course-details-portlet

MGLU5205 - Avanserte/innovative undervisningsmetoder i engelskklasserommet

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet tar for seg ulike lingvistiske, sosiale og pedagogiske perspektiver på undervisningsmetoder og utvikling av læringsopplegg i engelskfaget tilpasset ulike elevers behov og språkutvikling. De teoretiske perspektivene emnet vil ta opp inkluderer sosiale og lingvistiske tilnærminger til språkutvikling, språk og identitet, modeller av flerspråklig kompetanse, flerspråklighet i individet og samfunnet og flerspråklig undervisning og literacies. Gjennom arbeid med relevante emnetekster, teoretiske perspektiver og pedagogiske modeller vil studentene utvikle inngående kunnskap om forskjellige undervisningsmetoder i engelskfaget.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har inngående og forskningsbasert forståelse av effekten av flerspråklig kompetanse og språklig identitet i tilegnelsen av tilleggsspråk hos elever
- har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring
- har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
- har inngående kunnskap om begynneropplæring i engelsk
- har inngående kunnskap om pedagogiske implikasjoner av flerspråklighetsforskning for engelskundervisning på 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Ferdigheter
Kandidaten
- kan bruke relevante teorier og metoder fra lingvistisk og pedagogisk forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
- kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder, både faglitteratur og lingvistisk forskningslitteratur, og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer
- kan utvikle pedagogisk undervisningsmateriell for engelskundervisning basert på nyere og oppdatert forskning i faget

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan anvende sine lingvistiske og pedagogiske kunnskaper og ferdigheter på nye utfordringer for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
- kan på et avansert nivå kommunisere om faglige og etiske problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til fagområdet, både med fagspesialister og med lærere og andre (f. eks. foreldre)
- kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med engelskfaget som grunnlag
- kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen
- kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige presentasjoner. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
- Hver student skal lede en gruppediskusjon over et oppgitt tema.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for en kan framstille seg til eksamen.

VURDERING
- Individuell hjemmeeksamen over 7 dager hvor studenten skriver en artikkel over et oppgitt tema tilknyttet emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Engelsk 1 og gjennomført Engelsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.
Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3301 2.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU