course-details-portlet

MGLU4109 - Globalisering, ytring og media for samfunnsfag (1-7)

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer A

Faglig innhold

Emnet vektlegger to faglige hovedområder. Det første området har opplysningstiden som historisk periodefordypning med tematisk vektlegging av globaliseringen, og bygger videre på faglig innhold i Samfunnsfag 1 – del 1.

Det andre hovedområdet bygger videre på tema fra Samfunnsfag 2, og her vektlegges ytring og media i fortid og samtid, med fokus på skriving, tekst- og diskursanalyse og kritisk tenkning i samfunnsfaget.

De to områdene knyttes sammen i fokus på opplysningstidens ideer om ytringsfrihet og utviklingen fram mot problemstillinger knyttet til ytringsfrihet og moderne medier. Europeisk ekspansjon åpnet opp for globalisering og nye former for migrasjon, internasjonal handel, forflytning av kunnskap, ideologi og materielle ressurser. Lokalhistorie, arkiv- og museumsdidaktikk bli særlig vektlagt.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten:
- har inngående kunnskaper om sentrale skolefaglige temaer knyttet til perioden opplysningstiden og som angår forholdet mellom Europa og resten av verden med vekt på handel, materiell kultur og kunnskapsoverføring (globalisering).
- har inngående kunnskap om den historiske bakgrunnen for og utviklingen av ytringsfrihet
- har avansert kunnskap om retten til ytringsfrihet og medienes rolle og betydning i vårt politiske system i fortid og nåtid.
- har inngående kunnskaper om muligheter og utfordringer knyttet til barns bruk av digitale medier.
- har avansert kunnskap om fagskriving, tekst- og diskursanalyse både som inngang til forskning og som utgangspunkt for kritisk dannende samfunnsfagundervisning.

FERDIGHETER
Kandidaten:
- kan analysere og forholde seg kritisk til forskning om globalisering og anvende denne innsikten i undervisningen.
- kan vurdere kritisk og anvende historisk og aktuelt kildemateriale i undervisning i skolen.
- kan bruke diskurs- og tekstanalyse i egen fagskriving og som utgangspunkt for fagdidaktisk tilrettelegging for skolen.
- kan planlegge og gjennomføre skriveøvelser i arbeid med kritisk tenkning i skolens samfunnsfag på barnetrinnet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
- kan analysere offentlig meningsdanning og meningsbrytning med utgangspunkt i innsiktene fra masterfaget.
- kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til mediebruk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendig arbeid og arbeid i grupper. Seminar. «Kollegaveiledning». Løsning av obligatoriske og andre oppgaver individuelt og i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
Deltakelse på introduksjonsøkt

Godkjent to individuelle skriveøvelser etter «kollegaveiledning» i grupper.

Godkjent et seminarinnlegg forberedt i grupper, og ett «opposisjonsinnlegg» forberedt i grupper.

Godkjent en gruppeinnlevert lese-, diskusjons- og øvingslogg etter retningslinjer kunngjort ved semesterstart.

Vurdering:
Individuell skriftlig skoleeksamen (6 timer) vurdert med bokstavkarakterer A-F.
Ved skriftlig skoleeksamen er godkjente geografiske og historiske atlas og kalkulator type A tillatte hjelpemidler.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått Samfunnsfag 1 og gjennomført Samfunnsfag 2 for å kunne starte på emner i syklus 2. Bestått forstås som at studenten har fullført og bestått eksamen i emnet. Gjennomført forstås som at alle obligatoriske arbeidskrav i emnet er godkjent, med andre ord at studenten er eksamensklar.


Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU