course-details-portlet

MGLU1108 - Religion, livssyn og etikk i samfunn og skole (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter E

Faglig innhold

Emnet legger opp til en systematisk, praktisk og religionsdidaktisk studie av religion og livssyn, eksemplifisert gjennom jødedom, kristendom og islam. Det gis også en innføring i etikk. Studentene skal bli kjent med sentrale forskningstradisjoner både i aktuelle fagemner, og i fagets didaktikk. Omfanget av pensum og undervisning knyttet til KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om læreplanen i skolen og utviklinga av religions- og livssynsfaget i Norge
 • har kunnskap om ulike didaktiske tilnærminger og forskingstradisjoner i skolefaget og studiefaget
 • har kunnskap om historien til religioner og livssyn i Norge, inkludert samer og nasjonale minoriteters religion- og livssynshistorie, og mangfold innenfor disse.
 • har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av årstider og høytider med eksempler fra kristendom, jødedom, islam og samisk kristen tradisjon, som kulturarv.
 • har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, lære, ritual og andre praksiser og etikk med eksempler fra kristendom, jødedom og islam.
 • har kunnskap om og kjenner til bruken i skolen av, estetikk med eksempler fra jødedom og islam
 • har kunnskap om grunnlagsetikk og grunnlagsetikkens rolle som bakgrunn for å forstå etiske og moralske problemstillinger
 • har kunnskap om pluralisering, sekularisering og religions- og livssynskritikk som undervisningstema og bakgrunnsorientering for andre deler av faget

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere KRLE-undervisning i faget som grunnlag for elevretta vurdering som virker utviklende for alle elever
 • kan bruke varierte arbeidsmåter som integrerer begynneropplæring og de grunnleggende ferdighetene
 • kan anvende etiske grunnlagsteorier på emne fra profesjonsetikken og på elevorientert områdeetikk
 • kan identifisere og håndtere utfordringer knyttet til hvordan skolen og elevene møter livssynsmangfold og etisk mangfold

Generell kompetanse

Studenten

 • har grunngitte synspunkt på hva det innebærer å være KRLE-lærer
 • kan reflektere kritisk over skolefaget og videreformidle forsking om barn, religion og livssyn
 • kan gjøre rede for og ta stilling til etiske spørsmål som gjelder skolen og elevene

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres med fast ukentlig undervisning. Ekskursjoner kan ligge utenom vanlig undervisningstid. Tidspunkt for gjennomføring / levering av skriftlige og muntlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Både skriftlige og muntlige arbeidskrav, og andre oppgaver som gjennomføres som del av undervisningen skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte. Arbeidsformene i undervisningen veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i forelesninger. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene stiller forberedt, slik at de best mulig kan bidra i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • Deltagelse på 3 ekskursjoner (synagoge, kirke og moské) og skriving av refleksjonslogger knyttet til ekskursjonene.
 • Deltagelse i én muntlig presentasjon i gruppe og respons på en annen gruppe av medstudenters presentasjon.
 • En fagtekst (individuell).
 • Skriftlig gruppeoppgave knyttet til kristne tekster

Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform og karakterskala: Individuell muntlig eksamen

Varighet 20 minutter. Karakterskala A-F. Ingen hjelpemidler.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Religion, Livssyn og etikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen (1) 100/100 E 20.11.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen (2) 100/100 E

03.06.2024 - 05.06.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuell tid blir publisert senere
 • 2) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU