course-details-portlet

MGLU5108 - Kjemi i barneskolen (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet byggjer på kjemikunnskap frå Naturfag 1 og Naturfag 2. Emnet skal setje studenten i stand til å planleggje kjemiundervisning for barneskuleelevar med utgangspunkt i kjemien elevane møter i kvardagen – kjemien omkring dei. Tema kan vere skulehage, inkludert næringsstoff, kompostering, mineral, analyser og miljø. I tillegg skal emnet gje studentane kunnskap om korleis etablere og vedlikehalde eit trygt utstyrsrom for naturfagundervisning i barneskulen. Emnet søkjer å gje studentane kjennskap til minst eitt moderne forskingstema innanføre kjemi i samarbeid med andre institutt på NTNU.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har inngåande kjennskap til kjemiske eigenskapar og prosessar i jord som har innverknad på planter sin vekst
- kjenner til minst ein aktuell problemstilling innafor kjemiforskinga
- har inngåande kunnskap om forsvarleg organisering av kjemiutstyr og kjemikalium til naturfagrom på barnetrinnet
FERDIGHEITAR
Kandidaten
- kan anvende kjemiske analyser som er relevante for barnetrinnet
- kan planleggje naturfagundervisning med kjemi som regifag for barneskulen med utgangspunkt i miljøet ikring elevane
- kan ta ansvar for innkjøp, oppbevaring og handtering av kjemikalium og kjemiutstyr til naturfagrom i skulen
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan vurdere aktuelle metodar og læremiddel for undervisning av kjemi i barneskulen
- kjenner til kjemifaget sitt bidrag til bærande idear i naturfag og kan leggje til rette for god progresjon i undervisninga innanføre desse

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesingar
- Laboratorieaktivitetar
- Arbeid med oppgåver, individuelt og i gruppe
- Ekskursjon til aktuelt forskingsmiljø
- Prøvetaking og analyse i nærmiljøet

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
- Praktiske aktivitetar (75 % frammøte)
- Innleveringar
- Fagleg presentasjon

Vurdering
Vurderingsform: Praktisk eksamen

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Kursmateriell

Pensumet består hovedsakelig av vitenskapelige artikler som er på engelsk eller norsk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU