course-details-portlet

MGLU4216 - Musikkpedagogiske grunnlagspraksiser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir en innføring i fag- og forskningsfeltet musikkpedagogikk. Emnet gir et historisk og kulturelt bakteppe for praksiser og tenkning om forholdet musikk, læring, danning og undervisning. Emnet har en praktisk innføring i, og et kritisk blikk på musikkpedagogiske praksiser som har vært førende i norske og europeiske institusjoner, og introduserer samtidig dekoloniserende praksiser og musikkteknologiske perspektiver knyttet til musikk og læring. Musikkbegrepet i ulike musikkpedagogiske teoridannelser og praksiser vil diskuteres og undersøkes, med et særlig fokus på praksiser, begreper, modeller og teorier i musikkdidaktiske hovedområder og i musikkdidaktisk forskning. Emnet omhandler blant annet musikkpedagogiske grunnsyn, musikkdidaktiske retninger, kritiske og dekoloniserende perspektiver på musikklæring, musikkundervisning og læring i formelle og uformelle kontekster, musikk og diversitet, musikkteknologiske didaktiske praksiser, læreplaner og utdanningssosiologi, diskurser, politiske strukturer og ideologier i det musikkpedagogiske utdanningsfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap

studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • ha inngående kunnskap om musikkpedagogikk som fag-, forsknings- og profesjonsfelt
 • ha kunnskap til å undervise i musikk fra ulike perspektiver på musikk og læring
 • ha inngående kunnskap og forståelse for ulike musikkundervisningspraksiser, musikkteknologier og deres regulerende strukturer
 • ha et kritisk blikk på egen musikkpedagogisk erfaring og praksis, så vel som de rådende institusjonelle praksiser

Ferdigheter

studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • kunne analysere og drøfte musikkdidaktiske problemstillinger
 • kunne reflektere selvstendig og kritisk over ideer om musikkundervisning og læring
 • kunne vurdere og formidle musikkdidaktisk teori på en innsiktsfull og kritisk måte
 • kunne praktisere etter et mangfold av musikkpedagogiske perspektiver, på en sensitiv, innsiktsfull og kritisk måte.

Generell kompetanse

studenten forventes ved avsluttet emne å:

 • forstå og vurdere sammenhenger mellom tradisjoner og ideologier i musikkpedagogisk praksis
 • ha innsikt i hvordan musikk som fag har utviklet seg i grunnskolen
 • ha innsikt i musikkundervisning i et mangfold av kontekster

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene i emnet er av praktisk og teoretisk karakter, og omhandler musisering så vel som skriftlig og muntlig lesing og kritisk refleksjon. Aktiviteter i emnet er workshops, forelesninger, individuelle og gruppevise oppgaver samt en live produksjon/produksjon.

Obligatoriske aktiviteter

1. To kollokvierapporter fra arbeid med pensum, med spesifikke instruksjoner

2. Utprøving av ulike musikkpedagogiske praksiser i gruppe

3. Live produksjon/produksjon med eksempler fra et mangfold musikkpedagogiske praksiser og tradisjoner

4. Utforming av skisse til egen, individuell eksamensoppgave

5. Konstruktiv respons til en medstudents skisse til eksamensoppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • To kollokvierapporter fra arbeid med pensum, med spesifikke instruksjoner
 • Utprøving av ulike musikkpedagogiske praksiser i gruppe
 • Live produksjon med eksempler fra et mangfold musikkpedagogiske praksiser og tradisjoner
 • Utforming av skisse til egen, individuell eksamensoppgave
 • Konstruktiv respons til en medstudents skisse til eksamensoppgave

Mer om vurdering

Den individuelle, skriftlige eksamensoppgaven kan leveres når alle de obligatoriske aktivitetene/arbeidskravene er gjennomført, og vil bli vurdert med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Kursmateriell

Pensumliste og eventuelle tilleggsstoff legges ut på Blackboard før studiet starter

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
28.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU