Forsking

To forskere i laboratorum arbeider med flytende innhold i kolber.

Forsking

NTNUs hovedprofil er teknisk-naturvitskapleg. Vi har fleire profesjonsutdanningar og ein stor fagleg breidde som og inkluderer humaniora, samfunnsvitskap, økonomi, medisin, helsevitskap, utdanningsvitskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnarisk verksemd og utviklingsarbeid.

Forsking er ein del av den gåande verksemda ved 8 fakultet og Vitskapsmuseet som til saman har 55 institutt. Her finn du forskingsprosjekt, forskingsprogram, publikasjonar, spesialiserte sentre og sterke faglige forskingsgrupper med våre 5260 forskarar som arbeider nasjonalt og internasjonalt.

NTNU samarbeider tett med forskingsinstitusjonen SINTEF, næringsliv og industri, og arbeider konsentrert med innovasjon og entreprenørskap.

 

Sentre, strategisk

Lysholm, Kalvskinnet. Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU
Ung kvinne med håndholdt instrument i uteomgivelser, store NTNU-bokstaver i bakgrunnen.
Foto: Geir Mogen/NTNU

EU, ph.d., jobb

EU-flagg i Brussel. Foto.
Foto: EU

NTNU og Europa

Kunstnarisk utviklingsarbeid

Kunstnarisk utviklingsarbeid

Kunstnarisk utviklingsarbeid er ei av fem kjerneoppgåver i NTNUs strategi 2018-2025 og tufta på

  • utvikling av framifrå kunstmiljø
  • styrking av det kunstnarleg utviklingsarbeidet
  • samspel med teknologi, vitskap og samfunn

Dei leiande miljøa våre i kunstfag er viktige for vår eigenart og identitet, og du finn dei ved

Ta doktorgrad i kunstnarleg utviklingsarbeid? Informasjon om ph.d.-programmet.


NTNUs kunstforum arbeider for

  • betre rammevilkår for utvikling av kunstmiljøa
  • styrkje internt, eksternt og tverrfagleg samarbeid
  • synleggjering og kommunikasjon

Disputasar

Disputasar