MGLU4103 - Læring og undervisning av matematikk (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir en dypere forståelse av teorier for læring og undervisning av matematikk og diskuterer hvilke konsekvenser slik forståelse bør ha for undervisning i matematikk. Spesielt vil en studere sosiokulturelle teorier og hvordan disse kan belyse læring av matematikk. Studentene vil ved hjelp av teori og praksis utvikle sin evne til å gjøre begrunnede valg med tanke på å organisere elevers muligheter for læring av matematikk. Studentene vil videreutvikle sin kompetanse i å vurdere og analysere læring og undervisning av matematikk på trinn 1-7 i praksisfeltet.
De matematiske temaene i emnet er hovedsakelig hentet fra algebra. En vil blant annet arbeide med to ulike tilnærminger til algebra i skolematematikken: algebra som generalisert aritmetikk og algebra som generalisering av mønster. Abstrakt algebra (gruppeteori) vil være et viktig tema for å belyse det strukturelle aspektet ved algebra.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert kunnskap om ulike sentrale teorier for læring og undervisning av matematikk
- har kunnskap om ulike elementer som algebra består av og hvordan disse er knyttet til andre emner i skolematematikken
- har inngående kunnskap om sentrale aspekter ved læring og undervisning av algebra.
- har inngående kunnskap om algebra som eksempel på en aksiomatisk oppbygd struktur
- har inngående kunnskap om det epistemologiske grunnlaget for sentrale tema i skolefaget matematikk

Ferdigheter
Kandidaten
- kan med utgangspunkt i aktuell teori planlegge, gjennomføre og kritisk analysere et undervisningsopplegg for trinn 1-7 innenfor et matematisk tema
- kan resonnere algebraisk i situasjoner knyttet til tallbehandling og i situasjoner knyttet til mønster i tall- og figurfølger
- kan analysere elevers algebraiske tenkning, med bruk av forskningslitteratur
- kan analysere og forholde seg kritisk til forskning innenfor aktuelle områder av matematikkdidaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan gjennomføre en epistemologisk analyse av et område fra skolematematikken
- kan gjøre teoriforankrede valg med tanke på organisering av elevers muligheter for læring av matematikk
- har kunnskap om relevant, nyere matematikkdidaktisk forskning
- kan presentere resultatet av teoriforankrede, empirisk baserte undersøkelser innenfor trinn 1-7


Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner.
Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Bestått Matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i matematikk. Emnet er også obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, dersom studenten har 60 studiepoeng i matematikk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
3.Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1-7 med
studieretning master i samfunnsfag, master i spesialpedagogikk eller master i profesjonspedagogikk
4.Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 35 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Vygotsky, L. (1978). Mind in society. London: Harvard University Press. Artikler/enkeltkapitler vil komme i tillegg.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.