course-details-portlet

MGLU2111 - Kunst og håndverk 1 (1-7) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Utstilling 51/100 E
Skriftlig skoleeksamen 49/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Kunst og håndverk 1 emne 2 skal sammen med emne 1 kvalifisere for undervisning i kunst og håndverk fra 1. til 7. trinn i grunnskolen. Emnet gir en innføring i områdene design, arkitektur, kunst og formkultur og fagdidaktikk. Emnet bidrar til innsikt i fagets kjerneelementer: kunst- og designprosesser, kulturforståelse, håndverksferdigheter og visuell kommunikasjon, hvor elementene er knyttet til fagdidaktisk refleksjon. Studenten skal få erfaring med skapende prosesser og håndverksferdigheter gjennom varierte arbeidsmåter og ulike materialer som gir læringsutbytte i forhold til kravene i gjeldende læreplan for 1.-7. trinn i grunnskolen. Studenten skal arbeide med praktiske skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring. Emnet skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.

Emnet består av fire områder:

 1. Design - Området design utfordrer til arbeid med problemstillinger knyttet til design, hverdagsestetikk og bærekraftig utvikling. Skapende prosesser tilrettelegges i egnede materialer og teknikker av gjenstander som primært dekker praktiske behov.
 2. Arkitektur - Området arkitektur fokuserer på opplevelse av inne- og uterom som påvirker vår hverdag samt kunnskap om lokal byggeskikk og nasjonale stilretninger. Undersøkende og skapende arbeid knyttes til nærmiljøet. Gjennom tegning og bygging av ulike typer modeller, økes bevissthet om tredimensjonale rom. Kunst- og formkultur
 3. Området kunst- og formkultur fokuserer på kulturforståelse med vekt på norsk og internasjonal kunsthåndverk, design og arkitektur fra historismen til i dag. Området gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike perioders og kulturers formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en øke bevisstheten rundt demokrati og medborgerskap og se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng.
 4. Fagdidaktikk - Området fagdidaktikk er en integrert del av faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. Egne erfaringer i faget skal utvikle studentene til gode veiledere for elevene i deres skapende prosesser og gi kunnskap i lærings- og vurderingsformer som fremmer elevenes faglige utvikling og livsmestring.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som er grunnleggende i arbeid med design og arkitektur
 • har kunnskap om hovedretninger og utvikling av moderne kunsthåndverk, design og arkitektur
 • har kunnskap om hvordan uttrykksformer fra ulike kulturer nasjonalt og internasjonalt er ressurs for eget skapende arbeid og læring knyttet til design og arkitektur
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i faget med vekt på design og arkitektur

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle en idé til ferdig form, dokumentere og vurdere egen skapende prosess, vise praktisk håndlag og være en god rollemodell for elevene
 • kan arbeide med modeller ved hjelp av digitale verktøy
 • kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og teknikker i arbeid med design og arkitektur
 • kan bruke analyseverktøy i design og arkitektur
 • kan formidle kunst og formkultur på varierte måter, og se sammenheng mellom ulike kulturuttrykk, barns og unges skapende virksomhet og eget arbeid
 • kan velge ut hensiktsmessige materialer, teknikker og håndverktøy som egner seg for oppgaver på 1-7 trinn, vedlikeholde redskaper og enkle maskiner og kjenne sikkerhetsrutiner (HMS-rutiner)
 • kan bruke nærmiljøet som kilde til opplevelse og innhenting av kunnskap som - utgangspunkt for eget arbeid og som ressurs for elevoppgaver i design og arkitektur
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning, og tilrettelegge for tilpasset opplæring for alle elever i områdene design og arkitektur
 • kan gjennomføre læringsorientert vurdering - kan vurdere læremidler i kunst og håndverk for trinnene 1-7

Generell kompetanse

Studenten

 • kan ta i bruk kulturelle forskjeller i elevgruppa som ressurs
 • kan utnytte variasjoner i visuelle uttrykk i design og arkitektur som utgangspunkt for oppgaver og faglig samtale
 • kan bruke digitale læringsarenaer til innhenting og formidling av fagstoff knyttet til design og arkitektur
 • kan utnytte fagets muligheter til å fremme gjenbruk og bærekraftig utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er harmonisert med arbeidsmåtene i gjeldende læreplan for grunnskolen. Undervisningen gjennomføres praktisk og teoretisk i varierte læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i grupper. Det kreves en betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium hvor studentene arbeider med oppgaver i forlengelse av selvvalgte problemstillinger. Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt. Studentene skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser skal skje gjennom analoge eller digitale logger. Flere mindre ekskursjoner til utstillinger og samlinger i nærmiljøet er viktig innhold i studiet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav ihht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Følgende aktiviteter har obligatorisk oppmøte:

- Innføring og oppsummering i design og arkitektur

- Inntil 3 ekskursjoner Ved fravær fra ekskursjon blir det gitt kompensatorisk arbeid.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

VURDERING

- Del 1: Individuell utstilling. En utstilling bestående av skapende arbeider fra områdene design og arkitektur.

- Del 2: Individuell skriftlig eksamen. 4. timer.

Den skriftlige eksamen skal dokumentere kunnskaper innenfor områdene design, arkitektur, kunst og formkultur og fagdidaktikk. Det vil bli trekk i karakter hvis ikke alle oppgavene er levert til utstilling. Hjelpemiddel (Studentene har ansvar for å medbringe dette selv til eksamen): KS1-1 Skriftlig eksamen; Utskrift fra LK20: Den delen som gjelder kunst og håndverk. KS1-2 Praktisk eksamen; Det er ingen hjelpemidler til praktisk eksamen (utstilling). Studentene stiller ut sine arbeider, skisser og legger ved sin logg. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU12009 15.0 HØST 2018
LGU14004 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 49/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Utstilling 51/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 49/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Utstilling 51/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU