MGLU3108 - Naturfag 2 (1-7) emne 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Naturfag 2 (1‐7) emne 2 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk,
biologi, fysikk, kjemi og matematikk.
Emnet supplerer naturfag 1 både i bredde og dybde. Studenten skal være i
stand til å bygge progresjon fra begynneropplæringen til innlæring av mer avanserte og komplekse begrepsstrukturer. Utdanningen skal også ivareta videreutviklingen av studentens egen kompetanse i å lede utforskende arbeid og i å bygge videre på elevenes utforskende ferdigheter. Studenten skal kunne legge til rette for undervisning som gir et solid fundament for videre læring i faget på ungdomstrinnet. Didaktikk og fag undervises integrert slik at studenten får en profesjonsfaglig trygghet. I emnet legges det særlig stor vekt på miljø og bærekraftig utvikling.
Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 1.‐7.
trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 og Naturfag 2 emne 1.
Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 2 for 1.‐7. bygger på Nasjonale
retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.‐7. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har kunnskap om argumentasjon og hvordan tilrettelegge for
argumentasjon i naturfagundervisningen
- har utdypende kunnskap om undervisning for bærekraftig
utvikling, med fokus på progresjon fra kunnskap til
systemforståelse
- har grunnleggende kunnskap om å lage et forskningsdesign
- har grunnleggende kunnskap om forskningsetiske prinsipper og
personvern
- har grunnleggende kunnskap om akademisk skriving
- har kunnskap om kretsløp i naturen og hvordan de kan knyttes til
sammenhenger i naturen og miljøspørsmål
- har kunnskap om fornybare og ikke‐fornybare energikilder og kan
knytte dem til samfunnsmessige, miljømessige og etiske
problemstillinger
- har kunnskap om vær‐ og klimasystemer både lokalt og globalt
- har kjennskap til tverrfaglig undervisning som fremmer de yngste
elevers handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden.
FERDIGHETER
Kandidaten
- kan drøfte problemstillinger knyttet til klimaendringer og bruke
ulike representasjoner for å visualisere vær‐ og klimasystemer
- kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring i naturfag
på barnetrinnet og gi læringsfremmende tilbakemeldinger tilpasset
elevers forutsetninger og behov
- kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk
forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning
og drøfting med kollegaer
- kan anvende en integrert naturfagundervisning og benytte
naturfag som regifag i tverrfaglige sammenhenger knyttet til tema
bærekraftig utvikling.
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i
naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning,
kritisk tenkning og argumentasjon
- har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk
forskning og kan bidra og delta i prosjekter for å utvikle
undervisningspraksis i naturfag på barnetrinnet

Læringsformer og aktiviteter

FoU‐oppgaven er selvstendig arbeid med individuell veiledning. Det
forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium
utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og
gjennom den digitale læringsplattformen.
Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav,
skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse
med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått naturfag 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.