course-details-portlet

MGLU5206 - Metodeemne i engelskdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager ALLE

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder i engelskfaget og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningsmetoder. Under arbeidet med emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemstilling og å finne teori og tidligere relevant forskning på området, samt metode for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet er også det å komme i gang med skriving av masteroppgaven med vekt på oppbygging av vitenskapelig tekst, presis framstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

 • inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder
 • avansert kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
 • inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av empiriske data
 • inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
 • inngående kunnskap om presentasjon av forskning

Ferdigheter

Studenten kan

 • under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor engelskdidaktikk
 • designe og gjennomføre selvstendige empiriske undersøkelser
 • gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av empiriske data
 • analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Studenten kan

 • gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
 • analysere relevante problemstillinger knyttet til engelskundervisning i skolen
 • formidle resultater fra empiriske undersøkelser
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker engelskdidaktikkens fagspråk og fagsjangre
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i engelskfaget i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige presentasjoner. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • En muntlig presentasjon av eget forskningsprosjekt
 • 75% obligatorisk oppmøte til timeplanlagt undervisning

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen over 7 dager hvor studenten skriver en artikkel om vitenskapsteoretiske og/eller metodologiske spørsmål med relevans for eget forskningsprosjekt. Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Engelsk 1 og gjennomført Engelsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig semesterplan og pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU