course-details-portlet

MGLU3112 - Tekst, tolkning og praksis: forskning og didaktikk i KRLE (1-7)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer Bokstavkarakterer E
FOU- oppgave 0/100 Bestått/ Ikke bestått ALLE

Faglig innhold

Emnet legger opp til en fordypning i aktuelle tekster og tolkningstradisjoner knyttet til kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme, samt nyere tids filosofihistorie og etikk. Skolens arbeid med religiøse og sekulære tekster, tolkningstradisjoner og hvordan de kommer til uttrykk i samfunnet, står også sentralt. Studiet omfatter praktisk erfaring med å legge til rette for og gjennomføre KRLE-faglig ekskursjon med elever. Emnet gir erfaring med å anvende KRLE-didaktisk forskning i analyse av faglig relevante problemstillinger.I forbindelse med praksis legges det vekt på arbeid med lokale læreplaner og på læringsfremmende vurderingspraksiser. Særlig oppmerksomhet skal rettes mot utfordringer ved vurdering knyttet til holdnings- og trosspørsmål og digitale læringsressurser.Omfanget av pensum og undervisning knyttet til kristendommen og andre KRLE-faglige tema vil være om lag som i grunnskolens læreplan.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om kristne tekster og om kristent mangfold lokalt og globalt
 • har omfattende kunnskap om et utvalg av tekster og aktuelle perspektiv i religioner, religiøse bevegelser og sekulære ideologier og om arbeidet med dette i skolen
 • har kunnskap om filosofihistorie med vekt på nyere tid og på moderniteten og utfordringene knyttet til arbeidet med disse emnene
 • har kunnskap om sentrale etiske og filosofiske problemstillinger som minoritetsspørsmål, urfolksspørsmål, diskriminering og kroppsfokusering i barnekulturen
 • har kunnskap om hvordan estetiske arbeidsformer kan være med å fremme læring, motivasjon og variasjon i arbeidet med faget
 • har omfattende kunnskap om forskning på barn i forhold til religion, livssyn og etikk
 • har kunnskap om hva som kreves av en akademisk fagtekst innen KRLE-didaktisk forskning
 • har kunnskap om referansestandarder for akademisk fagtekster

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre grundig rede for tekster og kildekritikk, for ulike praksiser og mangfold og for aktuelle perspektiv i kristendommen og i andre lokalt valgte tradisjoner (jf. innleiinga om lokale val)
 • kan lage undervisningsopplegg som tar i bruk estetiske arbeidsformer og digitale verktøy
 • kan drøfte aktuelle filosofiske og etiske problemstillinger ut fra ulike religiøse, livssynsmessige og ideologiske posisjoner
 • kan reflektere selvstendig over ulike arbeidsformer som blir benyttet i skolefaget
 • kan drøfte lokale læreplaner og utvikle skisser til slike
 • kan finne fram til, forstå, vise til, bruke og reflektere over relevant KRLE-faglig forskningslitteratur i skriving av en akademisk fagtekst

Generell kompetanse

Studenten

 • har omfattende kunnskap om religioner, livssyn og ideologier og kan anvende kunnskapen på ulike måter i skolen generelt
 • har omfattende kunnskap om aktuelle filosofiske og etiske problemstillinger og kan anvende kunnskapen på ulikt vis i og utenfor skolefaget
 • kan drøfte og bruke de grunnleggende ferdighetene i KRLE

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres med fast ukentlig undervisning. Ekskursjon med elever kan ligge utenom vanlig undervisningstid. Tidspunkt for gjennomføring / levering av skriftlige og muntlige arbeidskrav oppgis ved semesterstart. Både skriftlige og muntlige arbeidskrav, og andre oppgaver som gjennomføres som del av undervisningen skal støtte og fremme kandidatens arbeid med å oppnå emnets læringsutbytte. Arbeidsformene i undervisningen veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver individuelt og i gruppe, diskusjoner, samt muntlige og skriftlige studentpresentasjoner. Tema som er egnet for det, undervises i forelesninger. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling, for eksempel medstudentrespons, er viktige arbeids- og læringsformer, og det forventes at alle studentene stiller forberedt, slik at de best mulig kan bidra i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. Emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjon med elever. Arbeidskravet innebærer obligatorisk deltagelse i undervisning og inntil 7 tekster (1 individuell, resten skrevet i gruppe). Mulighet for og innhold i eventuelt kompensatorisk arbeid vurderes individuelt.
 • Planlegge, innlede til og lede dialog/drøfting/samtale med medstudenter (i gruppe på 2-3).
 • Delta i dialog/drøfting/samtale ledet av medstudenter (minst 5).
 • To teksttolkninger (1 individuell, 1 gruppe), der den ene er knyttet til kristen skrifttradisjon.
 • Delta i veiledningsseminar med medstudenter knyttet til arbeidet med FoU-oppgaven. Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

VURDERING

 • Individuell FoU-oppgave Karakterskala: bestått/ikke bestått Hjelpemiddel: alle hjelpemidler tillatt.
 • Skriftlig skoleeksamen Varighet: 6 timer Karakterskala: A-F Hjelpemiddel: Ingen

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Religion, Livssyn og etikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS FOU- oppgave 0/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 27.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD FOU- oppgave 0/100 ALLE

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
16.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 31.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 7
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU