MGLU4106 - Engelskspråklig litteratur i klasserommet (1-7): teoretiske og didaktiske perspektiver

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet fokuserer på kritisk og reflektert anvendelse av den tilegnede teoretiske og forskningsbaserte kunnskapen om ulike temaer i engelskundervisningen på barne- og mellomtrinnet og gir en grundig innføring i litteratur for 1.-7. trinn fra den engelskspråklige verden. Emnet vil også ta for seg ulike litteraturteoretiske perspektiver, og i lys av disse vil emnet ta for seg et bredt og variert utvalg av sjangre, både faglitterære og skjønnlitterære tekster, samt film. Gjennom arbeid med et bredt utvalg av sjangre og tekster innenfor barne- og ungdomslitteratur — inklusive bildebøker, tegneserier, digitale og multimodale tekster, film, romaner, noveller, skuespill og dikt — samt bruk av varierte undervisnings- og arbeidsformer, vil studentene utvikle inngående kunnskap om rollen ulike temaer som bl.a. flerkulturalitet spiller i elevers tilegnelse av engelsk på barne- og mellomtrinnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående kunnskap om ulike litteraturvitenskapelige teorier og sosiokulturelle perspektiver relatert til f.eks flerspråklighet og flerkulturalitet
- har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
- har inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
- har inngående kunnskap om hvordan f. eks. minoritetsbakgrunn og flerkulturalitet kan påvirke barns forståelse av litteratur

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke relevante teorier og metoder for kultur- og litteraturvitenskapelig forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
- kan kritisk vurdere og anvende kulturteoretiske og litteraturvitenskapelige tekster fra den engelskspråklige verden innenfor fagfeltet
- kan anvende et variert utvalg av barnelitteratur som pedagogisk ressurs på en slik måte at det fremmer elevenes tilegnelse av engelsk på barne- og mellomtrinnet

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan anvende sine kultur- og litteraturvitenskapelige og didaktiske kunnskaper og ferdigheter på nye utfordringer for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
- kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker kultur- og litteraturvitenskapelige fagspråk og fagsjangrer
- kan kommunisere om problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til fagområdet, både med fagspesialister og med lærere og andre (f. eks. foreldre)

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige presentasjoner. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
En vitenskapelig artikkel over oppgitt tema.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for en kan framstille seg til eksamen.

VURDERING
Individuell muntlig eksamen.
Har en forberedelsestid.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Bestått engelsk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.
Studierettskrav:
Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i engelsk. Emnet er også obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, dersom studenten har 60 studiepoeng i engelsk. Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
1. Studenter som har studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i engelsk, master i spesialpedagogikk eller master i profesjonspedagogikk
2. Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning:
Maksimalt 35 studenter.
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.