MGLU1109 - Kroppsøving 1 (1-7) emne 1: Motorisk læring i ulike læringslandskap

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 0/100 ALLE Bestått/Ikke bestått
Oppgave 100/100 ALLE Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Emnet er sammen med emne 2 en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1–7 i grunnskolen. Studenten skal tilegne seg kunnskap om og erfaring med undervisning i ulike bevegelsesmiljø som er relevant for trinn 1–7. Kunnskap om hva som fremmer kroppslig læring, positiv selvforståelse og bevegelsesglede er sentralt.

Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk tilnærming og kroppsøving som et allmenndannende fag og skal være knyttet til praksisfeltet. Studenten får prøve seg i ulike aktivitetsformer og i variert undervisning i kroppsøving, samt reflektere rundt hvordan dette er egnet til å fremme kroppslig læring, positiv selvforståelse og bevegelsesglede for alle elever.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har kunnskap om kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering samt forbindelse til andre skolefag
- har kunnskap om hva som kan fremme bevegelsesglede i begynneropplæringen i kroppsøving
- har kunnskap om undervisningsplanlegging og –gjennomføring
- har kunnskap om leik og bevegelsesaktiviteter i barns oppvekst
- har kunnskap om forutsetninger for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hos eleven på trinn 1–7
Ferdigheter
Kandidaten
- kan planlegge og gjennomføre undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
- kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i leik og varierte bevegelsesformer
- kan gi svømmeopplæring på trinn 1–7 og utføre livreddende førstehjelp samt livberging i vann
- kan legge til rette for og gjennomføre læringsarbeid i nærmiljøaktiviteter og friluftsliv, inklusive overnattingsturer
- kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter med tanke på begynneropplæring og undervisning i kroppsøving
- kan utforske egne kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
- kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan drøfte på hvilken måte kroppsøving bidrar til elevens allmenndanning
- kan arbeide bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres teoretisk og praktisk i varierte læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i gruppe.

Kostnader til ekskursjon må påregnes.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
80 % obligatorisk oppmøte i praktisk undervisning.
Inntil 5 obligatoriske øvinger

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamen:
1 skriftlig gruppeoppgave
1 ekskursjon med overnatting og muntlig framlegg

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5-10 (LTGLU5-10)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.
Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU11003 15.0 01.09.2017
MGLU3113 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 0/100 ALLE
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
18.05.2018

Innlevering
01.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.