course-details-portlet

MGLU5209 - Masteroppgave i naturfag

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i naturfag eller en av naturfagets disipliner med tilhørende didaktikk
• har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst i naturfagene og deres didaktikk
• har kunnskap om referansestandarder for fagtekster

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
• kan bruke relevante metoder for naturfaglig/naturfagdidaktisk forskning på en selvstendig måte
• kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
• kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
• kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i naturfag/naturfagdidaktikk

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdets uttrykksformer
• kan bidra til utvikling av naturfag som undervisningsfag i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med veiledning individuelt og i gruppe.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

- Bestått naturfag 1 og naturfag 2 (totalt 60 studiepoeng)
- Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår


Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3910 30.0 01.09.2018
DID3950 30.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU