course-details-portlet

MGLU5211 - Vitenskapsteori og metode (KRLE)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningsmetoder. Hovedvekten vil ligge på kvalitative metoder. Under arbeidet med emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemstilling, hjelp til å finne teori og metode og hjelp til å avdekke og avklare forskningsetiske utfordringer for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet er også det å komme i gang med skriving av masteroppgaven med vekt på oppbygging av vitenskapelig tekst, presis framstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om KRLE-relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
- har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder
- har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
- har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale
- har inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
- har inngående kunnskap om presentasjon av forskning

Ferdigheter
Kandidaten
- kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal KRLE-relevant forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
- kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor KRLE-didaktikk
- kan designe selvstendige forskningsprosjekter/empiriske undersøkelser
- kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
- kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
- kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
- kan analysere relevante problemstillinger knyttet til KRLE-undervisning i skolen
- kan formidle resultater fra omfattende selvstendig arbeid og behersker KRLE-didaktikkens fagspråk og fagsjangrer
- kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i KRLE-faget i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminarer. Tidspunkt og innhold i seminarene oppgis ved studiesterstart Mellom seminarene legges det opp til litteraturstudier og oppgaver som er knyttet til den enkelte students arbeid for å komme i gang med masteroppgaven.

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.

Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Inntil 6 skriftlige og 6 muntlige presentasjoner knyttet til masterprosjektet (bl.a. feltnotater og redegjørelse for om det må søkes godkjenning hos NSD og kortfattet informasjon om prosjektet henvendt til et allment publikum samt litteraturoversikt).

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERING
Semesteroppgave som presenterer og drøfter vitenskapsteoretiske og metodologiske spørsmål knyttet til eget masterprosjekt.
Karakterskala A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Bestått KRLE 1 og KRLE 2 (totalt 60 studiepoeng).

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU