Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Studieretning master i engelsk
Bruk av fysiske figurer i fremmedspråkundervisning. foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Studieretning master i engelsk

Engelsk er studieretningen for deg som liker språk og kommunikasjon, bøker og for deg som vil forstå sammenhengen mellom språk, historie og det verdenssamfunnet vi kjenner i dag.

Engelsk har en unik stilling som verdensspråk og gir oss anledning til å delta i det globale fellesskapet. Vi trenger engelsk i utdanning, arbeidsliv og fritid og for å utvikle mellommenneskelig kommunikasjon og forståelse i en verden i stadig endring. Engelsklærerens hovedoppgave er derfor å utvikle både sin egen og elevenes språklige, kommunikative, og interkulturelle kompetanse.

Etter fullført studium skal du kunne analysere elevenes språklige utvikling, være en dyktig veileder og samtalepartner, kunne gjennomføre inspirerende og grundige undervisningsopplegg som integrerer språk, litteratur og samfunnsliv og kunne integrere engelsk med andre undervisningsfag.

Masteren i engelsk fagdidaktikk er en trinninnrettet master, spesielt rettet mot grunnskolens trinn 1–7. Hovedformålet er å utdanne grunnskolelærere med solid faglig og didaktisk kunnskap og kompetanse i engelsk og engelsk fagdidaktikk, med spesiell vekt på engelsk som fremmedspråk og flerspråklighet i engelskklasserommet.

Du vil tilegne deg meget høy kompetanse i engelsk, og ha bred kunnskap og kompetanse om fagdidaktiske elementer som læringsteorier, læringsstrategier, undervisningsmetoder og gjennomføre aktiviteter som støtter språkmangfoldet og elevenes språklæring i engelskklasserommet. Det være en nær kobling mellom faglige og didaktiske tema i emnene på masterstudiet. På denne måten vil masterstudiet i engelskdidaktikk bidra til å utvikle kunnskap og kompetanse på en slik måte at du kan stimulere elevenes tilegnelse av engelsk gjennom å fremme den enkelte elevs flerspråklighet.