course-details-portlet

MGLU2120 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 2. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 30 dager

Faglig innhold

Hovedtema i andre studieår: Eleven og mangfoldet

I andre studieår er lærerarbeidet i møte med det flerkulturelle klasserom og elever med spesielle behov sentralt. I samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og faglærer fra NTNU skal studenten vise selvstendighet i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning som legger til rette for elevens faglige, sosiale, kulturelle og personlige læring og utvikling på 1. og 2. trinn.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten

 • har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
 • har kunnskap om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold
 • har kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnehage til barneskole, og fra barneskole til ungdomsskole

Ferdigheter Kandidaten

 • kan alene og sammen med andre planlegge, lede og vurdere undervisning
 • kan alene og sammen med andre lede meningsfulle læringsprosesser som bidrar til tilpasset opplæring og fremmer inkludering
 • kan kritisk vurdere undervisning med støtte i teori og gjeldende læreplan, herunder også overordna del av læreplanen
 • kan reflektere over og vurdere, velge og bruke kartleggingsverktøy, og skissere tiltak på bakgrunn av resultatene
 • kan gjennomføre og vurdere undervisning med støtte i digitale verktøy
 • kan gjennomføre elevsamtale og intervju med elever med både faglig og relasjonelt fokus.

Generell kompetanse Kandidaten

 • har innsikt om grunnleggende ferdigheters betydning for læring av fag og elevers forståelse av fagkunnskap
 • har innsikt i egen utvikling som lærer i et læringsfellesskap og kan vurdere eget læringsbehov

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling og grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på 1.- 2. trinn. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentenes undervisningsoppgaver består av planlegging, undervisning og etterarbeid i egne studiefag, men å delta i andre skolefag og aktiviteter som foregår innenfor den totale fagkretsen er også relevant. Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning. Arbeidsformer og læringsaktiviteter: Studentene skal:

 • observere læreres arbeid med inkludering og tilpasset opplæring
 • observere og kartlegge enkeltelevers faglige ståsted og læringsstrategier knyttet til grunnleggende ferdigheter og studiefagene
 • stille spørsmål til egen og andres læringsledelse og evne til å ivareta mangfoldet i elevgruppa som ledd i kritisk refleksjon
 • planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring på 1.- 2. trinn og grunnleggende ferdigheter med fokus på elever med ulike erfaringsbakgrunn og ulikt faglig ståsted
 • prøve ut ulike arbeidsmåter og vurderingsmåter tilpasset 1.- 2. trinn med fokus på elevmedvirkning
 • gjennomføre individuell læringssamtale med elever
 • delta i arbeidet med utformingen av en individuell opplæringsplan (IOP)
 • bruke planleggingsdokument basert på didaktisk relasjonstenkning som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
 • daglig skrive individuell refleksjonslogg, og se disse i lys av teori og gjeldende læreplan

Høst og vår: 30 dager praksis på 1.- 2. trinn.

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.

30 dager praksis på 1.-2. trinn

Regler for fravær:

Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksiskontoret.

Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis, fortrinnsvis i løpet av samme studieår.

Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært.

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.

Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått.

En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.

En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Bestått praksisemne første studieår i grunnskolelærerutdanning 1-7.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100

Utlevering
23.01.2023

Innlevering
29.03.2023

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU