course-details-portlet

MGLU5236 - Hovedinstrument

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Faglig innhold

5 timer (30 min.) individuell undervisning med hovedinstrumentlærer per semester i første, andre og tredje semester av syklus 2, master i musikk.

Læringsutbytte

Kunnskap, kandidaten forventes ved avsluttet emne å:ha inngående kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid i det musikkpedagogiske fagfeltet.

ha avansert kunnskap om formidling både musikalsk, scenisk og verbalt for ulike publikumsgrupper og på ulike arenaer

ha spesialisert kunnskap om å utøve, analysere og formidle musikk fra et utvalg sjangre

ha inngående kunnskap om øvingFerdigheter, kandidaten forventes ved avsluttet emne å:beherske hovedinstrumentet sitt og bruke dette variert, overbevisende, selvstendig og engasjerende i undervisning, formidling og eget kunstnerisk utviklingsarbeid.

kunne reflektere selvstendig og kritisk over ulike tekniske og kunstneriske problemstillinger når det gjelder egenøving, innstudering, framføring og formidling av musikk.

Generell kompetanse, kandidaten forventes ved avsluttet emne å:Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til hovedinstrumentopplæring i grunnskolen.

Kunne ta ansvar for egen kunstnerisk kreativ utvikling og relatere denne til egen yrkesutøving.

har allsidig basis for undervisning i og formidling av musikk på ulike arenaer og for forskjellige målgrupper

Læringsformer og aktiviteter

Én-til-én undervisning, gruppeundervisning. Øving alene og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Deltagelse på konserter og studioinnspillinger relatert til de andre fagene i syklus 2 musikk og deltagelse i ensemblespill/workshops i forbindelse med disse.

Øvingslogg

Julekonsert 1. semester

Innspilling med hovedinstrument i 2. semester.

80 % deltakelse i obligatorisk undervisning.

Individuell konsert, solo og/eller i ensemble med varighet inntil 20 min. Eksamensrepertoar bestemmes av kandidaten i samråd med hovedinstrumentlærer.

Vurderes med karakterskala A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning, studieretning master i musikk. 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU