MGLU5208 - Vitenskapsteori og metode (naturfag)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningsmetoder. Hovedvekten vil ligge på kvalitative metoder. Under arbeidet med emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemstilling og å finne teori og metode for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet er også det å komme i gang med skriving av masteroppgaven med vekt på oppbygging av vitenskapelig tekst, presis framstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder
• har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
• har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale
• har inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
• har inngående kunnskap om presentasjon av forskning

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor naturfagdidaktikk
• kan designe og gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter / empiriske undersøkelser
• kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
• kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
• kan analysere relevante problemstillinger knyttet til naturfagundervisning i skolen
• kan formidle resultater fra omfattende selvstendig arbeid og behersker naturfagdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer
• kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i naturfaget i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i fellesforelesninger.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

- Bestått naturfag 1 og naturfag 2 (totalt 60 studiepoeng)

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.