course-details-portlet

MGLU4109 - Konflikt og fellesskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet vektlegger to hovedområder. Det første området omhandler uenighet og konflikt, herunder ytring i nåtidig og historisk kontekst, håndtering av meningsbryting og kunnskap om sentrale nåtidige og historiske konflikter. Det andre området omhandler fellesskap, tilhørighet og utenforskap. Emnet fokuserer også på betydningen av makt i sosiale og politiske prosesser og i dannelsen av fellesskap. Emnet vil legge vekt på bruk av læringsressurser i lokalmiljøet og bruke det lokale og nære som inngang til å utforske nasjonale og globale problemstillinger.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • har inngående kunnskaper om noen sentrale nåtidige og historiske konflikter.
 • har inngående kunnskap om problemstillinger knyttet til debatt, diskusjon og retten til å ytre seg.
 • har inngående kunnskap om hvordan barn og unge møter uenighet og konflikt om politikk og samfunn og betydningen dette kan ha for utvikling av medborgerskap
 • har inngående kunnskaper om deltakelse i fellesskap og prosesser som danner identitet, tilhørighet og utenforskap
 • har inngående kunnskap om betydningen av makt i sosiale og politiske prosesser.
 • har inngående kunnskap om hvordan kart og lokale læringsressurser kan brukes til utforsking av utvalgte lokale, nasjonale og globale problemstillinger

FERDIGHETER

Studenten

 • kan og har erfaring med noen former for ytring og meningsutveksling.
 • kan anvende debatt og diskusjon i læringskontekster.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike fellesskap og prosesser for identitet, tilhørighet og utenforskap.
 • kan bruke læringsressurser fra lokalsamfunn i undervisning for å utforske nasjonale og globale problemstillinger.
 • kan bruke fagets innhold til å diskutere og vurdere didaktiske problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan analysere offentlig meningsdanning og meningsbrytning med utgangspunkt i innsiktene fra masterfaget
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til maktbruk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer, selvstendig arbeid og arbeid i grupper.

Løsning av obligatoriske og andre oppgaver individuelt og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 • Deltakelse på introduksjonsøkt
 • Deltakelse på 1-3 seminarer
 • Godkjent 1-3 skriftlige arbeider individuelt og/eller i gruppe

Vurdering:

Individuell skriftlig skoleeksamen (6 timer) vurdert med bokstavkarakterer A-F. Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Samfunnsfag 1 og gjennomført Samfunnsfag 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 16.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 8
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU