course-details-portlet

MGLU5211 - Vitenskapsteori og metode for fagdidaktikk i KRLE

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer og sammenhengen mellom valg av teori og forskningsmetoder. Studentene får opplæring og øving i bruk av ulike kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, kildekritiske metoder inkludert. Hovedvekten vil ligge på kvalitative metoder. Det å formulere egen problemstilling, finne teori og metode og avdekke og avklare forskningsetiske utfordringer for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Gjeldende krav til masteroppgaver med hensyn til struktur, språk og presisjonsnivå, referanse- og teoribruk vil bli tatt opp.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om KRLE-relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder
 • har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
 • har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale
 • har avansert kunnskap om personvern og forskningsetiske retningslinjer
 • har avansert kunnskap om hvordan vitenskapelig fagstoff fra egen forskning presenteres

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal KRLE-relevant forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor KRLE-didaktikk
 • kan designe selvstendige forskningsprosjekter/empiriske undersøkelser
 • kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
 • kan vurdere om prosjektet gjør søknad om prosjektgodkjennelse fra NSD nødvendig og kan i samarbeid med veileder søke om dette dersom det er påkrevd
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
 • kan analysere relevante problemstillinger knyttet til KRLE-undervisning i skolen
 • kan formidle resultater fra omfattende selvstendig arbeid og behersker KRLE-didaktikkens fagspråk og fagsjangrer
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i KRLE-faget i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter forelesninger, seminarer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, muntlige og skriftlige studentpresentasjoner og medstudentrespons. Det forventes at alle studenter bidrar aktivt i de ulike aktivitene. Ved siden av undervisning legges det opp til litteraturstudier og oppgaver som er knyttet til den enkelte students arbeid for å komme i gang med masteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV:

Skriftlige og muntlige presentasjoner knyttet til masterprosjektet. Detaljerte krav og innleveringsfrister blir kunngjort ved semesterstart. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERING:

Skoleeksamen. Karakterskala A-F

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Bestått KRLE 1 og KRLE 2 (totalt 60 studiepoeng).

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Religion, Livssyn og etikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU