course-details-portlet

MGLU4103 - Læring og undervisning av matematikk (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en dypere forståelse av teorier for læring i matematikk og diskuterer hvilke konsekvenser slik forståelse bør ha for matematikkundervisningen. Spesielt vil en studere sosiokulturelle teorier og hvordan disse kan belyse læring av matematikk. Det legges vekt på at studentene skal utvikle sine evner til å analysere læringssituasjoner fra praksis. På bakgrunn av dette vil de kunne gjøre begrunnede valg i organisering av matematikkundervisning på trinn 1-7. Sentralt i emnet er arbeid med lesing av matematikkdidaktisk forskning og skriving av akademiske tekster. De matematiske temaene i emnet er hovedsakelig hentet fra algebra. En vil blant annet arbeide med to ulike tilnærminger til algebra i skolematematikken: algebra som generalisert aritmetikk og algebra som generalisering av mønster. I tillegg til arbeid med generalisering, vil emnet inneholde abstrakt algebra (gruppeteori) for å kunne belyse det strukturelle aspektet ved algebra.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om teorier om matematikklæring som tilegnelse og som deltakelse, hvor for eksempel begreper som representasjoner i matematikk og semiotikk er sentrale
 • har kunnskap om ulike elementer som algebra består av og hvordan disse er knyttet til andre emner i skolematematikken
 • har inngående kunnskap om sentrale aspekter ved læring og undervisning av algebra
 • har inngående kunnskap om algebra som eksempel på en aksiomatisk oppbygd struktur

Ferdigheter

Studenten

 • kan lese og sette seg inn i forskning innenfor aktuelle områder av matematikkdidaktikk
 • kan analysere elevers algebraiske tenkning, med bruk av forskningslitteratur
 • kan med utgangspunkt i forskningslitteratur analysere et undervisningsopplegg for trinn 1-7 innenfor et matematisk tema
 • kan presentere som akademisk tekst empiriske undersøkelser knyttet til sentrale temaer i emnet
 • kan forklare hvordan den algebraiske strukturen gruppe er relevant for emner i skolematematikken

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre teoriforankrede valg med tanke på organisering av elevers muligheter for læring av matematikk
 • har kunnskap om relevant, nyere matematikkdidaktisk forskning i de tema som omfattes av emnet
 • kan presentere resultatet av teoriforankrede, empirisk baserte undersøkelser innenfor trinn 1-7

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, litteraturstudier, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Deler av undervisningen foregår på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Det er følgende obligatoriske arbeidskrav i emnet:

 • to fagtekster basert på empiriske undersøkelser
 • ett muntlig framlegg
 • inntil åtte skriftlige arbeidsoppdrag, antallet spesifiseres ved studiestart

De obligatoriske arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. For å kunne gå opp til eksamen må begge fagtekstene og det muntlige fremlegget være godkjent. I tillegg må 80 % av de skriftlige arbeidsoppdragene være godkjent.

Vurdering:

Eksamen er i form av en individuell mappe som består av én fagtekst og to utvalgte arbeidsoppdrag, hvorav minst ett inneholder en oppgave i gruppeteori. Vurderingen av eksamensmappa baserer seg i hovedsak på fagteksten, og arbeidsoppdragene vil være karakterjusterende. Alle delene av mappa må være bestått for å bestå emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Matematikk 1 og gjennomført Matematikk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3401 15.0 HØST 2020
LMM14002 15.0 HØST 2020
LMM54001 15.0 HØST 2020
SKOLE6210 12.0 HØST 2020
SKOLE6246 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU