course-details-portlet

MGLU5232 - Masteroppgave i kunst og håndverk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Masteroppgaven er en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et felt/emne studenten selv velger. Oppgaven kan utformes som en monografi eller som en artikkelsamling med tilhørende kappe.
Veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Den sikrer at studenten har de nødvendige kunnskaper og innebærer en nødvendig kontroll ved generering, analyse og fortolkning av data. Veiledning er derfor en obligatorisk del av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har bred og spesialisert kunnskap om sentrale kunst og håndverkspedagogiske tema og problemstillinger
- har spesialisert kunnskap om det kunst og håndverkspeddagogiske fagfeltet/emnet som studenten har arbeidet med i masteroppgaven sin
- har kunnskap om de vitenskapelige, kunst og håndverksfagene og pedagogiske teorier og metoder som er benyttet i masteroppgaven
- har kunnskap om akademisk skriving, forskingsetikk og innsikt i kunst og håndverksfaglige forskningstradisjoner
- har kunnskap om vitenskapsteori, metodologi og metode for generering og analyse av data
- har kunnskap om kritisk drøfting og refleksjon i dialog med et akademisk, kunstnerisk og kunst og håndverksfaglige fagfellesskap
- kan artikulere, drøfte, initiere og delta i kunst og håndverksfaglige debatter og praksis på en reflektert og selvstendig måte

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere og kritisk vurdere relevant kunst og håndverksfaglige forskings- og utviklingsarbeider, og benytte ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
- kan orientere seg i og nyttiggjøre seg av nasjonal og internasjonal kunst og håndverksfaglig forskingslitteratur, samt finne fram til og vurdere relevant forskningsbasert kunnskap for å belyse problemstillinger innen det valgte fagfeltet/emnet
- kan generere, dokumentere og studere kompleks kunst og håndverksfaglig kunnskap i egen forskings- og utviklingsarbeid
- kan benytte og vurdere ulike tilnærminger til kunst og håndverksfaglig forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
- kan forberede, gjennomføre og publisere et sjølvstendig forskingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor kunst og håndverk under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan benytte kunnskapene og ferdighetene sine i nye kunst og håndverksfaglige områder for å bidra til videre kunnskapsutvikling i det det kunst og håndverksfaglige forskingsfeltet
- kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestrer de av fagområdets uttrykks- og vitensformer som studenten har arbeidd med i masteroppgaven sin
- kan kommunisere om kunst og håndverksfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor det kunst og håndverksfaglige, pedagogiske og kunstfaglige området
- kan ved å benytte vitenskapelig og teoretiske perspektiv bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i kunst og håndverksfaglige og kunst og håndverkspedagogiske sammenhenger

Læringsformer og aktiviteter

Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgaven. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert retningslinjer for gjennomføring. Veiledning av masteroppgaven skal være påbegynt i det første studieåret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
1. Veiledning med tildelt veileder under arbeid med gjennomføring av undersøkelse og skriving av masteroppgaven.
2. Deltagelse på masterseminar.
3. Sluttseminar med framlegg av eget masterprosjekt.
4. Opposisjon av medstudent masterprosjekt og fremlegg.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform:
Masteroppgave med bokstavkarakter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

- Bestått kunst og håndverk 1 og kunst og håndverk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende
- Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU