course-details-portlet

MGLU5228 - Pedagogisk utviklingsarbeid og tverrfaglig samarbeid for en inkluderende skole

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet gir en fordypning i spørsmål om pedagogisk utviklingsarbeid relatert til mangfold- og inkluderingsproblematikk. Pedagogisk utviklingsarbeid foregår på flere nivå, på flere arena og med flere aktører, og emnet legger vekt på å utvikle studentenes system og forvaltningskunnskap knyttet til arbeid med blant annet rusproblematikk, voldsproblematikk, fattigdomsproblematikk, minoritetstematikk. Dette innebærer kjennskap til prosesser både på skolenivå, men også arbeid som foregår på tvers av fagmiljø, som for eksempel skolens samarbeid med helse- og sosial tjenesten og politiet. Emnet legger vekt på å oppøve studentens kompetanse til å initiere og inngå i tverrfaglig samarbeid med andre fagfelt og profesjoner.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Studenten
- har inngående kunnskap om muligheter og utfordringer med å drive utviklingsarbeid på egen skole med hensyn til å utvikle inkluderende læringsmiljø
- inngående kunnskap om hva det kan bety å legge til rette for en demokratisk skole hvor elever og foreldre gis rom for medvirkning
- har kunnskap om sentrale samarbeidsaktører relevante for skolens arbeid med å ivareta ulike elevgrupper, deriblant de som inngår i helse- og sosialtjenesten
- Har kunnskap om tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst- og utdanningsvilkår
- Ha kunnskap om utdanningspolitiske bestemmelser sentrale for skolens arbeid med mangfold og inkludering, og idégrunnlaget som ligger til grunn for dette

FERDIGHETER: Kandidaten
- kan identifisere og kritisk analysere hvordan utdanningspolitiske og organisatoriske rammefaktorer skaper betingelser for arbeid med mangfold og inkludering
- kan med utgangspunkt i en forståelse av mangfolds- og inkluderingsproblematikk, legge til rette for og initiere pedagogisk utviklingsarbeid i egen skole
- kan aktivt initiere og delta i tverrfaglig samarbeid med andre relevante aktører utenfor skolen

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten
- kan bistå i planlegging, og videre støtte gjennomføring av utviklingsarbeid i egen skole med hensyn til å utvikle inkluderende læringsmiljø.
- kan bidra til å fremme en lærings- og skolekultur som ivaretar elever med ulike forutsetninger, og det mangfoldet de representerer

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vektlegger variasjon mellom forelesninger og studentaktive arbeidsformer. Emnet legger opp til at studentene skal bli kjent med fagmiljø med spisskompetanse på sentrale problemstillinger som belyses i emnet. Det er dermed aktuelt med ekskursjoner og bruk av inviterte eksterne forelesere.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

• En skriftlig individuell fagtekst
• En muntlig presentasjon

Begge arbeidskrav må bestås for å få gå opp til eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått Pedagogikk og elevkunnskap 1,2 og 3 Bestått 30 studiepoeng i emne på masternivå i profesjonsrettet pedagogikk i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår


Kursmateriell

Endelig pensumliste og semesterplan legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU