course-details-portlet

MGLU5203 - Vitenskapsteori og metode 1-7 (matematikk)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

I dette emnet tar en opp vitenskapsteori og ulike forskningsmetoder og deres egnethet i ulike situasjoner. En studerer også ulike forskningsparadigmer og sammenhengen mellom ontologi, epistemologi og valg av forskningsmetoder. Hovedvekten vil ligge på kvalitative metoder. Under arbeidet med emnet vil studentene være i ferd med å starte på sitt eget forskningsarbeid. Derfor vil hjelp med å formulere problemstilling og å finne teori og metode for eget arbeid bli en sentral del av emnet. Sentralt i emnet er også det å komme i gang med skriving av masteroppgaven med vekt på oppbygging av vitenskapelig tekst, presis framstillingsmåte og riktig bruk av referansesystem.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om ulike forskningsparadigmer og sammenhenger mellom ontologisk og epistemologisk ståsted og valg av forskningsmetoder
 • har inngående kunnskap om særtrekk ved ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
 • har inngående kunnskap om ulike metoder for innsamling og analyse av datamateriale
 • har inngående kunnskap om etiske aspekter ved forskning
 • har inngående kunnskap om presentasjon av forskning

Ferdigheter

Studenten

 • kan under veiledning utarbeide forskbare spørsmål som har relevans innenfor matematikkdidaktikk
 • kan designe og gjennomføre selvstendige forskningsprosjekt
 • kan gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av datamateriale
 • kan analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder (faglitteratur og datamateriale) og anvende dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for og begrunne metodologiske valg opp mot valg av forskningsfokus
 • kan analysere relevante problemstillinger knyttet til matematikkundervisning i skolen
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i matematikkfaget i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Kurset organiseres i seminarer. Plasseringen av disse seminarene oppgis ved semesterstart. Mellom seminarene legges det opp til litteraturstudier og oppgaver som er knyttet til den enkelte students arbeid for å komme i gang med masteroppgaven. Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

Fem obligatoriske arbeidekrav, hvorav fire av fem må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav:

 • Bestått Matematikk 1 og Matematikk 2 (totalt 60 studiepoeng) eller tilsvarende.
 • Bestått FoU-oppgave i grunnskolelærerutdanningens tredje studieår.

Adgangsbegrensning og studierettskrav: - Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 03.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 27
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 10.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU