Forskning

Ung forsker i arbeid. Foto.

Forskning

NTNUs hovedprofil er teknisk-naturvitenskapelig. Forskning er en del av den løpende virksomheten ved åtte fakulteter og Vitenskapsmuseet, og gjennom ulike prosjekter, program og ved egne sentre.

NTNU er vertskap eller partner for 45 nasjonale forskningssentre (sentre for fremragende forskning, forskningsdrevet innovasjon og miljøvennlig energi). Universitetet deltar i 263 Horisont 2020-prosjekter og er tildelt 25 ERC grants (juni 2022). Vi har over 100 laboratorier / forskningsinfrastruktur, hvorav flere er nasjonale ressurser.

NTNU har fire tematiske satsingsområder for forskning i 2014–2023 innen bærekraft, energi, havrom og helse. I tillegg har NTNU strategiske satsinger på muliggjørende teknologier i perioden 2011–2023 på bioteknologi, digital og nano.

NTNU samarbeider tett med forskningsinstitusjonen SINTEF, næringsliv og industri, og har et sterkt fokus på innovasjon og entreprenørskap. NTNU er et av syv europeiske teknologiuniversiteter i alliansen ENHANCE og et av fem teknologiuniversiteter i alliansen Nordic Five Tech.

På denne siden finner du veien til NTNUs forskning og muligheter for doktorgrad og jobb.

Doktorpromosjon

NTNUs Kunstforum

NTNU og kunst

NTNU har ledende miljøer i kunstfag som er viktig for vår egenart og identitet.

Kunst er en av fem kjerneoppgaver i NTNUs strategi 2018-2025 Kunnskap for en bedre verden.

NTNUs Kunstforum.