course-details-portlet

MGLU4215 - Musikk, teknologi og didaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 40 minutter G

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse i musikkfaget og gi en helhetlig innføring i skjæringspunktet mellom musikkteknologi, musikkfaget og musikkpedagogikk. Hovedkdomponenter er bruk av hardware og software til produksjon, komposisjon og utøvelse av musikk, kritisk vurdering av teknologiens muligheter og begrensninger i undervisningssammenheng samt utvikling av undervisningsopplegg der teknologi og digitale verktøy integreres. Emnet vektlegger utforskende tilnærminger og samskapt læring, der didaktisk kompetanse utvikles i skjæringspunktet mellom teori og praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten forventes å utvikle

 • avansert kunnskap om ulike typer software og hardware og hvordan disse kan integreres i musikkundervisning
 • inngående forskningsbasert forståelse for perspektiver på musikkdidaktikk og musikkteknologi i samtiden

Ferdigheter

Studenten forventes å kunne

 • produsere, komponere og utøve musikk med et utvalg teknologi på en selvstendig måte
 • kritisk vurdere ulike teknologier og digitale hjelpemidlers muligheter og begrensninger i musikkundervisning
 • planlegge, gjennomføre, analysere og forholde seg kritisk til undervisning med musikkteknologi i ulike læringsrom på en selvstendig måte
 • forholde seg kritisk til opphavsrett, åndsverkslov og personvern i planlegging av undervisning

Generell kompetanse

Studenten forventes å

 • være i stand til å videreutvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse og holde seg oppdatert med stor grad av selvstendighet gjennom sin yrkeskarriere
 • kunne samarbeide om innovasjonsprosesser med fagfeller, elever, kolleger og foresatte for å opprettholde musikkfagets relevans i takt med den teknologiske utviklingen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, praktisk arbeid, fremføringer, workshops, selvstudier

Obligatoriske aktiviteter

 • Produkt
 • Fremføring
 • Skriftlig oppgave
 • Workshop

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Selvstendig produksjons- eller komposisjonsprodukt laget i valgfri software
 • Fremføring hvor musikkteknologi anvendes og det samarbeides om kunstnerisk innhold
 • Pensumrelatert, fagdidaktisk refleksjonstekst knyttet til produkt eller fremføring
 • Workshop for elevgruppe eller gruppe av medstudenter

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Undervisning knyttet til obligatoriske aktiviteter krever 80% godkjent oppmøte. Ved for høy fraværsprosent kan det gis kompensatorisk arbeid.

Vurdering (eksamen):

Studenten skal designe et læringsrom og undervise med/gjennom/i musikkteknologi for en gruppe medstudenter eller andre elever. I etterkant av undervisningen gjennomføres det en refleksjonssamtale som tar utgangspunkt i undervisningen og knytter denne til teori.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått musikk 1 og gjennomført musikk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU5218 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkpedagogiske fag
 • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Praktisk eksamen 100/100 G
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 G
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU