course-details-portlet

MGLU5205 - Avanserte/innovative undervisningsmetoder i engelskklasserommet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet introduserer studenter til aktuelle, innovative tilnærminger til engelsk som tilleggsspråk med fokus på tilnærminger i faget som er tilpasset pedagogiske kontekster med lingvistisk og kulturelt mangfold. Emnet tar opp undervisningsmetoder som fremmer flerspråklighet som en sentral ressurs. Emnet gir en basis for implementering av de følgende undervisningspraksisene til å fremme flerspråklighet: 1) klasserommet som et flerspråklig rom; 2) interaksjon og gruppekonfigurasjoner; 3) bruk av språk hos lærer og elever; 4) holdninger til språk og kultur; 5) metakognisjon og metalingvistisk språkbevisshet; 6) undervisningsmateriell; 7) flerspråklig literacy. Innsamling av data i flerspråklige klasserom vil også bli tillagt vekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om nåværende forskning og pedagogiske tilnærminger til undervisning i engelsk som tilleggsspråk i klasserom med lingvistisk og kulturelt mangfold
 • inngående forståelse av effekten av flerspråklig i tilegnelsen av tilleggsspråk
 • inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • inngående kunnskap om pedagogiske implikasjoner av flerspråklighetsforskning for engelskundervisning på 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • bruke relevant informasjon fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å gjennomføre undervisning og forskning i flerspråklige klasserom
 • analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder, både faglitteratur og forskningslitteratur, og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • utvikle undervisningsplaner og pedagogisk undervisningsmateriell for engelskundervisning basert på oppdatert forskning i faget
 • evaluere studenters læring og samle empirisk datamateriale i klasserom med mangfold blant elevene

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • anvende sine lingvistiske og pedagogiske kunnskaper og ferdigheter på nye utfordringer for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • på et avansert nivå kommunisere om faglige og etiske problemstillinger, analyser og konklusjoner relatert til fagområdet, både med fagspesialister og med lærere og andre (f. eks. foreldre)
 • på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med engelskfaget som grunnlag
 • bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner og muntlige presentasjoner. Det forventes at alle studentene bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV

 • Hver student skal lede en gruppediskusjon over et oppgitt tema
 • 75% obligatorisk oppmøte til all timeplanlagt undervisning

Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

VURDERING

 • Individuell hjemmeeksamen over 7 dager hvor studenten skriver en artikkel over et oppgitt tema tilknyttet emnet

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Engelsk 1 og gjennomført Engelsk 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DID3301 2.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Engelsk
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering
28.11.2023

Innlevering
05.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU