstudenter eller andre elever. I etterkant av undervisningen gjennomføres det en refleksjonssamtale som tar utgangspunkt i undervisningen og knytter denne til teori.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått musikk 1 og gjennomført musikk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU5218 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkpedagogiske fag
 • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk prøve og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 49/100 EGNE NOTAT
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Praktisk eksamen 51/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen (1) 100/100 G

13.05.2024 - 15.05.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU