course-details-portlet

MGLU5103 - Aktuelle temaer knyttet til matematikkundervisning (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet gir en dypere innsikt i fagdidaktisk teori innen seks hovedområder:
- affektive aspekter ved matematikk og matematikkundervisning
- læreres undervisningskunnskap i matematikk
- inkluderende matematikkundervisning
- vurdering for læring i matematikk
- bruk av IKT i matematikkundervisningen
- matematikk som problemløsende virksomhet

Studenten vil ved hjelp av lesing og bearbeiding av teori utvikle sin evne til å gjøre begrunnede valg for sin matematikkundervisning, samt videreutvikle sin kompetanse i å observere og analysere læring og undervisning av matematikk i praksisfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert kunnskap om sentrale teorier innen affektive aspekter ved matematikkfaget, herunder elevers og læreres forestillinger om og holdninger til matematikk som vitenskapsdisiplin og undervisningsfag
- har avansert kunnskap om sentrale teorier innen undervisningskunnskap i matematikk
- har avansert kunnskap om inkluderende matematikkundervisning, herunder differensiering og flerkulturelle aspekter ved læring og undervisning i matematikk
- har avansert kunnskap om sentrale teorier for vurdering for læring i matematikk
- har inngående kunnskap om IKT som medierende verktøy i matematikkundervisningen og dets betydning for elevers læring i matematikk
- har inngående kunnskap om matematikk som resonnerende, undersøkende og problemløsende virksomhet

Ferdigheter
Kandidaten
- Kan diskutere og forholde seg kritisk til relevant faglitteratur, og analysere datamateriale i lys av matematikkdidaktisk teori
- kan analysere og bruke læremidler og matematikkoppgaver i lys av inkluderende matematikkundervisning
- kan drøfte og analysere undervisningsaktiviteter og elevarbeid i matematikk med utgangspunkt i teori om formativ vurdering
- kan planlegge, gjennomføre og analysere bruk av IKT i matematikkundervisningen

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan identifisere og reflektere omkring sammenhenger mellom matematikkdidaktisk teori og læring og undervisning av matematikk i skolen
- kan presentere resultater og analyser fra en teoriforankret, empirisk basert undersøkelse gjennomført i matematikklasserommet
- har didaktisk kompetanse som muliggjør design og implementering av matematikkundervisning der IKT er et sentralt verktøyLæringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått matematikk 1 og matematikk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende. Studenten har valgt MGLU4104 i 4. studieår masterstudieretning matematikk 1.-7. trinn.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMM14005 15.0 01.09.2018
DID3403 7.5 01.09.2020
SKOLE6023 4.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk tegnspråk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU