course-details-portlet

MGLU2112 - Pedagogikk og elevkunnskap 2 (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Dag 1

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 60 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Gjennom syklus 1 skal studenten skaffe seg kunnskaper om elevene på trinn 1-7s læring og utvikling og lærerens ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Sentralt i pedagogikk og elevkunnskap 2, er kunnskap og kompetanse om betydningen av god tilrettelegging, om barn og unges utvikling og oppvekstsvilkår, faglige og sosiale muligheter, og utfordringer i en mangfoldig skole. Begynneropplæringen tillegges stor vekt. Studentene skal utvikle ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere egen praksis ut fra forskningsbasert kunnskap for elever med ulike behov og muligheter.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

- har kunnskap om skolebegynneren

- har kunnskap om overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn

- har kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling

- har inngående kunnskap om inkludering og tilpasset opplæring

- har kunnskap om spesialpedagogisk arbeid og tenkemåter i møte med mangfoldet av elevforutsetninger

- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner og kunnskap om krenkede barns rettigheter og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak

- har kunnskap om barnekulturer og den betydning dette har for unges identitet og utvikling

- har kunnskap om skole-hjemsamarbeid

- har kunnskap om mangfold i familieformer og barn og unges oppvekst, utvikling og læring i ulike sosiale, språklige, religiøse og kulturelle kontekster

- har kunnskap om kulturell variasjon i barn og unges oppvekst med spesielt fokus på urfolk og språklige og etniske minoriteter

- har kunnskap om innhold i og begrunnelse for sentrale nasjonale og internasjonale reguleringer som gjelder barn og unges muligheter og rettigheter

- har kunnskap om ulike metodiske innfallsvinkler til forskningsbasert kunnskap

- har kunnskap om den norske skolen i lys av kristen tradisjon og sekularisering

- kjenner til sentrale religioner og livssyn i Norge og deres betydning for elever på 1.-7. trinn

Ferdigheter

Kandidaten

- kan reflektere over og tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø innenfor en elevgruppe preget av stort mangfold - kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om begynneropplæring og barn og unges utvikling

- kan planlegge og legge til rette for godt samarbeid mellom skole og hjem

- kan i opplæringen begrunne, formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter

- kan i samarbeid med relevante faginstanser identifisere tegn på vold og seksuelle overgrep og iverksette nødvendige tiltak

- kan ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre

- kan samarbeide med kollegaer om planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring

- kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap

- kan gjennomføre innsamling, systematisering og analyse av data

Generell kompetanse

Kandidaten

- har kunnskap om og kan drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold for elever på 1. -7. trinn

- kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes læring og utvikling

Læringsformer og aktiviteter

I pedagogikk og elevkunnskap legges det vekt på stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesning, samtaler, individuelle oppgaver, ulike typer arbeid i grupper, seminararbeid og bruk av digitale verktøy. Det vil hele veien bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutvikling og utøvelse. Skriveprosesser er viktige for egen faglig utvikling og kompetanseheving på vei mot lærerrollen og vil også bli benyttet til å reflektere over egen læring som student og som fremtidig lærer. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en vesentlig arbeids-og læringsform, og det forventes at studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter. Slike aktiviteter danner også grunnlaget for tilegning av fag og fagets diskurs, og det er derfor viktig å delta i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

 • To skriftlige innleveringer
 • To refleksjonsarbeid i gruppe.
 • 75% oppmøte på seminar.

Arbeidskravene vil være utformet i samsvar med læringsutbytteformuleringene. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten får fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform:

 • Ordinær eksamen: Muntlig eksamen i gruppe.
 • Utsatt eksamen: Individuell muntlig eksamen

Tillatte hjelpemidler i eksamenslokalet er Opplæringsloven, Overordnet del av læreplanverket og stemplede notatark. Notatarkene blir delt ut til studentene når de trekker eksamenstema.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LGU12001 15.0 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Dag 1 04.12.2023 08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Dag 1 08:30
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen (1) 100/100 HJELPEMIDD 04.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
LY36 Lysholmbygget 0
Vår ORD Muntlig eksamen (2) 100/100 HJELPEMIDD

13.05.2024 - 16.05.2024

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuell tid blir publisert senere av faglærer
 • 2) Individuelt tidspunkt blir publisert senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU