course-details-portlet

MGLU1120 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 1. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Hovedtema i første studieår: Lærerarbeid og lærerrollen

I første studieår skal studenten begynne å utvikle egen læreridentitet, relasjonskompetanse og klasseledelse i møte med elever. I samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og faglærer fra NTNU skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere elevers læring og utvikling på 4.- 7. trinn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om lærerens oppgaver og roller i skolen.
 • har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid.
 • har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer.
 • kan lede meningsfulle læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen.
 • kan drøfte undervisning og læring med støtte i læringsteoretiske og grunnleggende fagdidaktiske perspektiver.
 • kan anvende observasjonsmetoder i klasserommet.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • viser relevant kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med barn og voksne i skolen.
 • har innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling. De skal også få kjennskap til grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på det aktuelle skoletrinn, samt få del i praksislæreres praksisteori. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentene skal få undervise i sine studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor den totale fagkretsen.

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

Studentene skal

 • observere dagens skole med fokus på lærerrollen, arbeidsmåter og organisering.
 • observere lærere i ulike undervisningssituasjoner med fokus på klasseledelse.
 • stille spørsmål til egen og andres klasseledelse som ledd i kritisk refleksjon.
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsøkter.
 • bruke planleggingsdokument som redskap i planlegging og vurdering av undervisning.
 • være en aktiv deltaker i læringsfellesskapet.
 • prøve ut ulike arbeids- og vurderingsmåter tilpasset 4.- 7. skoletrinn.
 • daglig skrive individuell refleksjonslogg, og se disse i lys av teori.

Høst: 5 dager observasjonspraksis

Høst og vår: 25 dager praksis på 4.-7. trinn

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.

Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.

30 dager praksis på 4.-7. trinn, inkludert 5 dager observasjonspraksis

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.

Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått.

En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.

En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU