MGLU2107 - Rettferdighet, sosial ulikhet og undervisning i samfunnsfag (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet har fire faglige tyngdepunkter, som på flere områder griper inn i hverandre.

Innenfor feltet rettferdighet og sosial ulikhet vektlegges ulike samfunnsvitenskapelige teorier og innsikter med særlig relevans for barnetrinnet.
I fokusområdet nærmiljø, familie, likestilling og arbeid vektlegges regional utvikling, sted og ressursmessige forutsetninger.
Innenfor tyngdepunktet norsk og internasjonal historie vektlegges et utvalg perioder og temaer fra førhistorisk (arkeologisk) tid til middelalderen.
Det fjerde tyngdepunktet tematiserer begynneropplæring, overgangen til ungdomsskolen, års- og periodeplanlegging og elevvurdering på barnetrinnet, samt samfunnsfagdidaktisk teori med særlig relevans for de øvrige fokusområdene, f. eks. museums- og ekskursjonsdidaktikk, lokalhistorie og kildebruk.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og prosesser innenfor feltene rettferdighet og sosial ulikhet og videre om nærmiljø, familie, likestilling og arbeid med vekt på regionale forhold, variasjoner i rom og utvikling over tid.
• har bred kunnskap om et utvalg perioder fra førhistorisk tid til og med middelalderen samt om hva disse har betydd for senere utvikling og hvordan historiefortellinger om disse periodene har blitt brukt.
• har bred kunnskap om aktører, strukturer, prosesser, interesser, ideologier og maktforhold.
• har bred kunnskap om forskningsmetoder for tekstanalyse og om fagdidaktiske tilpasninger for bruk av disse i skolen.
• har bred kunnskap om begynneropplæring i samfunnsfag og om overgangen til ungdomsskolen og har kjennskap til utviklingsarbeid innenfor disse feltene.
• har bred kunnskap om samfunnsfagdidaktiske teorier, tradisjoner og sentralbegreper.

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan identifisere sammenhenger mellom emnets temaområder og forklare hvordan de griper inn i hverandre.
• kan bruke vitenskapsfaglige innsikter og kunnskap om skolefaget til å planlegge og gjennomføre samfunnsfagundervisning som fremmer progresjon i læring.
• kan planlegge og gjennomføre begynneropplæring.
• kan vurdere forholdet mellom kunnskaper, ferdigheter og holdninger i skolefaget og kan arbeide med verdier og holdninger.
• kan samarbeide i skriveprosesser frem mot akademiske tekster som bygger på skriftlige kilder og bruk av kildekritiske ferdigheter.
• kan reflektere over og praktisere samfunnsfaget som arena for åpen og demokratisk meningsbrytning og for læring om demokrati og samfunnsdeltaking

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan finne frem til elektroniske læringsressurser og kilder og oppdatere seg faglig.
• kan reflektere selvstendig over samfunnsfaglige spørsmål.
• kan tilpasse opplæringen til elever som trenger ulike mengder og ulike typer faglige utfordringer og støtte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid og arbeid i grupper. Seminar. Løsning av obligatoriske og andre oppgaver individuelt og i grupper. Ekskursjon/byvandring. Praksis i skolen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

- Deltagelse på introduksjonsøkt

- Deltagelse på historisk/bygeografisk byvandring i Trondheim

- Godkjent begrunnet årsplan og periodeplan i samfunnsfag utarbeidet i grupper.

- Godkjent individuell praksisoppgave eller godkjent oppgave med bakgrunn i samfunnsfaglige skoledata

- Godkjent metodeoppgave utarbeidet i grupper.

- 2 godkjente skriftlige oppgaver løst individuelt eller i grupper.

- 1 kort muntlig presentasjon forberedt i grupper

 

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

 

Individuell skriftlig skoleeksamen.

Godkjente geografisk og historiske atlas og kalkulator type A er tillatte hjelpemidler.

 

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.