course-details-portlet

MGLU5208 - Vitenskapsteori og metode (naturfag)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningsmetoder. Hovedvekten vil ligge på kvalitative metoder. Under arbeidet med emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemstilling og å finne teori og metode for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet er også det å komme i gang med skriving av masteroppgaven med vekt på oppbygging av vitenskapelig tekst, presis framstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
• har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder
• har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
• har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale
• har inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
• har inngående kunnskap om presentasjon av forskning

FERDIGHETER
Kandidaten
• kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor naturfagdidaktikk
• kan designe og gjennomføre selvstendige forskningsprosjekter / empiriske undersøkelser
• kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
• kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
• kan analysere relevante problemstillinger knyttet til naturfagundervisning i skolen
• kan formidle resultater fra omfattende selvstendig arbeid og behersker naturfagdidaktikkens fagspråk og fagsjangrer
• kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i naturfaget i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i fellesforelesninger.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått naturfag 1 og naturfag 2 (totalt 60 studiepoeng)


Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3121 2.5 01.09.2018
EDU3122 2.5 01.09.2018
EDU3123 2.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU