Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Praksis
Skoleklasse og lærer i tavleaktivitet. Hender i været. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Praksis er en stor og viktig del av utdanningen. Som student ved grunnskolelærerutdanningen kan du søke om å ta deler av praksisen din i utlandet.


Innhold

Praksis er organisert som egne emner i alle fem studieår, med egne utbytteformuleringer for hvert studieår. I tillegg er det definert ulike hovedtema i praksisopplæringen for hvert studieår. Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i emnet pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen. Praksis skal også være relevant for og integrert i alle fagene i utdanningen.

Praksis skal være veiledet, vurdert og variert i alle studieårene. Veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen er et felles ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningene, praksislærer og rektor. 


Praksisplan

Praksisopplæringen foregår i grunnskolens 1.–7. trinn, fordelt på både lavere og høyere årstrinn.

Det skal være progresjon i praksisopplæringen, og den skal være tilpasset studentenes fagvalg i alle studieårene og knyttet til ulike deler av skolens virksomhet.

Praksis gjennomføres normalt i grupper på skoler som NTNU har avtale med. Skolene er lokalisert i flere kommuner i Midt-Norge, så du får gode muligheter til å utfordre deg selv på ulike praksisplasser, og i mange forskjellige lærer situasjoner.

Praksis gjennomføres normalt over 21 uker fordelt på fem studieår i ulike trinn i grunnskolens syv første skoleår (se tabell nedenfor):

Praksisplan
Studieår Dager Trinn
1. studieår 30 dager Grunnskolens 4.–7. trinn
2. studieår 30 dager Grunnskolens 1.–2. trinn
3. studieår 25 dager Grunnskolens 3.–4. trinn
4. studieår 15 dager Grunnskolens 1.–7. trinn
5. studieår 15 dager Grunnskolens 1.–7. trinn

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått ved slutten av hvert studieår. Vurderingen skal støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student.

All praksisopplæring er obligatorisk. 


Praksis i utlandet

Som lærerstudent kan du søke om å få gjennomføre praksis i utlandet. Utenlandspraksisen er lagt til vårsemesteret i 3. studieår og har en varighet på fem uker. Instituttet har praksisavtaler med grunnskoler i fem land.


Kontakt

Ta kontakt hvis du har spørsmål om praksis i lærerutdanningen.