course-details-portlet

MGLU1113 - Pedagogikk og elevkunnskap 1 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Gjennom syklus 1 skal studenten skaffe seg kunnskaper om elevene på trinn 1-7sin læring og utvikling og lærerens ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Arbeidet læreren gjør for å skape et godt læringsmiljø for alle elever i en skole preget av sosialt, religiøst og kulturelt mangfold, står sentral i Pel 1, det første året. Studenten skal utvikle et reflektert og kritisk forskerperspektiv på skolens virksomhet og på egen praksis. . Emnet ivaretar også studentenes utvikling av Profesjonsfaglig Digital Kompetanse (PfDK).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • - brei kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp, herunder varierte arbeids- og vurderingsformer
 • - kunnskap om hvordan de grunnleggende ferdigheter og dybdelæring kan bidra til læring og utvikling hos elevene
 • - brei kompetanse i samhandling og har erfart hvordan dette kan bidra til læring
 • - brei kunnskap om motivasjon og hvordan denne kan fremmes for bedre læring
 • - utviklet kunnskap om ulike perspektiver på læringsmiljø, klasseledelse og ledelse for læring
 • - kunnskap om ulike metoder for observasjon
 • - kunnskap og erfaring i hvordan praktiske, skapende og estetiske læringsprosesser kan påvirke læring

Ferdigheter

Studenten kan -

 • anvende fagbegrep, begrunne og reflektere over didaktiske valg og benytte dette i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • reflektere over læring og læringsprosesser og lede elever i deres utvikling gjennom bygging av konstruktive og inkluderende miljø for læring
 • bruke noen digitale verktøy for å fremme læring
 • vise kompetanse til å bruke utforskende undervisning
 • planlegge og gjennomføre observasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
 • har erfart og kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve god klasseledelse og til å bygge trygge og inkluderende læringsmiljø
 • har begynnende innsikt i overføringen mellom allmenn didaktiske prinsipper og egen utøvelse av undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet pedagogikk og elevkunnskap er tilrettelagt som problembaserte tema bygget på samarbeidslæring med ulike faglige forankringer i kombinasjon med seminararbeid. Hvert problembaserte arbeid vil ha en felles oppstart og avslutning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på tre seminar-rekker
 • Deltakelse i estiske dager
 • Deltakelse på 2 PBL-arbeid, der minst ett av disse har en digital tilnærming

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på tre seminar
 • Deltakelse i 2 PBL-arbeid

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltakelse på tre seminar-rekker
 • Deltakelse på estiske dager
 • Deltakelse i 2 PBL-arbeid der minst ett av disse har en digital tilnærming
 • to oppgaver koblet til praksisen

Vurderingsordning eksamen

Mappevurdering. Mappen skal inneholde et digitalt nettsted om norsk grunnskole utviklet i grupper. I tillegg skal hver kandidat levere et individuelt refleksjonsskriv som skal beskrive kandidatens refleksjoner over faglig og sosial samhandling i sammenheng med utviklingen av nettstedet.

Mappen skal også inneholde en individuell oppgave der kandidaten skal vise evne til å synliggjøre forståelse av sammenheng mellom teori fra pensum i emnet og praksis og egen utvikling av lærerrollen.

Karakterskala: bestått/ ikke bestått

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1513 7.5 HØST 2019
MGLU1112 7.5 HØST 2019
LGU11001 7.5 HØST 2019
LGU11010 7.5 HØST 2019
LGU51001 7.5 HØST 2019
MGLU1512 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU