course-details-portlet

MGLU4201 - Norskdidaktikk - Historiske, teoretiske og kulturelle innfallsvinkler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Norskdidaktikk - Historiske, teoretiske og kulturelle innfallsvinkler («Historieemnet») dreier seg om norskfagets historie og forhistorie. Hensikten er å gi de fremtidige lærerne en forståelse av hvordan norskfaget har blitt til, og hvordan det blir til. I tillegg til at denne forståelsen er viktig for studentene som lærere, er det også et poeng at de øves i å historisere som fremtidige masterskrivere.

Emnet skal bidra med å gi perspektiv på og se helhet og sammenhenger i norskfaget og norskdidaktikken gjennom historiske og teoretiske innganger. Fagets kultur- og danningsdimensjon blir vektlagt, sammen med perspektiv på språk og tekst i endring og utvikling. Emnet skal gi innsikt i overordna teorier om språk og litteratur og bruk av disse i analyse av ulike typer tekster og diskurser. Disse teoriene møter studentene igjen i mer spesifikke sammenhenger seinere i studiet. Forskningsmetodiske perspektiver blir også tematisert knyttet til presentasjon av forskningsprosjekt relevante for emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående historisk kunnskap om norskfaget i skolen, norskfagets ulike hovedområder og grunnleggende trekk ved fagets dannings- og kulturmålsettinger
 • har systematisk oversikt over relevante teorier om språk og litteratur, tekst og diskurser
 • har selvstendig innsikt i vitenskapelig tilnærming til norskfaget og norskdidaktikken
 • har inngående kunnskap om hvilke føringer ulike tekstkulturer, språklig mangfold og språkendring legger for norskfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan ta i bruk og reflektere kritisk over relevante teorier, metoder og fortolkninger som kan knyttes til norskdidaktikkens hovedområder
 • kan analysere og anvende faghistorisk innsikt på en selvstendig måte i refleksjoner over praktiske og teoretiske norskfaglege spørsmål
 • kan analysere og forholde seg kritisk til forskningsmetodiske problemstillinger i faglitteraturen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan plassere aktuell norskdidaktisk forskning i en teoretisk og faghistorisk sammenheng, som grunnlag for kritisk refleksjon og utvikling av egen fagposisjon
 • kan ta i bruk faglig og didaktisk kunnskap i analyser av relevante norskfaglige problemstillinger i skolen og omsette dette til relevant praksis
 • kan formidle og diskutere problemstillinger knyttet til overordna historiske, faglige og kulturelle føringer/dimensjoner i norskfaget

Læringsformer og aktiviteter

Refleksjons- og tenkearbeidet til studentene vil i stor grad handle om å binde sammen emnets ulike elementer, gjennom arbeid med pensum.

Arbeids- og læringsformene i studiet veksler mellom forelesninger, seminarer, studentpresentasjoner og diskusjoner. Det stilles høye krav til studentenes medvirkning, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i studiet. Noe undervisning kan foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Inntil 3 refleksjonstekstar
 • Deltakelse i tekstseminar og minst ett framlegg på og ledelse av slikt seminar

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • inntil 3 refleksjonstekster
 • deltakelse i tekstseminar og minst ett framlegg på og ledelse av slikt seminar

Vurdering: Oppgave i form av et faglig essay. Teksten skal vise at studentene er i stand til å reflekterer over aktuelle teorier og sentrale norskdidaktiske emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Norsk 1 og gjennomført Norsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMN14005 7.5 HØST 2020
LMN54005 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Norsk (norrøn)
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering
21.05.2024

Innlevering
28.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU