course-details-portlet

MGLU3106 - Naturfag 1 (1-7) emne 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Ekskursjon i biologi (Økosystem 1) 0/1 2 dager Bestått/ Ikke bestått A
Muntlig eksamen 1/1 30 minutter Bokstavkarakterer HJELPEMIDD
Artsprøve 0/1 1 timer Bestått/ Ikke bestått F
Ekskursjon i geologi 0/1 1 dager Bestått/ Ikke bestått A
Ekskursjon i biologi (Økosystem 2) 0/1 1 dager Bestått/ Ikke bestått
Ekskursjon i biologi (Økosystem 3) 0/1 1 dager Bestått/ Ikke bestått A

Faglig innhold

Naturfag 1 (1-7) emne 2 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, kjemi, fysikk, geologi og matematikk.

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for 1.-7. trinn. Det legges vekt på å videreutvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. Feltaktivitet i ulike naturtyper har en sentral plass i emnet og skal bidra til å skape naturglede og naturforståelse. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for begrepsdannelse og trene barn i nødvendige basisferdigheter som trengs for å jobbe utforskende. Didaktikk og fag undervises integrert slik at studenten får en profesjonsfaglig trygghet.

Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 1.- 7.trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 emne 1 og Naturfag 2.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 1.- 7. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på barne- og mellomtrinnet
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • har kunnskap om utforskende arbeidsmåter i naturfag
 • har kunnskap om bruk av varierte læringsarenaer
 • har kunnskap om kroppens organsystemer
 • har kunnskap om fysiologiske trekk, likheter og ulikheter, hos et utvalg av organismer fra dyreriket
 • har kunnskap om organismers livssyklus
 • har kunnskap om pubertet, seksualitet og sammenhengen mellom helse og livsstil
 • har kunnskap om livsprosesser i planter, mennesker og andre dyr og hvordan bølger, lyd og lys påvirker disse
 • har kunnskap om oppbygging av celler og livsprosesser i celler
 • har kunnskap om undervisning for bærekraftig utvikling, med fokus på lokale og globale miljøutfordringer
 • har kunnskap om økosystemer og arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur
 • har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda, med fokus på kvartærgeologi

FERDIGHETER

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barne- og mellomtrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på begynneropplæring
 • kan planlegge, gjennomføre og integrere alle grunnleggende ferdigheter
 • kan gjennomføre begynneropplæring i naturfag og tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • kan diskutere og argumentere for progresjon i læring i naturfag
 • kan introdusere naturfag for elever på barne- og mellomtrinnet slik at elevene utvikler forståelse for naturfaglige systemer, sammenhenger og fagets betydning i samfunnet
 • kan drive tverrfaglig undervisning inne og ute
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger, i biologi, inne og ute med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan bruke formativ vurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring i naturfag på barne- og mellomtrinnet

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
 • har innsikt i hvordan etikk, verdier og holdninger kan påvirke naturfagundervisningen
 • har kompetanse om informasjonssøk og kildevurdering i naturfag

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av naturen), laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering står sentralt. Introduksjon til, og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Litteratur, undervisningsmateriell og andre læringskilder vil gis både på norsk og engelsk. Det forventes at studentene behersker begge språk på et nivå som muliggjør bruk av disse læringskilder. Videre forventes det at studentene bruker universitetets bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelse

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV

 • Ferdighetstrening med rapportering. Krav om 75 % tilstedeværelse på laboratoriearbeid for å kunne fremstille seg til muntlig eksamen. Det er obligatorisk å være til stede på laboratorieaktivitetene på tidspunktet disse gjennomføres, jf. semesterplanen i emnet.
 • Innleveringsoppgaver/tester som dekker utvalgte læringsutbytteformuleringer og/eller rapporter (muntlig, digital eller skriftlig) fra feltarbeid/ekskursjoner/praksis og laboratoriearbeid

Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

Vurdering: Godkjent/ ikke godkjent.

DELVURDERINGER

 • Delvurdering 1: Individuell muntlig eksamen. Tillatte hjelpemidler: Alle egenproduserte hjelpemidler er tillatt. Vurdering: Karakter A-F
 • Delvurdering 2: Artsprøve. Tillatte hjelpemidler: Feltbok med egne notater og illustrasjoner. Vurdering: Bestått/ ikke bestått
 • Delvurdering 3: Utøvende aktivitet: Ekskursjon i geologi. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt. Vurdering: Bestått/ ikke bestått.
 • Delvurdering 4: Utøvende aktivitet: Ekskursjon i biolog til økosystem 1. Praktisering av feltarbeidsmetoder, registrering av arter og naturtyper. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt. Vurdering: Bestått / ikke bestått
 • Delvurdering 5: Utøvende aktivitet: Ekskursjon i biolog til økosystem 2. Praktisering av feltarbeidsmetoder, registrering av arter og naturtyper. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt. Vurdering: Bestått / ikke bestått
 • Delvurdering 6: Utøvende aktivitet: Ekskursjon i biolog til økosystem 3. Praktisering av feltarbeidsmetoder, registrering av arter og naturtyper. Tillatte hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt. Vurdering: Bestått / ikke bestått

Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis. Alle delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet. Det er anledning til å klage på delvurderinger i emnet (gjelder ikke muntlig/praktisk eksamen). Flere av delvurderingene er orientert mot feltaktivitet med ekskursjoner til ulike naturtyper. Dette kan for eksempel være ekskursjoner til økosystemer som fjell, skog, myr, fjære og ferskvann. Her må studenten være fysisk forberedt på at vi beveger oss i variert terreng. Utvalget av ekskursjoner vil variere noe fra år til år. Studenten kan framstille seg til muntlig eksamen dersom en eller flere av de øvrige delvurderingene mangler, men ikke få karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU2106 15.0 HØST 2017
LGU12005 10.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Artsprøve 0/1 F PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Ekskursjon i biologi (Økosystem 1) 0/1 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Ekskursjon i biologi (Økosystem 2) 0/1
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Ekskursjon i biologi (Økosystem 3) 0/1 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 1/1 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Ekskursjon i geologi 0/1 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Artsprøve 0/1 F PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Ekskursjon i biologi (Økosystem 1) 0/1 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Ekskursjon i biologi (Økosystem 2) 0/1
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Ekskursjon i biologi (Økosystem 3) 0/1 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 1/1 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Ekskursjon i geologi 0/1 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU