course-details-portlet

MGLU5233 - Naturfagets egenart

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Naturvitenskapen som ligger til grunn for naturfaget har ulike kjennetegn og karakteristika som skiller faget fra andre vitenskaper. Sentralt i emnet står dyptgående forståelse av naturvitenskapens praksiser for å framskaffe kunnskap. Sentrale tema som hypotesetesting, eksperimentering, modellutvikling, etterprøvbarhet, åpenhet og kritikk behandles med ulike undervisningsformer som forelesninger, praktiske øvinger og seminarer. I emnet vil også grensene for naturvitenskaplig erkjennelse og problemstillinger knyttet til kunnskapens validitet behandles.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
- har inngående kunnskap om naturvitenskapens egenart med særlig vekt på naturvitenskapelig metode og hvordan naturvitenskap utvikles
- har kunnskap om naturvitenskapens historie
- har kunnskap om ulike begrunnelser for naturvitenskapens egenart som tema i skolens naturfag
- har kunnskap om elevenes forståelse av naturvitenskapens egenart
- har inngående kunnskap om forskjellen mellom vitenskap og ikke-vitenskap

FERDIGHETER
Kandidaten:
- kan drøfte verdier, holdninger og ansvar som en del av naturvitenskapen
- kan benytte kunnskap om naturvitenskapens egenart i egen undervisning
- kan identifisere tema innen naturvitenskapens egenart i læreplan, lærebøker og media
- kan knytte kunnskap om forskningsfronten til egen undervisning
- kan bruke naturvitenskapelige kontroverser for å fremme forståelsen av naturvitenskapens betydning i samfunnet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
- kan anvende naturvitenskaplige erkjennelser i ulike samfunnsmessige sammenhenger på en reflektert måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner.
Emnet vil undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter, ellers vil det foregå på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering og studentpresentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
-Innlevering
-Studentpresentasjon

Vurderingsordning:
Hjemmeeksamen

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått naturfag 1(30 sp) og gjennomført naturfag 2 (30 sp). Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3501 7.5 01.09.2020
EDU3021 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU