MGLU2109 - Kroppsøving 1 (1-7) emne 2: Grunnleggende bevegelsesferdigheter i idrettsaktivitet, helse og friluftsliv

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet er sammen med emne 1 en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 1–7 i grunnskolen. Studenten skal tilegne seg kunnskap om og erfaring med undervisning i ulike bevegelsesmiljø som er relevant for trinn 1–7. Kunnskap om hva som fremmer kroppslig læring, positiv selvforståelse og bevegelsesglede er sentralt. Fagdidaktikken i emnet bygger på en praktisk tilnærming og kroppsøving som et allmenndannende fag og skal være knyttet til praksisfeltet. Studenten får prøve seg i ulike aktivitetsformer og i variert undervisning i kroppsøving, samt reflektere rundt hvordan dette er egnet til å fremme kroppslig læring, positiv selvforståelse og bevegelsesglede for alle elever.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har kunnskap om hva som kan fremme bevegelsesglede gjennom tilpasset aktivitet for elever på trinn 1–7
• har kunnskap om undervisningsgjennomføring og -evaluering i kroppsøving
• har kunnskap om vurdering i kroppsøving på trinn 1–7
• har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur

Ferdigheter
Kandidaten
• kan gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
• kan vurdere elevenes kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger
• kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter som leik, dans, nærmiljøfriluftsliv og idrettsaktiviteter med tanke på begynneropplæring og undervisning i kroppsøving
• kan planlegge, organisere og gjennomføre læringsarbeid i friluftsliv, inklusive overnattingsturer
• kan vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingene og legge til rette for elevens egenvurdering
• kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
• kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser og i begynneropplæringen

Generell kompetanse
Kandidaten
• kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøving
• kan arbeide med kroppsøving i tverrfaglig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gjennomføres teoretisk og praktisk i varierte læringsmiljø. Studentene må arbeide individuelt og i gruppe.

Kostnader til ekskursjon må påregnes.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
80 % obligatorisk oppmøte i praktisk undervisning.
Godkjent 3 øvinger i gruppe.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Individuell praktisk/muntlig fagdidaktisk eksamen.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.
Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU3114 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.