MGLU5103 - Aktuelle temaer knyttet til matematikkundervisning (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir en dypere innsikt i fagdidaktisk teori innen seks hovedområder:
- affektive aspekter ved matematikk og matematikkundervisning
- læreres undervisningskunnskap i matematikk
- inkluderende matematikkundervisning
- vurdering for læring i matematikk
- bruk av IKT i matematikkundervisningen
- matematikk som problemløsende virksomhet

Studenten vil ved hjelp av lesing og bearbeiding av teori utvikle sin evne til å gjøre begrunnede valg for sin matematikkundervisning, samt videreutvikle sin kompetanse i å observere og analysere læring og undervisning av matematikk i praksisfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert kunnskap om sentrale teorier innen affektive aspekter ved matematikkfaget, herunder elevers og læreres forestillinger om og holdninger til matematikk som vitenskapsdisiplin og undervisningsfag
- har avansert kunnskap om sentrale teorier innen undervisningskunnskap i matematikk
- har avansert kunnskap om inkluderende matematikkundervisning, herunder differensiering og flerkulturelle aspekter ved læring og undervisning i matematikk
- har avansert kunnskap om sentrale teorier for vurdering for læring i matematikk
- har inngående kunnskap om IKT som medierende verktøy i matematikkundervisningen og dets betydning for elevers læring i matematikk
- har inngående kunnskap om matematikk som resonnerende, undersøkende og problemløsende virksomhet

Ferdigheter
Kandidaten
- Kan diskutere og forholde seg kritisk til relevant faglitteratur, og analysere datamateriale i lys av matematikkdidaktisk teori
- kan analysere og bruke læremidler og matematikkoppgaver i lys av inkluderende matematikkundervisning
- kan drøfte og analysere undervisningsaktiviteter og elevarbeid i matematikk med utgangspunkt i teori om formativ vurdering
- kan planlegge, gjennomføre og analysere bruk av IKT i matematikkundervisningen

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan identifisere og reflektere omkring sammenhenger mellom matematikkdidaktisk teori og læring og undervisning av matematikk i skolen
- kan presentere resultater og analyser fra en teoriforankret, empirisk basert undersøkelse gjennomført i matematikklasserommet
- har didaktisk kompetanse som muliggjør design og implementering av matematikkundervisning der IKT er et sentralt verktøyLæringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått matematikk 1 og matematikk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.
Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i matematikk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1.Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i matematikk
2.Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 35 studenter.

Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.