course-details-portlet

MGLU4238 - Komponering og produksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på ulike typer musikalske produksjoner med relevans for arbeid i skolen. En produksjon blir i denne sammenheng forstått som en planlagt hendelse med kunstnerisk intensjon, eksempelvis konserter, forestillinger og scenekunstneriske samarbeidsproduksjoner samt innspillinger. I løpet av semesteret skal studenten få trening i å skape, initiere, planlegge, gjennomføre og evaluere ulike typer produksjoner, både individuelt og som del av ei gruppe. I arbeidet inngår kunstnerisk og didaktisk arbeid med komponering av musikk og dans, improvisasjon og arrangering. Dette innebærer blant annet kroppslige og teknologiske arbeidsformer. Gjennom emneforløpet utvikler studenten ferdigheter til å komponere og arrangere musikk og dans på ulike måter og tenkt for ulike formål og i ulike kontekster, samt utvikle kunnskaper og ferdigheter til å drive didaktisk arbeid hvor grunnskoleelever komponerer og arrangerer musikk og dans. Emnet vil inneholde trening på noen komposisjons- og arrangeringsteknikker, koreografiske verktøy, instrumentkunnskap og ulike former for notasjon, samt bruk av digitale verktøy for komponering/arrangering. En viktig del av emnet er å gjøre seg kjent med et utvalg skolerelevante produksjoner gjennom ekskursjoner. Gjennom hele emnet er studenten oppfordret til å utforske tema som samarbeid, inkludering, flerfaglighet, målgruppe, arena og kunstneriske prosesser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har spesialisert kunnskap om et utvalg musikalske produksjoner fra flere ulike kontekster
 • har spesialisert kunnskap for selvvalgt tilnærming til komponering
 • har avansert kunnskap om flerfaglige og scenekunstneriske samarbeidsmåter og hvordan estetiske og kunstneriske læringsprosesser benyttes innenfor rammene for musikalske produksjoner
 • har inngående kunnskap om å fasilitere kreative prosesser i komponering av musikk, dans og sceniske uttrykk
 • har avansert kunnskap om et utvalg instrumentgrupper samt om nivåtilpasset arrangering for disse
 • har inngående kunnskap om hvordan musikalsk innhold kan tilpasses spesielle produksjonsformer, målgrupper og arenaer

Ferdigheter

Studenten

 • kan initiere, planlegge, og gjennomføre ulike typer musikalske produksjoner i skolen
 • kan opprette kontakt med og gjennomføre musikalske samarbeidsprosjekter med aktører utenfor skolen
 • kan på en selvstendig måte anvende komponerings- og arrangeringsteknikker for komponering i et selvvalgt arbeid
 • kan benytte relevante digitale verktøy i komponeringsprosesser
 • kan legge til rette for elevers arbeid med komponering av musikk og dans gjennom bruk av relevante metoder og verktøy
 • kan kritisk reflektere over og evaluere musikalske produksjonsprosesser med hensyn til samarbeid, inkludering, flerfaglighet og målgruppe
 • kan reflektere over forholdet mellom notert musikk, klingende musikk og dans, samt sin egen kreative prosess knyttet til komponering og produksjon i skolen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig, flerfaglig og pedagogisk nytenking i musikalske produksjoner i skolen.
 • kan formidle selvstendige arbeider i form av musikalske produkter
 • kan bidra til tettere samarbeid mellom skole og nærmiljø gjennom inkluderende kunstneriske initiativ
 • kan kommunisere om kreative prosesser knyttet til komponering
 • kan drøfte problemstillinger knyttet til åndsverk, opphavsrett og plagiat

Læringsformer og aktiviteter

Workshops, forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Musikalsk produksjon 1
 • Musikalsk produksjon 2
 • Forberedelse av design av undervisningsopplegg i komponering
 • Arrangere ekskursjon
 • Refleksjonstekster 

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Musikalsk produksjon 1
 • Musikalsk produksjon 2
 • Forberedelse av design av undervisningsopplegg i komponering
 • Arrangere ekskursjon
 • Refleksjonstekster

Mer om vurdering:

Obligatoriske arbeidskrav:

 1. Musikalsk produksjon 1. Initiere, planlegge og gjennomføre en eksternt rettet musikalsk produksjon i dialog med en skole. Her inngår forberedelse til komposisjon med musikk eller dans tilrettelagt for elever. Elevene er deltakende aktører i produksjonen.
 2. Musikalsk produksjon 2.Planlegge og gjennomføre en musikalsk produksjon basert på hovedsakelig egenprodusert innhold.
 3. Design av et undervisningsopplegg i komposisjon. Forberedelse til design av et undervisningsopplegg hvor grunnskoleelever komponerer musikk eller dans. Arbeidskravet gjennomføres fortrinnsvis i praksisperioden.
 4. Initiere og arrangere en ekskursjon for medstudenter til en musikalsk produksjon. Presentasjon og respons i etterkant .
 5. Individuelle refleksjonstekster knyttet til arbeidskrav 1-3 i dialog med aktuell pensumlitteratur

Det er obligatorisk oppmøte på alle produksjoner og ekskursjoner samt forberedende workshops. Obligatoriske arbeidskrav blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan ta eksamen.

Vurdering: Mappe med 2 tekster og en innspilt eller notert komposisjon basert på arbeidskrav. Individuell eksamen. Vurdering: Bestått/Ikke bestått

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning, studieretning master i musikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU5238 7.5 HØST 2022
MGLU5220 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU