course-details-portlet

MGLU2109 - Kroppsøving 1 (1-7) emne 2: Grunnleggende bevegelsesferdigheter i idrettsaktivitet, helse og friluftsliv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig/praktisk eksamen 80/100 0 minutter HJELPEMIDD
Oppgave 20/100

Faglig innhold

Emne 2 kroppsøving 1-7 skal sammen med emne 1 kvalifisere for undervisning i kroppsøving fra 1.-7. trinn i grunnskolen. Undervisningen tar utgangspunkt i kroppsøving som et allmenndannende fag og skal være knyttet til praksisfeltet. Studenten skal tilegne seg kunnskap om og erfaring med undervisning i ulike bevegelsesmiljø- og aktiviteter som er relevant. Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk tilnærming, hvor kunnskap om hva som fremmer kroppslig læring og bevegelsesglede hos alle elever er sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering i kroppsøving
 • har kunnskap om vurdering i kroppsøving på trinn 1-7
 • har kunnskap om ulike bevegelsesaktiviteter
 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barne- og ungdomskultur
 • har kunnskap om hva som kan fremme bevegelsesglede gjennom tilpasset aktivitet for elever på trinn 1-7

Ferdighet

Kandidaten

 • kan gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan vurdere elevenes kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingene og legge til rette for elevens egenvurdering
 • kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan planlegge, organisere og gjennomføre læringsarbeid i uteaktivitet og naturferdsel, inklusive overnattingsturer
 • kan utforske egne kroppslige uttrykk og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan gjennomføre læringsarbeid som fremmer samarbeid i kroppsøving
 • kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøving
 • kan arbeide med kroppsøving i et tverrfaglig perspektiv, inkludert de tre tverrfaglige tema i læreplan

Læringsformer og aktiviteter

Studiet inneholder varierte læringsformer med mye praktisk arbeid i ulike læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 80 % obligatorisk oppmøte i undervisning.
 • Godkjent inntil 4 øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen

 1. Oppgave 20%
 2. Praktisk/muntlig 80%

Detaljer rundt gjennomføringen opplyses nærmere om ved semesterstart

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU3114 15.0 HØST 2017
LGU12003 15.0 HØST 2018
LGU14009 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Kroppsøving/idrett
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 20/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
24.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig/praktisk eksamen (1) 80/100 HJELPEMIDD

27.11.2023 - 28.11.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig/praktisk eksamen 80/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU