course-details-portlet

MGLU5103 - Utvalgte fordypningstemaer i matematikkdidaktikk (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emne giver en dypere innsikt i fagdidaktisk litteratur innen følgende tre hovedområder:

  • Inkluderende matematikkundervisning (for eksempel affektive aspekter ved matematikk og matematikkundervisning, likeverd i matematikk, kritisk matematikkundervisning, undervisning og læring i flerspråklige klasserom)
  • Ressurser for undervisning i matematikk og IKT i matematikkopplæring
  • Matematisk modellering.

I tillegg vil studentene sette seg inn i et selvvalgt tema som utvider kunnskapen deres knyttet til masteroppgaven.

Studenten vil gjennom arbeidet i dette kurset utvikle sin evne til å ta, og argumentere for valg i matematikkundervisningen, og videreutvikle sin kompetanse i å observere og analysere læring og undervisning i matematikk i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

- et bredt spekter av kunnskap om moderne forskningsresultater innen inkluderende matematikkopplæring,

- avansert kunnskap om ressurstilnærming i matematikkopplæring og rollen som bøker, klasseromsmateriale og andre ressurser har for undervisning i matematikk

- avansert kunnskap om IKT som et formidlingsverktøy i matematikkopplæring og hvordan man kan utnytte IKT for å konstruere matematiske betydninger og i utviklingen av beregnings- og algoritmisk tenkning,

- inngående kunnskap om de sentrale aspektene ved bruk av matematisk modellering i undervisning og læring av matematikk.

Ferdigheter

Kandidaten kan

- planlegge, designe, analysere og diskutere undervisningsaktiviteter innenfor perspektivet av inkluderende matematikkopplæring for å organisere klasseromsdynamikk og argumentasjon,

- referere til spesifikke ressurser for å organisere sine egne klasseromsaktiviteter og planlegge og designe domenespesifikke oppgaver (for eksempel konseptualisering av algebra, geometri, beregnings- / algoritmisk tenking osv.) innenfor meklerrollen til IKT-verktøy,

- planlegge, designe, gjennomføre og analysere undervisningsaktiviteter som involverer matematisk modellering.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

- referere til eksisterende litteratur og ved å utforme undervisningsaktiviteter kan hen bidra til utvikling av skolematematikk for trinn 1 til 7 innenfor rammen av inkluderende matematikkopplæring, ressurser, matematisk modellering og bruk av IKT-verktøy.

- selvstendig undersøke, analysere, syntetisere og reflektere over matematikkopplæring som en vitenskapelig disiplin.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisnings- og læringsmetodene vil veksle mellom forelesninger, litteraturstudier, oppgaver (individuelt og grupper), diskusjoner, samtidig muntlige presentasjoner. Akademiske diskusjoner og interaksjoner er viktige måter å jobbe og lære på, og det forventes at kandidatene aktivt i klasserommet bidrar til slike aktiviteter.

Undervisningen kan være på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

  • Muntlig gruppepresentasjon
  • Individuell skriftlig oppgave (avhandlingsrelatert)
  • Opptil 8 skriftlige oppgaver, antallet er spesifisert ved studiestart.

Gruppens muntlige presentasjon og den enkelte skriftlige oppgaven (avhandlingsrelatert) er obligatorisk og må godkjennes, resten av oppgavene vurderes som godkjent eller ikke godkjent, og minst 75% av disse må godkjennes før studenten kan ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter fra forrige semester kan godkjennes av instituttet.

Evaluering

Skriftlig hjemmeeksamen (5 dager). Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A til F.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått matematikk 1 og matematikk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.

Kursmateriell

Kursmaterialet er hovedsakelig vitenskapelige artikler skrevet på engelsk. Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMM14005 15.0 HØST 2018
DID3403 7.5 HØST 2020
SKOLE6023 4.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
27.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU