MGLU4109 - Globalisering, ytring og media for samfunnsfag (1-7)

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet vektlegger to faglige hovedområder. Det første området har opplysningstiden som historisk periodefordypning med tematisk vektlegging av globaliseringen, og bygger videre på faglig innhold i Samfunnsfag 1 – del 1.

Det andre hovedområdet bygger videre på tema fra Samfunnsfag 2, og her vektlegges ytring og media i fortid og samtid, med fokus på skriving, tekst- og diskursanalyse og kritisk tenkning i samfunnsfaget.

De to områdene knyttes sammen i fokus på opplysningstidens ideer om ytringsfrihet og utviklingen fram mot problemstillinger knyttet til ytringsfrihet og moderne medier. Europeisk ekspansjon åpnet opp for globalisering og nye former for migrasjon, internasjonal handel, forflytning av kunnskap, ideologi og materielle ressurser. Lokalhistorie, arkiv- og museumsdidaktikk bli særlig vektlagt.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten:
• har inngående kunnskaper om sentrale skolefaglige temaer knyttet til perioden opplysningstiden og som angår forholdet mellom Europa og resten av verden med vekt på handel, materiell kultur og kunnskapsoverføring (globalisering).
• har inngående kunnskap om den historiske bakgrunnen for og utviklingen av ytringsfrihet
• har avansert kunnskap om retten til ytringsfrihet og medienes rolle og betydning i vårt politiske system i fortid og nåtid.
• har inngående kunnskaper om muligheter og utfordringer knyttet til barns bruk av digitale medier.
• har avansert kunnskap om fagskriving, tekst- og diskursanalyse både som inngang til forskning og som utgangspunkt for kritisk dannende samfunnsfagundervisning.

FERDIGHETER
Kandidaten:
• kan analysere og forholde seg kritisk til forskning om globalisering og anvende denne innsikten i undervisningen.
• kan vurdere kritisk og anvende historisk og aktuelt kildemateriale i undervisning i skolen.
• kan bruke diskurs- og tekstanalyse i egen fagskriving og som utgangspunkt for fagdidaktisk tilrettelegging for skolen.
• kan planlegge og gjennomføre skriveøvelser i arbeid med kritisk tenkning i skolens samfunnsfag på barnetrinnet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
• kan analysere offentlig meningsdanning og meningsbrytning med utgangspunkt i innsiktene fra masterfaget.
• kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til mediebruk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid og arbeid i grupper. Seminar. «Kollegaveiledning». Løsning av obligatoriske og andre oppgaver individuelt og i grupper.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Bestått samfunnsfag 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Studierettskrav:
Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i samfunnsfag.

Emnet er også obligatorisk for studenter med studierett på grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i spesialpedagogikk eller profesjonspedagogikk, dersom studenten har 60 studiepoeng i samfunnsfag.

Dersom det er ledig kapasitet, vil det være mulig å ta emnet for studenter som har studierett ved annet studieprogram ved NTNU, og som dekker forkunnskapskravet. Plasser innenfor emnet tildeles etter følgende prioritet:
• Studenter som har studierett grunnskolelærerutdanning 1-7 med studieretning master i samfunnsfag, master i spesialpedagogikk eller master i profesjonspedagogikk
• Studenter som har studierett ved et annet studieprogram ved NTNU.

Adgangsbegrensning: Maksimalt 35 studenter.

Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier dette og fakultet har kapasitet.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.