course-details-portlet

MGLU5228 - Sosialpedagogisk arbeid i skolen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet gir en fordypning i spørsmål om pedagogisk utviklingsarbeid relatert til mangfold- og inkluderingsproblematikk. Pedagogisk utviklingsarbeid foregår på flere nivå, på flere arena og med flere aktører, og emnet legger vekt på å utvikle studentenes system og forvaltningskunnskap knyttet til arbeid med blant annet rusproblematikk, voldsproblematikk, fattigdomsproblematikk, minoritetstematikk. Dette innebærer kjennskap til prosesser både på skolenivå, men også arbeid som foregår på tvers av fagmiljø, som for eksempel skolens samarbeid med helse- og sosial tjenesten og politiet. Emnet legger vekt på å oppøve studentens kompetanse til å initiere og inngå i tverrfaglig samarbeid med andre fagfelt og profesjoner.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

Studenten

- har inngående kunnskap om muligheter og utfordringer med å drive utviklingsarbeid på egen skole med hensyn til å utvikle inkluderende læringsmiljø

- inngående kunnskap om hva det kan bety å legge til rette for en demokratisk skole hvor elever og foreldre gis rom for medvirkning

- har kunnskap om sentrale samarbeidsaktører relevante for skolens arbeid med å ivareta ulike elevgrupper, deriblant de som inngår i helse- og sosialtjenesten

- har kunnskap om tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst- og utdanningsvilkår

- har kunnskap om utdanningspolitiske bestemmelser sentrale for skolens arbeid med mangfold og inkludering, og idégrunnlaget som ligger til grunn for dette

FERDIGHETER:

Studenten

- kan identifisere og kritisk analysere hvordan utdanningspolitiske og organisatoriske rammefaktorer skaper betingelser for arbeid med mangfold og inkludering

- kan med utgangspunkt i en forståelse av mangfolds- og inkluderingsproblematikk, legge til rette for og initiere pedagogisk utviklingsarbeid i egen skole

- kan aktivt initiere og delta i tverrfaglig samarbeid med andre relevante aktører utenfor skolen

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

- kan bistå i planlegging, og videre støtte gjennomføring av utviklingsarbeid i egen skole med hensyn til å utvikle inkluderende læringsmiljø.

- kan bidra til å fremme en lærings- og skolekultur som ivaretar elever med ulike forutsetninger, og det mangfoldet de representerer

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vektlegger variasjon mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer. Emnet legger opp til at studentene skal bli kjent med fagmiljø med spisskompetanse på sentrale problemstillinger som belyses i emnet. Det er dermed aktuelt med ekskursjoner og bruk av inviterte eksterne forelesere.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

  • En skriftlig individuell fagtekst
  • En muntlig presentasjon
  • 70 % oppmøte i seminar

Begge arbeidskrav må bestås for å få gå opp til eksamen. I tillegg vil enkelte seminarer og forelesninger være obligatoriske. Dette vil framgå av semesterplanen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått Pedagogikk og elevkunnskap 1,2 og 3 Bestått 30 studiepoeng i sosialpedagogikk på tredje studieår

Kursmateriell

Endelig pensumliste og semesterplan legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
11.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
31.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU