course-details-portlet

MGLU4106 - Engelskspråklig litteratur i klasserommet (1-7): teoretiske og didaktiske perspektiver

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 60/100
Muntlig eksamen 40/100 30 minutter ORDBOK

Faglig innhold

Emnet fokuserer på kritisk og reflektert anvendelse av den tilegnede teoretiske og forskningsbaserte kunnskapen om ulike temaer i engelskundervisningen på barne- og mellomtrinnet og gir en grundig innføring i litteratur for 1.-7. trinn fra den engelskspråklige verden. Emnet vil også ta for seg ulike litteraturteoretiske perspektiver, og i lys av disse vil emnet ta for seg et bredt og variert utvalg av sjangre, både faglitterære og skjønnlitterære tekster, samt film. Gjennom arbeid med et bredt utvalg av sjangre og tekster innenfor barne- og ungdomslitteratur — inklusive bildebøker, tegneserier, digitale og multimodale tekster, film, romaner, noveller, skuespill og dikt — samt bruk av varierte undervisnings- og arbeidsformer, vil studentene utvikle inngående kunnskap om rollen ulike temaer som bl.a. flerkulturalitet spiller i elevers tilegnelse av engelsk på barne- og mellomtrinnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om ulike litteraturvitenskapelige teorier og sosiokulturelle perspektiver relatert til f.eks. flerspråklighet og multikulturalisme
- har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
- har inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
- har inngående kunnskap om hvordan f. eks. multikulturalisme, mangfold og inkludering kan påvirke barns forståelse av litteratur

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke relevante teorier og metoder for kulturelle- og litterærforskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
- kan kritisk vurdere og anvende kulturelle-, kritiske-, og litterærteorier og metoder fra den engelskspråklige verden innenfor fagfeltet
- kan anvende et variert utvalg av barnelitteratur som pedagogisk ressurs på en slik måte at det fremmer elevenes tilegnelse av engelsk på barne- og mellomtrinnet

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan anvende sine kultur- og litteraturvitenskapelige og didaktiske kunnskaper og ferdigheter på nye utfordringer for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
- kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker kultur- og litteraturvitenskapelige fagspråk og fagsjangrer
- kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til fagområdet, både med fagspesialister og med lærere og andre (f. eks. foreldre)

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige presentasjoner. Kan også inneholde gjesteforelesere. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Opp til 15 oppgaver individuell eller sammen med andre, muntlig eller skriftlig.

Vurdering:
Individuell muntlig eksamen.
Oppgave: En vitenskapelig artikkel over oppgitt tema.

Spesielle vilkår:
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Engelsk 1 og gjennomført Engelsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste og studieplanlegges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3303 2.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 40/100 ORDBOK
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 60/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Exam dates: May 10th-12th. Individual schedules will be published later.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU