MGLU5206 - Metodeemne i engelskdidaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder i engelskfaget og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningsmetoder. Under arbeidet med emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemstilling og å finne teori og tidligere relevant forskning på området, samt metode for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet er også det å komme i gang med skriving av masteroppgaven med vekt på oppbygging av vitenskapelig tekst, presis framstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder
- har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
- har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av empiriske data
- har inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
- har inngående kunnskap om presentasjon av forskning

Ferdigheter
Kandidaten
- kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor engelskdidaktikk
- kan designe og gjennomføre selvstendige empiriske undersøkelser
- kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av empiriske data
- kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
- kan analysere relevante problemstillinger knyttet til engelskundervisning i skolen
- kan formidle resultater fra empiriske undersøkelser
- kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker engelskdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer
- kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i engelskfaget i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige presentasjoner. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
- En muntlig presentasjon av eget forskningsprosjekt.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for en kan framstille seg til eksamen.

VURDERING
- Individuell hjemmeeksamen over 7 dager hvor studenten skriver en artikkel om vitenskapsteoretiske og/eller metodologiske spørsmål med relevans for eget forskningsprosjekt.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Bestått engelsk 1 (30 studiepoeng) og engelsk 2 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.
Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.