course-details-portlet

MGLU5233 - Naturvitenskapens egenart i skolen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 72 timer

Faglig innhold

Naturvitenskapen som ligger til grunn for naturfaget har ulike kjennetegn og karakteristika som skiller faget fra andre vitenskaper. Sentralt i emnet står dyptgående forståelse av naturvitenskapens praksiser for å framskaffe kunnskap. Sentrale tema som hypotesetesting, eksperimentering, modellutvikling, etterprøvbarhet, åpenhet og kritikk behandles med ulike undervisningsformer som forelesninger, praktiske øvinger og seminarer. I emnet vil også grensene for naturvitenskaplig erkjennelse og problemstillinger knyttet til kunnskapens validitet behandles.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om naturvitenskapens egenart med særlig vekt på naturvitenskapelig metode og hvordan naturvitenskap utvikles
 • har kunnskap om naturvitenskapens historie
 • har kunnskap om kritisk tenkning som en del av naturvitenskapen
 • har kunnskap om ulike begrunnelser for naturvitenskapens egenart som tema i skolens naturfag og for elevenes forståelse av naturvitenskapens egenart
 • har inngående kunnskap om forskjellen mellom vitenskap og ikke-vitenskap

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan benytte kunnskap om naturvitenskapens egenart i egen undervisning
 • kan identifisere tema innen naturvitenskapens egenart i læreplan, lærebøker og media
 • kan knytte kunnskap om forskningsfronten til egen undervisning
 • kan bruke naturvitenskapelige kontroverser for å fremme forståelsen av hvordan naturvitenskaplig kunnskap utvikles

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan anvende naturvitenskaplige erkjennelser i ulike samfunnsmessige sammenhenger på en reflektert måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner. Emnet vil undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter, ellers vil det foregå på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav iht emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

-Innlevering

-Studentpresentasjon

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente for at kandidaten skal kunne ta eksamen.

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått naturfag 1(30 sp) og gjennomført naturfag 2 (30 sp). Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3501 7.5 HØST 2020
EDU3021 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU