course-details-portlet

MGLU1114 - Musikk 1 (1-7) emne 1: Skape, oppleve og utøve musikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet har disse hovedkomponentene: Utøvende, lyttende og skapende virksomhet i musikk og dans, basert på praktisk musikalsk arbeid og barns musikalske uttrykk. Innføring i skolefaget musikk slik det er forma for trinnene 1-7 i gjeldende læreplan. Arbeidet med faget vil være forankret i forskningsbasert kunnskap, metode og teori. Undervisningsstoff og arbeidsmåter i praksisopplæringa skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaring som gjør dem fortrolig med å utøve, lage, oppleve og forstå musikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om musikklæreren som leder og tilrettelegger for læring i musikkfaget
 • har grunnleggende kunnskap om den norske, samiske og internasjonale musikkarven og et bredt utvalg musikk fra ulike kulturer, sjangre og historiske epoker
 • har kunnskap om ulike metoder og ulik fagterminologi som bidrar til å forstå, analysere og notere musikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan synge og bruke stemma på varierte måter, kan akkompagnere og uttrykke seg musikalsk på ulike instrument, delta i danseaktiviteter og uttrykke seg kroppslig
 • kan komponere og improvisere musikk og dans med stemme, kropp, musikkinstrument og digitale verktøy og fasilitere læring i å utøve, lage og oppleve musikk

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i og kan drøfte musikkens rolle som identitetsskaper, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i et samfunn prega av mangfold
 • kan stimulere elevenes vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene skifter mellom gruppeundervisning, forelesninger, gruppearbeid og praktisk musisering. Studentene skal delta i en læringsprosess der de i arbeid med produksjon, tolkning og formidling av musikk utvikler kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i faget. Dette omfatter stor grad av egeninnsats. Studentene vil få veiledning på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det blir lagt vekt på prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer med musisering, skaping og utforsking i sentrum

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

9 obligatoriske arbeidskrav:

 • Lytting/Teori
 • Klassesang
 • Dans
 • Livefremføring (samspill og samsang)
 • Skriftlig oppgave i musikk og kultur
 • Akkompagnement
 • Digital Musikkskaping
 • Låtskriving
 • En ekskursjon

Oppmøte til undervisning ved aktiviteter som krever samarbeid:

 • Didaktisk arbeid; dans, klassesang og annet gruppearbeid 80 % av samlet timeantall
 • Samsang: 80 % av samlet timeantall.
 • Samspill: 80 % av samlet timeantall.
 • Gruppeframlegg og individuelle prøver: 100 %

Ved for høy fraværsprosent kan arbeidet erstattes av kompensatoriske arbeidskrav Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Eksamen:

 • Eksamen bestående av to deloppgaver (Musikk & kultur og Musikkskaping). Deloppgavene vurderes samlet med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Som opptakskrav til studieprogrammet, se studiets studieplan.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU1110 7.5 HØST 2019
MGLU2110 7.5 HØST 2019
MGLU1514 15.0 HØST 2019
LGU14003 15.0 HØST 2019
LGU54003 15.0 HØST 2019
LGU12006 7.5 HØST 2019
LGU11006 7.5 HØST 2019
LGU52004 7.5 HØST 2019
LGU51003 7.5 HØST 2019
SKOLE6017 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Individuell oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU