course-details-portlet

MGLU4237 - Estetiske læreprosesser

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg hvordan estetiske læreprosesser representerer et sammensatt læringssyn hvor kropp, sanser, følelser og samarbeid aktiveres som en forutsetning for læring og hvordan disse kan brukes i ulike faglige kontekster og legge et grunnlag for dybdelæring og flertydig læring.

Estetiske læreprosesser er sammensatte prosesser som ikke gir entydige svar, men der individets og fellesskapets forståelser utforskes, utfordres og utvikles. De representerer et utvidet kunnskapssyn med vekt på praktisk skapende, emosjonelle, relasjonelle og refleksive momenter på en gang. Estetiske læreprosesser kan være en ressurs i arbeidet med demokrati og medborgerskap, fellesskap, helse og livsmestring, bærekraftig utvikling og dybdelæring.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om estetiske-, kroppslige-, inkluderende- og helsefremmende læringsprosesser i skolen
 • har inngående kunnskap om hvordan visuell og materiell kultur, analogt og digitalt, gir grunnlag for å ta bevisste valg som forbruker og medborger i eget skapende arbeid.
 • har inngående kunnskap om fagfornyelsen og estetiske læreprosesser i grunnskolen som kontekst
 • har inngående kunnskap om hvordan elever kan lære og utvikle seg gjennom sansning, tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske og skapende aktiviteter.
 • kan kunne legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene.

Ferdighet

studenten

 • kan på en selvstendig og reflektert måte artikulere og teoretisere forklaringsmåter og forskningsbaserte tekster om estetiske læreprosesser
 • har ferdigheter i estetiske læringsprosesser og arbeidsmetoder som uttrykksform og læringsverktøy
 • kan bruke dramaturgisk tenkning i didaktisk kontekst og visuell formgiving som uttrykksform, planleggingsverktøy og som virkemiddel i undervisning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere aktive og inkluderende læringsformer og undervisningsressurser med utgangspunkt i estetiske læreprosesser
 • kan reflektere sammen med andre om hvordan estetiske læreprosesser kan bidra til dybdelæring, folkehelse og livsmestring, bærekraft, demokrati og medborgerskap.
 • kan definere og presentere større perspektiv om estetiske læringsprosesser som en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene i emnet er av både praktisk og teoretisk karakter, og omhandler å skape visuelle, kroppslige og multimodale uttrykk, skriftlig og muntlig arbeid, samt kritisk refleksjon. Aktiviteter i emnet er workshops, ekskursjoner, forelesninger, gruppevise og individuelle oppgaver samt planlegging og gjennomføring av et undervisningsopplegg i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

1. To kollokviemøter som skal resultere i to skriftlige kollokvierapporter.

2. Verbal gruppepresentasjon av de to kollokvierapportene, med estetisk anslag.

Retningslinjer for de to arbeidskravene deles ut av emneansvarlig ved kursstart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Eksamen er et undervisningsopplegg som videreutvikler og bruker arbeidskravene i praktisk didaktisk form.

Vurderes som bestått/ikke-bestått

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått kunst og håndverk 1 og gjennomført kunst og håndverk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU5237 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kunst og håndverk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
22.11.2022

Innlevering
29.11.2022


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU