MGLU4201 - Norskdidaktikk: Historiske, teoretiske og kulturelle innfallsvinkler

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til og oversikt over norskfaget og norskdidaktikken, både i historisk og samtidig perspektiv. Fagets kultur- og danningsdimensjoner blir vektlagt, sammen med forhold som setter faget i bevegelse og fører til kontinuerlig utvikling og endring. Også vitenskapsfaget norsk blir introdusert gjennom grunnleggende teorier om språk og litteratur og forskningsmetodiske perspektiver.
I en egen del av emnet fokuseres det spesifikt på språk og tekst i endring og på språklig mangfold og flerspråkligheit.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har historisk kunnskap om norskfaget i skolen, norskfagets ulike hovedområder og grunnleggende trekk ved fagets dannings- og kulturmålsettinger
- har inngående kunnskap om en vitenskapelig tilnærming til norskfaget og norskdidaktikken
- har god oversikt over sentrale teorier om språk og litteratur, tekst og diskurser
- har inngående kunnskap om ulike tekstkulturer, språklig mangfold og språkendring, og om hvilke føringer dette legger for norskfaget
- har inngående kunnskap om flerspråklighet og andrespråkslæring

Ferdigheter
Kandidaten
- kan ta i bruk og reflektere over ulike teorier, metoder og fortolkninger som kan knyttes til norskdidaktikkens ulike områder, og arbeide selvstendig med teoretisk og praktisk problemløsning
- kan tilpasse og ta i bruk norskfaglig kunnskap i skiftende kontekster og sammensatte elevgrupper
- kan legge norskfaget til rette for elever med ulik språklig og kulturell bakgrunn og dra veksler på deres flerspråklige kompetanse

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan plassere aktuell norskdidaktisk forskning i en teoretisk og faghistorisk sammenheng, som grunnlag for kritisk refleksjon og utvikling av faget
- kan ta i bruk faglig og didaktisk kunnskap i analyser av relevante norskfaglige problemstillinger i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Arbeids- og læringsformene i studiet veksler mellom forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og diskusjoner. Det stilles høye krav til studentenes medvirkning, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i studiet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått norsk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.
Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1–7 og 5–10 med studieretning master i norskdidaktikk. Emnet er også obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, dersom studenten har 60 studiepoeng i norsk fra syklus 1. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett på grunnskolelærerutdanning 1–7 eller 5–10 med studieretning master i norskdidaktikk
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 35 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.