course-details-portlet

MGLU4220 - Fag, profesjon og kunnskapsutvikling i kroppsøving

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet skal bidra til at studenten kan anvende kunnskap til utvikling av faget og lærerprofesjonen kroppsøving. Med bakgrunn i forskningsområder i kroppsøving skal studenten tilegne seg kunnskap i forskningsmetodikk, teori og empiri som er aktuell for faget, profesjonen og masteroppgaven. Studentene skal gjennom syntetisering av kunnskap kunne sette seg inn i aktuelle problemstillinger, samt kunne diskutere og formulere mulige løsninger knyttet til disse problemstillingene. Studentene skal også sette denne kunnskapen opp mot gjeldende styringsdokumenter som relateres til kroppsøvingsfaget. Emnet skal utvikle studentenes vitenskapsteoretiske forståelse for ulike forskningsmetoders egenarter, samt deres teoretiske grunnlag for valg av ulike metoder. Emnet omhandler en praktisk tilnærming til ulike forskningsmetoder, med et spesielt søkelys på observasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • ha avansert kunnskap om etiske aspekter ved forskning
 • ha inngående kunnskap om vitenskapsteoretisk grunnlag for ulike forskningsmetoder
 • kunne anvende kunnskap om hvordan digital teknologi kan brukes som pedagogisk verktøy i kroppsøving.

Ferdigheter

Studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • kunne forme, drøfte og fremstille forskningsspørsmål og problemstillinger relatert til kroppsøving som fag og profesjon
 • kunne syntetisere kunnskap og se denne i forhold til aktuelle problemstillinger, samt kunne diskutere og formulere mulige løsninger knyttet til disse problemstillingene
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til syntetisert kunnskap opp mot gjeldende styringsdokumenter som relateres til kroppsøvingsfaget

Generell kompetanse

Studenten forventes ved avsluttet emne å

 • ha integrert kunnskap innenfor kroppsøving som forskningsfelt for å kunne formulere forskningsspørsmål
 • kunne anvende ulike metoder, med spesielt søkelys på observasjon, for å skape ny kunnskap om kroppsøving som fag og profesjon.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer, workshops, arbeid i grupper, individuelt arbeid, forelesinger, øvinger i observasjon

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Inntil 5 obligatoriske arbeidskrav som vurderes med godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene kan være individuelle og i gruppe, i form av observasjon, deltakelse i aktivitet, skriftlige rapporter eller fagtekster i skriftlig eller multimediale former.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kroppsøving 1 og gjennomført kroppsøving 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU