MGLU5228 - Organisasjon og pedagogisk skoleutvikling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Faget gir en fordypning i spørsmål vedrørende skolen som organisasjon og pedagogisk utviklingsarbeid relatert til mangfold og inkludering.

Studiet og litteraturen gir innblikk i forskningsbaserte tilnærminger og metoder for å støtte lærernes læring og organisasjonens utvikling, for eksempel skolebasert kompetanseutvikling, aksjonslæring og kollegabasert veiledning.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har inngående kunnskap om hvordan politiske avgjørelser legger føringer for skolens arbeid med mangfold og inkludering
• har inngående kunnskap om skolen som organisasjon, og hvordan institusjonelle forhold skaper lokale betingelser for arbeid med likeverdig opplæring
• har inngående kunnskap om muligheter og utfordringer med å drive forsknings- og utviklingsarbeid på egen skole med hensyn til å utvikle inkluderende læringsmiljø.
• har kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til medier i læringsarbeid

FERDIGHETER
Kandidaten
• Kan identifisere og kritisk analysere hvordan utdanningspolitiske og organisatoriske rammefaktorer skaper betingelser for arbeid med mangfold og inkludering
• Kan med utgangspunkt i en forståelse av mangfolds- og inkluderingsproblematikk som komplekse problemstillinger, legge til rette for og initiere forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
• Kan analysere innsamlet datamateriale for å fremme utvikling, samt ta stilling til etiske spørsmål i forsknings- og utviklingsarbeid
• Kan forholde seg kritisk og analyserende til relevante kunnskapskilder

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan bistå i planlegging, og videre støtte gjennomføring av forsknings- og utviklingsarbeider i egen skole med hensyn til å utvikle inkluderende læringsmiljø.
• har kompetanse om læring på alle nivå i skolen
• kan bidra til å fremme en lærings- og skolekultur som ivaretar elever med ulike forutsetninger, og det mangfoldet de representerer.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, refleksjoner og praktiske øvelser.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått PEL 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 eller grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i profesjonsrettet pedagogikk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. studenter som hare studierett grunnskolelærerutdanning 1-7 eller grunnskolelærerutdanning 5-10 med studieretning master i profesjonsrettet pedagogikk
2. studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.