MGLU5202 - Masteroppgave i norskdidaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Dette emnet utgjøres av selve masteroppgaven og et oppgaverelevant individuelt pensum. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i norskdidaktikk
- har inngående kunnskap om sentrale fagdidaktiske utfordringer med utgangspunkt i fagområdets forskning, historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
- har inngående kunnskap om utforming av et relevant, norskdidaktisk forskningsprosjekt
- har inngående kunnskap om hva som kreves av vitenskapelige tekster i norskdidaktikk
- har kunnskap om vitenskapelige referansestandarder

Ferdigheter
Kandidaten
- kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- kan vurdere og diskutere relevant norskdidaktisk forskning på en selvstendig måte
- kan sette seg inn i teori og forskningslitteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i norskdidaktikk
- kan analysere og tolke empiri i lys av teori
- kan forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder
- kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan anvende sine fagkunnskaper til å designe forskningsprosjekt som svarer på relevante norskdidaktiske problemstillinger
- kan formidle selvstendig forskningsarbeid med bruk av norskdidaktikkens fagspråk
- kan kommunisere om problemstillinger, empiriske analyser og konklusjoner innenfor norskdidaktikkens fagområde til fagspesialister og lærere
- kan bruke erfaring fra egen forskning til å innta en ledende rolle i utvikling av norsk som undervisningsfag i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Eget arbeid med veiledning individuelt og i gruppe

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (MGLU5-10)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:
- Bestått Norsk 1 og Norsk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.
- Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Adgangsbegrensning og studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.