course-details-portlet

MGLU5208 - Vitenskapsteori og metode (naturfag)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

I dette emnet behandles utvalgte vitenskapsteoretiske emner som skal bidra til å forstå naturfagdidaktisk forskning, før og nå. Relevante forskningsmetoder, både kvalitative og kvantitative tilnærminger, deres egnethet og begrensninger tas opp i emnet. Gjennom emnet skal studentene forberedes til arbeidet med egne naturfagdidaktiske forskningsoppgaver, der sammenheng mellom tema, problemstilling, forskningsspørsmål og anvendelse av relevante teorier og metoder står sentralt. Forskningsetiske spørsmål er en naturlig del av emnet. Videre inngår innsikt og øving i skriving av fagtekster med vekt på oppbygging av tekst, presis framstillingsmåte og bruk av referanser.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder
 • har kunnskap om ulike forskningsdesign og kvalitative og kvantitative tilnærminger i forskning
 • har inngående kunnskap om innsamling og analyse av data
 • har kunnskap om presentasjon av forskning

FERDIGHETER

Studenten

 • kan utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor naturfagdidaktikk
 • kan planlegge og begrunne innsamling og analyse av datamateriale
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder som faglitteratur og datamateriale og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan designe et masterprosjekt med begrunnete valg av metodiske tilnærminger
 • kan ta hensyn til etiske aspekter ved planlegging av forskning

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg relatert til valgt forskningsfokus
 • kan analysere relevante problemstillinger knyttet til naturfagundervisning i skolen og annen formidling av naturfag
 • kan formidle resultater fra omfattende selvstendig arbeid og behersker naturfagdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, faglige diskusjoner og annen faglig samhandling. Det forventes at studentene aktivt deltar i undervisninga og slik bidrar til kurset.

Obligatoriske aktiviteter

 • Kort tekst med mulig forskningstema og forskningsspørsmål
 • Plan for datainnsamling og analyse
 • Skisse av et mulig masterprosjekt i naturfagdidaktikk

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav

 • Kort tekst med mulig forskningstema og forskningsspørsmål
 • Plan for datainnsamling og analyse
 • Skisse av mulig masterprosjekt i naturfagdidaktikk

Vurdering

Hjemmeeksamen, 3 dager

Bokstavkarakterer

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått naturfag 1 og naturfag 2 (totalt 60 studiepoeng)

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3121 2.5 HØST 2018
EDU3122 2.5 HØST 2018
EDU3123 2.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
18.12.2023

Innlevering
20.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU