course-details-portlet

MGLU5209 - Masteroppgave i naturfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder. En viktig del av arbeidet er å skaffe seg oversikt over faglitteratur som er relevant for masteroppgaven og pensum i emnet vil derfor være individuelt.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har avansert kunnskap innen sentrale deler av naturfagdidaktikk
 • har spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset tema innen naturfagdidaktikk
 • har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst i naturfagdidaktikk

FERDIGHETER

Studenten

 • kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan bruke relevante metoder for naturfagdidaktisk forskning på en selvstendig måte
 • kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
 • kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i naturfagdidaktikk

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdets uttrykksformer
 • kan bidra til utvikling av naturfag som undervisningsfag i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med veiledning individuelt og i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Veiledning
 • Deltakelse på oppgaveseminar
 • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

Veiledning er obligatorisk i arbeidet med mastergradsoppgaven og gjennomføres i samråd med oppnevnt veileder.

Deltakelse på oppgaveseminar.

Muntlig presentasjon av masterprosjektet i tilknytning til avslutningen av arbeidet. Vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før masteroppgaven kan leveres til vurdering.

Vurdering:

Masteroppgaven vurderes med bokstavkarakter.

Oppgaven er vanligvis individuell, men kan være et fellesarbeid fra to kandidater. Om oppgaven er et fellesarbeid skal det, i eller sammen med masteroppgaven følge en beskrivelse av den enkelte kandidats bidrag. Når masteroppgaven leveres som et fellesarbeid, gis det normalt en felles karakter på oppgaven. I sjeldne tilfeller kan det likevel være aktuelt å vurdere kandidatene ulikt.​

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

- Bestått naturfag 1 og naturfag 2 (totalt 60 studiepoeng)

- Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår

Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3910 30.0 HØST 2018
DID3950 30.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU