course-details-portlet

MGLU1120 - Praksis, Grunnskolelærerutdanning (1-7) 1. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Hovedtema i første studieår: Lærerarbeid og lærerrollen

I første studieår skal studenten begynne å utvikle egen læreridentitet, relasjonskompetanse og klasseledelse i møte med elever. I samarbeid med praksisgruppa, praksislærer og faglærer fra NTNU skal studenten planlegge, gjennomføre og vurdere elevers læring og utvikling på 4.- 7. trinn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om lærerens oppgaver og roller i skolen.
 • har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid.
 • har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer.
 • kan lede meningsfulle læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen.
 • kan drøfte undervisning og læring med støtte i læringsteoretiske og grunnleggende fagdidaktiske perspektiver.
 • kan anvende observasjonsmetoder i klasserommet.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • viser relevant kommunikasjons- og relasjonskompetanse i møte med barn og voksne i skolen.
 • har innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter.

Læringsformer og aktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling. De skal også få kjennskap til grunnskolens innhold, arbeidsformer og organisering på det aktuelle skoletrinn, samt få del i praksislæreres praksisteori. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentene skal få undervise i sine studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor den totale fagkretsen.

Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i sammenheng med før- og etterveiledning.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

Studentene skal

 • observere dagens skole med fokus på lærerrollen, arbeidsmåter og organisering.
 • observere lærere i ulike undervisningssituasjoner med fokus på klasseledelse.
 • stille spørsmål til egen og andres klasseledelse som ledd i kritisk refleksjon.
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisningsøkter.
 • bruke planleggingsdokument som redskap i planlegging og vurdering av undervisning.
 • være en aktiv deltaker i læringsfellesskapet.
 • prøve ut ulike arbeids- og vurderingsmåter tilpasset 4.- 7. skoletrinn.
 • daglig skrive individuell refleksjonslogg, og se disse i lys av teori.

Høst: 5 dager observasjonspraksis

Høst og vår: 25 dager praksis på 4.-7. trinn

Mer om vurdering

All praksis er obligatorisk.

Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.

30 dager praksis på 4.-7. trinn, inkludert 5 dager observasjonspraksis

Regler for fravær:

Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksiskontoret.

Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis, fortrinnsvis i løpet av samme studieår. Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært.

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.

Praksislærer og oppfølgingslærer anbefaler praksisemnet til bestått/ikke bestått.

En student kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.

En student har adgang til ny praksisperiode en gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Det vises til forskrift om studier ved NTNU § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng: 
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100

Utlevering
13.03.2023

Innlevering
31.03.2023

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU