course-details-portlet

MGLU3108 - Musikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
FOU- oppgave 0/100 Bestått/ Ikke bestått
Praktisk gruppeeksamen, konsert 0/100 1 dager Bestått/ Ikke bestått B
Mappe 100/100 Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Emnet gir fordypning i musikkfaglig arbeid som utøver, lærer og forsker. Emnet tar for seg utøvende, skapende og lyttende ferdigheter og aktiviteter i musikk, og gir erfaring med et mindre musikkpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

kandidaten forventes ved avsluttet emne å

 • ha kjennskap til musikkpedagogiske praksiser i skole og samfunn
 • ha kunnskap om formell og uformell læring i musikk
 • ha grunnleggende kunnskap om forskningsmetode og etikk i forskning
 • kjenne til ulike typer musikkpedagogiske forsknings- og utviklingsarbeid
 • ha kunnskap om ulike musikalske sjangre og stilideal
 • ha kunnskap om musikk i tverrfaglig sammenheng
 • ha kunnskap om skapende prosesser i dans

Ferdigheter: kandidaten forventes ved avsluttet emne å

 • kunne planlegge, lede, gjennomføre og vurdere ulike læringsløp i musikk
 • kunne framføre et variert repertoar av musikk alene og i samspill med andre
 • kunne anvende lytte- og gehørbaserte ferdigheter i analyse, skaping og utøving av musikk
 • kunne improvisere, komponere og arrangere ved hjelp av akustiske og digitale instrument
 • kunne skape og utøve dans i fellesskap med andre
 • kunne legge til rette musikalsk materiale for ulike framføringsformål og for musikkundervisning og læringsprosesser
 • kunne se og forholde seg til utøvende musikk og dans
 • kunne initiere, gjennomføre, presentere og vurdere kvaliteter ved musikkpedagogiske forsknings- og utviklingsprosjekter
 • kunne søke etter, finne og forholde seg til tidligere forskning innenfor spesifikke musikkpedagogiske emner

Generell kompetanse: kandidaten forventes ved avsluttet emne å

 • kunne ta del i kvalifiserte diskusjoner om musikkpedagogiske forsknings- og utviklingsarbeider i skolen, og betydningen av slike
 • ha innsikt i kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning
 • kunne bidra i faglige endringsprosesser gjennom å legge vekt på innovasjon, endring og fleksibilitet i egen lærerrolle

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene varierer mellom individuell- og gruppeundervisning i større og mindre grupper, forelesninger, gruppearbeid, kollokviearbeid og praktisk musisering. Studentene skal jobbe med praktiske disipliner og utvikle kunnskap og ferdigheter i musisering, samspill, komposisjon, arrangering, musikkforståelse, ledelse og formidling. Veiledning i forbindelse med FOU-oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • 1.Komposisjon/Arrangering
 • 2.Komposisjon/Arrangering
 • 3.Komposisjon/Arrangering
 • Ett musikkdidaktisk arbeid
 • En gruppeoppgave i dans
 • En konsert sammen medstudenter
 • En ekskursjon til en danse-/musikkforestilling
 • En kollokvierapport fra arbeidet med pensum
 • Å initiere, planlegge og gjennomføre et avgrenset musikkpedagogisk utviklings- og forskningsarbeid
 • Utforme, presentere og gi kontruktiv respons på skisse til FOU-oppgave på studentenes FOU-konferanse
 • Annotert bibliografi

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 3 komposisjons-/arrangeringsoppgaver (2 i mappa, studio og transkripsjon)
 • Et musikkdidaktisk arbeid (skal gi studentene mulighet til å vise hovedinstrumentkunnskap i en didaktisk kontekst)
 • En gruppeoppgave i dans
 • En konsert sammen medstudenter
 • En ekskursjon til en danse-/musikkforestilling
 • En kollokvierapport fra arbeid med pensum
 • Å initiere, planlegge og gjennomføre et avgrenset musikkpedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid
 • Utforme, presentere og gi konstruktiv respons på skisse til FOU-oppgave på studentenes FOU-konferanse
 • Annotert bibliografi

Oppmøte til undervisning ved aktiviteter som krever samarbeid: Fagdidaktikk; dans, samspill, konsertforberedelse: 80 % av samlet timeantall. Komposisjon og utprøving i grupper, samt gehørtrening: 80 % av samlet timeantall Gruppeframlegg, FOU-konferanse og individuelle prøver: 100 % Ved for høy fraværsprosent kan arbeidet til dels erstattes av kompensatoriske arbeidskrav. De obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Vurderingsform og karakterskala:

Del 1, bestått/ikke bestått: Individuell, skriftlig FOU-oppgave (0 %).

Del 2, bestått/ikke bestått: Praktisk gruppeeksamen der instrumental og sanglig ferdighet, allsidighet og formidling i en samspillsituasjon blir vurdert (0%). Tillatte hjelpemidler: tekster, noter, instrument

Del 3, bokstavkarakter: Mappe med 3 bidrag: 1 musikkdidaktisk arbeid, 1 transkripsjon, 1 studioarbeid med refleksjonstekst (100 %).

Totalvurdering gis som bokstavkarakter.

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Det er anledning til å levere forbedret FoU-oppgave til vurdering én gang.

Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet (gjelder ikke muntlig/praktisk eksamen).

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Obligatorisk og selvvalgt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU3117 15.0 HØST 2021
MGLU3217 15.0 HØST 2021
MGLU3517 15.0 HØST 2021
MGLU3116 15.0 HØST 2021
MGLU3516 15.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS FOU- oppgave 0/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
27.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Praktisk gruppeeksamen, konsert 0/100 B
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 100/100

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
03.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD FOU- oppgave 0/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk gruppeeksamen, konsert (1) 0/100 B

Utlevering
22.05.2024

Innlevering
22.05.2024


08:30


16:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU