course-details-portlet

MGLU4209 - Utforskende naturfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Utforskende tilnærming til læring og undervisning er et viktig mål for naturfaget i grunnskolen, blant annet for å gi elevene en dypere forståelse av naturfaglige konsepter, økt interesse for naturfagene, samt bedre innsikt i og erfaring med anvendelse av naturvitenskapelige metoder. Dette emnet gir studentene avansert teoretisk og praktisk kunnskap om utforskende arbeidsmåter i naturfag. Ferdighetstrening er sentralt. Studentene får god trening i å tilrettelegge for og skape utforskende tilnærminger i undervisningen.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har avansert kunnskap om hva som kjennetegner en utforskende tilnærming til læring og undervisning
 • har inngående kunnskap om praktisk arbeid og utforskende arbeidsmåter sett i historisk og internasjonalt perspektiv
 • har avansert kunnskap om hvordan man legger til rette for utforskende læring og undervisning
 • har kunnskap om hvordan man legger til rette for kritisk tenkning gjennom utforskende arbeid
 • har inngående kunnskap om argumentasjon i naturfaglige kontekster

FERDIGHETER

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre utforskende undervisning
 • kan vurdere elevenes læring i utforskende prosesser
 • kan analysere og omformulere oppgaver for utforskende tilnærming i skolen
 • kan fremme utforskende samtale
 • kan drøfte hvilke barrierer og dilemmaer som er knyttet til implementering av utforskende arbeidsmåter i skolen

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan drøfte betydningen av utforskende arbeidsmåter i naturfagundervisningen
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter om utforskende arbeidsmåter i utviklingsarbeid i skolen

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Praktiske øvelser
 • Arbeid med oppgaver, individuelt og/eller i gruppe
 • Studentseminar med presentasjon av fagartikler

Obligatoriske aktiviteter

 • Praktiske øvelser med elever og/eller medstudenter
 • Faglig presentajon

Mer om vurdering

Vurdering: Hjemmeeksamen 6t (individuell)

Ved utsatt eksamen kan eksamensformen bli endret.

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Praktiske øvelser med elever og/eller medstudenter
 • Faglig presentasjon

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått naturfag 1 (30 sp) og gjennomført naturfag 2 (30 sp). Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3502 7.5 HØST 2020
EDU3020 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
30.11.2023

Innlevering
30.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU