course-details-portlet

MGLU5221 - Community Music

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Faglig innhold

Dette emnet søker å utforske og kritisk undersøke ulike perspektiver og forståelser av community music og kollektivorientert musikkpraksis. Studentene utfordres til å utforske hva begrepet «community» i kunst er, og til å skape aktiviteter som styrker fellesskapsfølelse og inkludering i formelle, uformelle og ikke-formelle læringsmiljøer. Studentene lærer om kunstneriske tilnærminger og pedagogiske strategier som søker å oppfordre og legge til rette for deltakelseoppfordre og legge til rette for deltakelse i musikk og kunst, hvor etikk for praksis vurderes nøye. Utgangspunktet for emnet er synet på at musikk og kunst er sosiale praksiser i et flerkulturelt og mangfoldig samfunn, der kulturell relevans og kulturell responsivitet gis betydning og hvor forskjell blir sett på som en verdi. Kunnskap om musikk, dans og drama som inkluderende og ekskluderende praksiser, og som skapende, utøvende og transformative aktivitet vektlegges. Aktuelle temaer er musikk, sosial rettferdighet og endring, bærekraft i sosiale aktiviteter, lokale-globale perspektiver på musikk, musikk og velvære, musikk og identitet, entreprenørskap og prosjektledelse, estetiske læringsprosesser, kroppslig læring, og tverrfaglige kunstaktiviteter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har fordypet forskningsbasert kunnskap om ulike perspektiver på community og community music
 • har avansert kunnskap om spørsmål innen community music, og hvordan de kan kobles til estetiske læringsprosesser og kroppslæring i ulike sammenhenger
 • har inngående forståelse av musikk, dans og drama som inkluderende og ekskluderende praksiser, samt om forskjellighet og mangfold som ressurser for kunstproduksjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan på et avansert nivå samarbeide med forskjellige elever, lærere og andre aktører om å planlegge og gjennomføre et community music-prosjekt med det formål å styrke en opplevelse av fellesskap og inkludering på en måte som er kulturelt relevant og lydhør
 • kan på avansert nivå bruke egne faglige ferdigheter innen musikk til å designe musikkaktiviteter som kombinerer kunstneriske kvaliteter med et syn på forskjellighet som en verdi, samtidig som bærekraft, makt og privilegier i møte med fellesskapet tas i betraktning
 • kan kritisk vurdere og diskutere egne og andres community music-prosjekter, ved hjelp av relevante faglige spørsmål fra feltet med speiling i problemstillinger i fag- og forskningsfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke og presentere perspektiver fra fag- og forskningsfeltet community music/community arts for å bidra med nye perspektiver på kvalitet i musikk og kunst bredere og opprettholde inkludering og mangfold i utdanningsmiljøer.
 • har reflekterende og utforskende perspektiver på egen fagkunnskap innen musikk, pedagogikk og kunstneriske tilnærminger

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Læringsmetoder:

Workshops, seminarer, forelesninger, presentasjoner, utvikling og arbeid i praksisfellesskap, selvstyrt læring.

Obligatoriske aktiviteter.

Det er tre obligatoriske aktiviteter på dette kurset.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig refleksjon
 • Idé for et community music-prosjekt
 • Presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

De følgende obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne levere eksamensoppgaven:

1: En individuell 2-siders skriftlig refleksjon over spørsmålet: Hva er «community»? Denne refleksjonen skal være forankret i studentenes egen erfaring og i lesing av og engasjement i vitenskapelig litteratur.

2: Et gruppearbeid med medstudenter som resulterer i en klar idé for et community music-prosjekt. Ideen presenteres skriftlig gjennom en 1-siders uttalelse, og muntlig for klassen.

3: Presentasjon av en undervisnings-/arbeidsøkt i community music-prosjektet (beskrevet i arbeidskrav 2), samt skriftlig didaktisk plan didaktisk plan for denne økten.

For å bestå de obligatoriske aktivitetene er det nødvendig med deltakelse i undervisningen på campus.

Annen relevant informasjon: samarbeid med selvvalgt institusjon (relevant for kunstutdanning), og selvstyrt læring i dette samarbeidet er en viktig del av emnet. Det er studentens ansvar å organisere samarbeidet og forskningsarbeidet ved disse institusjonene.

Vurderingsform og karakterskala

Emnet vurderes gjennom en eksamensoppgave som er både (i) gruppebasert og (ii) individuell. Alle arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter må være bestått for å kunne levere eksamensoppgaven.

Eksamensoppgaven er som følger:

 1. Gruppebasert del: Gjennomfør en community music-workshop sammen med en liten gruppe medstudenter. Workshopen skal være designet ut fra arbeidskrav 2 og 3, og kan foregå i eller utenfor en formell utdanningsinstitusjon.
 2. Individuell del: Etter workshoppen skal studenten individuelt gjøre en muntlig framstilling av et spesifikk aspekt av designet, utviklingen og gjennomføringen av workshoppen.

Karakterskala er karakterene A-F, der karakterene A-E gir bestått, mens F gir strøk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

For å kunne ta vurderingen må emnet tas i samme semester. Obligatoriske aktiviteter fra tidligere semestre kan godkjennes av Institutt for lærerutdanning. Studenten må ha bestått musikk 1 og fullført musikk 2 for å begynne på emner i syklus 2. Med bestått menes at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Fullført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er klar til eksamen.

Kursmateriell

Kursmateriell

Undervisningsmateriellet som kreves for dette kurset er som følger:

 • Sammendrag av pensumlitteratur.
 • En foreløpig liste over pensumlitteratur og forslag til selvvalgt litteratur legges ut på NTNUs læringsplattform i forkant av oppstart av emnet. Denne listen omfatter teorier om community, community music og community arts, og inkluderer litteratur på skandinavisk og engelsk. En foreløpig leseliste vil bli lagt ut på tavlen til digitale læringsplattformer på NTNU før kursstart.
 • Ulike materialer til musikk- og kunstaktivitet etter behov og tilgjengelighet ved ILU, NTNU. ILU dekker ikke kostnader til evt kjøp av annet materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU4214 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkpedagogiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU