MGLU3105 - Naturfag 1 (1-7) emne 1

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Naturfag 1 (1-7) emne 1 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, fysikk, kjemi, geologi, biologi, teknologi og matematikk.

Emnet skal gi faglig trygghet og undervisningskunnskap i sentrale områder av naturfaget for 1.–7. trinn. Det legges vekt på å utvikle ferdigheter og generell kompetanse i å introdusere de yngste elevene for naturfaget. Å kunne utvikle elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. I tillegg skal lærerstudenten kunne legge til rette for begrepsdannelse og trene barn i nødvendige basisferdigheter som trengs for å jobbe utforskende. Didaktikk og fag undervises integrert slik at studenten får en profesjonsfaglig trygghet.

Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 1.- 7. trinn. Bredden kan oppnås gjennom å ta Naturfag 1 emne 2 og Naturfag 2.

Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 1 for 1.- 7. bygger på Nasjonale
retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn fra 2016.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har oversikt over hvilke fagfelt naturfag henter sine kunnskaper fra
og kan se sammenhenger mellom disse
- har kunnskap om læreplanverket i naturfag for grunnskolen, 1.‐7.
trinn
- har kunnskap om praktisk arbeid og variert undervisning i naturfag
- har kunnskap om hverdagsforestillinger
- har kunnskap om formativ vurdering i naturfagundervisning
- har kunnskap om bruk av modeller i naturfagundervisning
- har kunnskap om krefter og vekselvirkninger mellom legemer og
elektrisk ladde partikler, og kan bruke denne kunnskapen som
grunnlag for elevers læring av mekanikk og elektrisitet
- har kunnskap om sentrale begreper som bevaring, overføring og
kvalitet ved energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder
av naturfaget
- har kunnskap om solsystemet
- har forståelse av periodesystemet og hvordan det har betydning
for oppbygning av kjemiske stoffer, bindinger mellom atomer og
reaksjoner
- har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere
oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og
fenomener i dagliglivet og i naturen
- har kunnskap om vanlige norske mineraler og bergarter
- har kunnskap om økologi og økologiske prosesser
FERDIGHETER
Kandidaten
- kan gjennomføre praktisk og variert undervisning i naturfag for
elever på barne‐ og mellomtrinnet
- kan bruke ulike strategier for å avdekke hverdagsforestillinger
- kan gjennomføre dialogisk undervisning i naturfag for elever på
barne‐ og mellomtrinnet
- kan bruke og vurdere bruken av ulike modeller og
representasjoner i naturfagundervisning
- kan gjennomføre aktiviteter og målinger, i fysikk og kjemi, med
bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og
gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
- kan gjennomføre tverrfaglig undervisning med fokus på å designe
og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante
tema i naturfag
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- har innsikt i naturvitenskapens metoder og tenkemåter og
naturfagets betydning som allmenndannende fag
- kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barne‐ og
mellomtrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av naturen), laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering står sentralt. Introduksjon til og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker universitetets bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.

Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske arbeidskrav, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

Kostnader på inntil 2000 kroner må påregnes ved ekskursjoner og
feltaktiviteter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved
grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1106 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.