course-details-portlet

MGLU2107 - Innføring i samfunnsfag Del 2 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 49/100
Skriftlig skoleeksamen 51/100 6 timer F

Faglig innhold

Samfunnsfag 1 del 2 gir innføring i samfunnsfagene som kunnskapsområder og skolefag med relevans for undervisning på barne- og mellomtrinnet.

Innenfor feltet demokratiforståelse og medborgerskap, vektlegges kunnskap om og forståelse for politikk og politiske prosesser, demokrati- og medborgerskapsundervisning med hovedvekt på norske forhold.

Om temaet bærekraftig framtid, så vektlegges kunnskap om og forståelse av forhold som landskap, klima og klimaproblematikk, ressursspørsmål og bærekraftig utvikling.

I emnet trekkes det opp noen grunnlinjer i norsk historie og historiedidaktikken.

Emne tematiserer begynneropplæring, overgangen til ungdomsskolen, års- og periodeplanlegging og vurdering på barnetrinnet, samt samfunnsfagdidaktisk teori.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og prosesser innenfor feltene demokratiforståelse og medborgerskap.
 • Har bred kunnskap om sentrale tema, begreper og prosesser knyttet til å skape en bærekraftig framtid.
 • Har bred kunnskap om historiedidaktiske teorier, sentrale historiske perioder og samfunnsprosesser i norsk historie
 • Har bred kunnskap om begynneropplæring, overgangen til ungdomsskolen, års- og periodeplanlegging og vurdering på barnetrinnet, samt samfunnsfagdidaktisk teori.

FERDIGHETER

 • Kan identifisere sammenhenger mellom emnets temaområder og forklare hvordan de griper inn i hverandre
 • Kan koble grunnleggende innsikter fra fagets temaer til samfunnsfagets didaktiske teori i planlegging og gjennomføring av undervisning.
 • Kan å utvikle og anvende akademiske ferdigheter som kritisk tenking og argumentasjon.

GENERELL KOMPETANSE

 • Kan legge til rette for at elevene kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglig spørsmål med utgangspunkt i kunnskap og kjennskap til ulike perspektiv.
 • Har et reflektert og kritisk perspektiv på hvordan skape en bærekraftig framtid, og spesifikt undertema som landskap, ressurs- og klimaproblematikk og koble dette til hvordan utvikle en bærekraftig framtid.
 • Kan koble grunnleggende innsikter i norsk historie til historiedidaktisk teori i planlegging og gjennomføring av undervisning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid og arbeid i grupper med og uten veiledning. Ekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Det skal gjennomføres godkjent(e) oppgave(r) og/eller test(er) av skriftlig og/eller muntlig karakter, samt obligatorisk oppmøte på utvalgte deler og introduksjonsøkt.

Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU3110 15.0 HØST 2018
LGU14002 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 51/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Individuell oppgave 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 51/100 F INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Individuell oppgave 49/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU